Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów egzaminacyjnych Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie

zachodniopomorskie, Koszalin

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510147318-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
17-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
75-124 Koszalin
Ulica
ul. Mieszka I
Nr telefonu
094 3462921 w. 115
Email
wojtekdaszynski@wp.pl
Strona www
zord.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510147318-N-2019 z dnia 17-07-2019 r.
Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie: Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów egzaminacyjnych Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 562833-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie, Krajowy numer identyfikacyjny 33128316000000, ul. ul. Mieszka I  39, 75-124  Koszalin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 094 3462921 w. 115, e-mail wojtekdaszynski@wp.pl, faks 943 462 921.
Adres strony internetowej (url): zord.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samorządowa wojewódzka osoba prawna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów egzaminacyjnych Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
004/PZP/PN/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw: benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego ON do pojazdów egzaminacyjnych należących do Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie w systemie sprzedaży bezgotówkowej, w ilościach stosownych do potrzeb Zamawiającego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09132100-4

Dodatkowe kody CPV: 09134100-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 421138.21
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Chemików 7
Kod pocztowy: 09-411
Miejscowość: Płock
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 518000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 518000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 519000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie