Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Relaksacja, harmonia, równowaga ? zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Budzistowie polegające na stworzeniu miejsca rekreacji i wypoczynku

zachodniopomorskie, Kołobrzeg

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510145905-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
16-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
78-100 Kołobrzeg
Ulica
ul. Trzebiatowska
Nr telefonu
943 524 848
Email
sekretariat@gminakolobrzeg.com.pl
Strona www
www.gmina.kolobrzeg.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510145905-N-2019 z dnia 16-07-2019 r.
Gmina Kołobrzeg: Relaksacja, harmonia, równowaga - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Budzistowie polegające na stworzeniu miejsca rekreacji i wypoczynku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
"Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" objętego Priorytetm 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej w ramach realizacji Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze"
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 567083-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Kołobrzeg, Krajowy numer identyfikacyjny 33092071300000, ul. ul. Trzebiatowska  , 78-100  Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 943 524 848, e-mail sekretariat@gminakolobrzeg.com.pl, faks 943 530 455.
Adres strony internetowej (url): www.gmina.kolobrzeg.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Relaksacja, harmonia, równowaga - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Budzistowie polegające na stworzeniu miejsca rekreacji i wypoczynku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GKO-III.271.15.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na: ? przygotowaniu terenu ? wykonaniu nawierzchni ? dostawie i montażu elementów małej architektury ? robotach wykończeniowych Całkowita powierzchnia nieruchomości objęta przedmiotem zamówienia - 1000 m2
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45112723-9

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45110000-1, 37535200-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej. W przedmiotowym postępowaniu cena oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 170 000,00 zł. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie