Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

"Dostawa soli drogowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg"

podlaskie, Suwałki

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510145715-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
16-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
16-400 Suwałki
Ulica
ul. Sejneńska
Nr telefonu
87 566 78 55
Email
przetargi@zdiz.suwalki.pl
Strona www
http://bip.zdiz.suwalki.pl (zakładka zamówienia publiczne)

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510145715-N-2019 z dnia 16-07-2019 r.
Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach: "Dostawa soli drogowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 559499-N-2019 z dnia 11.06.2019 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach, Krajowy numer identyfikacyjny 20066207700000, ul. ul. Sejneńska  84, 16-400  Suwałki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 87 566 78 55, e-mail przetargi@zdiz.suwalki.pl, faks 87 565 99 26.
Adres strony internetowej (url): http://bip.zdiz.suwalki.pl (zakładka zamówienia publiczne)
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Dostawa soli drogowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP/271-10/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa soli drogowej na potrzeby zimowego utrzymania dróg. 2.Sól drogowa powinna być niezbrylająca, o następujących parametrach: a) skład chemiczny: - NaCl - min. 90% - K4Fe(CN)6 - 20 mg/kg - H2O - 3% max Zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie - max. 8% . b) uziarnienie od 0 - 6 mm - ziarna powyżej 6 mm - max. 10 % - ziarna poniżej 1 mm - max. 20 % Pozostałe wymagania dla soli zawarte są w normie PN-86/C-84081/02. 3.Dostawy soli drogowej będą odbywały się sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego. Sól należy dostarczyć do siedziby Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach, ul. Sejneńska 84, 16-400 Suwałki. 4.Sól powinna posiadać pozytywną opinię techniczną podmiotu uprawnionego do wystawiania takiej opinii - Wykonawca winien dołączyć do oferty: 1)aktualną Opinię Techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów; 2)aktualny Atest Higieny Państwowego Zakładu Higieny; 3)wyniki badań soli drogowej wystawione przez Instytut Badawczy posiadający uprawnienia w tym zakresie. 5.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia aktualności dokumentów opisanych w pkt. 4 przez cały okres trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji aktualności opinii technicznej IBDiM, wyników badań soli uprawnionego laboratorium oraz Atestu PZH na każdym etapie realizacji umowy. 6.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz obowiązki Wykonawcy zostały określone w Szczegółowej Specyfikacji technicznej oraz w załączniku nr 7 do SIWZ- Wzór umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 34927100-2

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 840000.00
Waluta polska
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: KREX Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@krex.com.pl
Adres pocztowy: ul. Kleszczelowska 84A
Kod pocztowy: 17-100
Miejscowość: Bielsk Podlaski
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 984000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 984000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1697400.00
Waluta: polska
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie