Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

świadczenie usług ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz NNW na potrzeby KZB Legionowo Sp. z o.o. ? zadania

mazowieckie, Legionowo

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510147750-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
17-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-120 Legionowo
Ulica
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego
Nr telefonu
22 774-45-95 wew. 11
Email
info@kzb-legionowo.pl
Strona www
www.kzb-legionowo.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510147750-N-2019 z dnia 17-07-2019 r.
KZB Legionowo Spółka z o.o.: świadczenie usług ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz NNW na potrzeby KZB Legionowo Sp. z o.o. - zadania

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
KZB Legionowo Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 14679974800000, ul. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego  3, 05-120  Legionowo, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 774-45-95 wew. 11, e-mail info@kzb-legionowo.pl, faks 22 774-11-77.
Adres strony internetowej (url): www.kzb-legionowo.pl
Adres profilu nabywcy: www.kzb-legionowo.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
świadczenie usług ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz NNW na potrzeby KZB Legionowo Sp. z o.o. - zadania
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DOP-ZP-15/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz NNW na potrzeby KZB Legionowo Sp. z o.o. - zadania ZADANIE I: Świadczenie usług ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Zarządu (D&O) KZB Legionowo Sp. z o.o. 1) Zakres ubezpieczeń obejmuje ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej Zarządu (D&O) KZB Legionowo Sp. z o.o. 2) Szczegółowe dane oraz opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera program ubezpieczeniowy stanowiący Załącznik nr 6 dla zadania IV do SIWZ wraz z dodatkami. ZADANIE II: Świadczenie usług ubezpieczenia osobowe (NNW pracowników) na potrzeby KZB Legionowo Sp. z o.o. 1) Zakres ubezpieczeń obejmuje ubezpieczenie ubezpieczenia osobowe (NNW pracowników) - 12 osób (wykaz imienny zostanie przekazany ubezpieczycielowi po zawarciu umowy). 2) Szczegółowe dane oraz opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera program ubezpieczeniowy stanowiący Załącznik nr 6 dla zadania V do SIWZ wraz z dodatkami. 2. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia odrębnych polis (certyfikatów ubezpieczeniowych), na każdy roczny okres udzielania ochrony ubezpieczeniowej. 3. Dokumenty potwierdzające udzielanie ochrony ubezpieczeniowej (polisy, certyfikaty ubezpieczeniowe) nie mogą odbiegać w swej treści od postanowień zawartej umowy miedzy Wykonawcą a Zamawiającym. 4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia bierze udział biegły - broker ubezpieczeniowy REMA Broker Sp. z o.o. (ul. Jelinka 18, 01-646 Warszawa, Regon: 002155250)w charakterze brokera ubezpieczeniowego. Z tego tytułu REMA BROKER Sp. z o. o. otrzyma prowizję brokerską od wykonawcy (ubezpieczyciela) wybranego przez zamawiającego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 66510000-8

Dodatkowe kody CPV: 66515000-3, 66512100-3, 66516400-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: ZADANIE I: Świadczenie usług ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Zarządu (D&O) KZB Legionowo Sp. z o.o
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 9450.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Al. Jana Pawła II 24
Kod pocztowy: 00-133
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 9600.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 9600.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9600.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: ZADANIE II: Świadczenie usług ubezpieczenia osobowe (NNW pracowników) na potrzeby KZB Legionowo Sp. z o.o.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 808.50
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Viennea Insurance Group
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 162
Kod pocztowy: 02-342
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1400.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1400.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1400.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. art. 67 ust. 1 pkt 4  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Postępowanie prowadzone w trybie w trybie z wolnej ręki, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie Uzasadnienie faktyczne odnoszące się do danego wykonawcy w trybie zamówienia z wolnej ręki: Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Uzasadnienie: W dniu 2019-04-10 r. Zamawiający ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego Świadczenie usług ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz NNW na potrzeby KZB Legionowo Sp. z o.o. - 5 zadań - Ogłoszenie nr 535753-N-2019 . W przedmiotowym postępowaniu w wymaganym terminie, tj. do dnia 06.05.2019r. do godz. 11:30 dla: ZADANIA IV: Świadczenie usług ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Zarządu (D&O) KZB Legionowo Sp. z o.o. ZADANIA V: Świadczenie usług ubezpieczenia osobowe (NNW pracowników) na potrzeby KZB Legionowo Sp. z o.o. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu W dniu 2019-05-22 Zamawiający ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego Świadczenie usług ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz NNW na potrzeby KZB Legionowo Sp. z o.o. - 2 zadania - Ogłoszenie nr 550591-N-2019. W przedmiotowym postępowaniu w wymaganym terminie, tj. do dnia 07.06.2019r. do godz. 11:30 dla: ZADANIE I: Świadczenie usług ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Zarządu (D&O) KZB Legionowo Sp. z o.o. ZADANIE II: Świadczenie usług ubezpieczenia osobowe (NNW pracowników) na potrzeby KZB Legionowo Sp. z o.o. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu W związku z powyższym zaistniała przesłanka opisana w art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp. Zamawiający podjął decyzję o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki na podstawie w/w przesłanki.
 
drukuj ogłoszenie