Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Utrzymanie czystości obiektów Sądu Rejonowego w Łasku oraz obsługa szatni

łódzkie, Łask

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510147139-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
17-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
98-100 Łask
Ulica
ul. Kolejowa
Nr telefonu
43 676 85 00
Email
dyrektor@lask.sr.gov.pl, ewelina.dalkowska@lask.sr.gov.pl
Strona www
www.lask.sr.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510147139-N-2019 z dnia 17-07-2019 r.
Sąd Rejonowy w Łasku: Utrzymanie czystości obiektów Sądu Rejonowego w Łasku oraz obsługa szatni

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy w Łasku, Krajowy numer identyfikacyjny 32322300000000, ul. ul. Kolejowa  12, 98-100  Łask, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 43 676 85 00, e-mail dyrektor@lask.sr.gov.pl, ewelina.dalkowska@lask.sr.gov.pl, faks 43 675 26 41.
Adres strony internetowej (url): www.lask.sr.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Sąd
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Utrzymanie czystości obiektów Sądu Rejonowego w Łasku oraz obsługa szatni
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
01/ZC/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości w trzech obiektach sądowych, sprzątanie posesji wokół trzech budynków sądowych oraz obsługa szatni w jednym budynku. 2. Usługa sprzątania powierzchni wewnętrznych oraz posesji będzie wykonywana dla obiektów sądowych zlokalizowanych: - w Łasku przy ul. Kolejowej 12 - w Łasku przy ul. Przemysłowej 5 - w Poddębicach przy ul. Północnej 5. 3. Obsługa szatni będzie prowadzona w budynku sądowym zlokalizowanym w Poddębicach przy ul. Północnej 5.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90919200-4

Dodatkowe kody CPV: 90914000-7, 90620000-9, 77314100-5, 98300000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zapytanie o cenę
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 197760
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Firma Usługowa TOP-CLEANER Monika Otręba
Email wykonawcy: monika_topcleaner@op.pl
Adres pocztowy: ul. Szkolna 11, Smardzewice Twarda
Kod pocztowy: 97-213
Miejscowość: Smardzewice Twarda
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 237790.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 237790.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 327441.60
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zapytania o cenę  na podstawie art. 69-73  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Codzienne sprzątanie pomieszczeń biurowych i utrzymanie czystości wokół budynków to usługa powszechnie dostępna o ustalonych standardach jakościowych. Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 
drukuj ogłoszenie