Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Realizacja usługi przeglądu okresowego aparatury medycznej w pakietach od 1 do 190 w okresie 36 miesięcy - czwarte powtórzenie

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
550147817-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
17-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-556 Wrocław
Ulica
Borowska
Nr telefonu
71 734 24 77
Email
dzp@usk.wroc.pl
Strona www
www.usk.wroc.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 550147817-N-2019 z dnia 17-07-2019 r.
Wrocław: Realizacja usługi przeglądu okresowego aparatury medycznej w pakietach od 1 do 190 w okresie 36 miesięcy - czwarte powtórzenie OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Krajowy numer identyfikacyjny 28901200000000, ul. Borowska  213, 50-556  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 734 24 77, e-mail dzp@usk.wroc.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.usk.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: www.usk.wroc.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Realizacja usługi przeglądu okresowego aparatury medycznej w pakietach od 1 do 190 w okresie 36 miesięcy - czwarte powtórzenie
Numer referencyjny  USK/DZP/WR-257/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
81

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 1 : przeląd okresowy sprzętu produkcji Kojair 2. Pakiet nr 2 : przeląd okresowy aparatów do badania słuchu noworodka 3. Pakiet nr 5 : przeląd okresowy cytometru firmy Becton Dickinson 4. Pakiet nr 6 : przeląd okresowy dygestoriów firmy Polon 5. Pakiet nr 7 : przeląd okresowy aparatu do impediencji 6. Pakiet nr 8 : przeląd okresowy aparatu do wspomagania kaszlu 7. Pakiet nr 12 : przeląd okresowy kalibracja -dawkomierzy 8. Pakiet nr 13 : przeląd okresowy materacy przeciw odleżynowych Auto Logic 9. Pakiet nr 14 : przeląd okresowy rotoru 10. Pakiet nr 15 : przeląd okresowy strzykawek do kontrastu 11. Pakiet nr 16 : przeląd okresowy zbiorników firmy Taylor Wharton 12. Pakiet nr 18 : przeląd okresowy promienników podczerwieni 13. Pakiet nr 30 : przeląd okresowy microtonu mrożeniowego 14. Pakiet nr 31 : przeląd okresowy zamrażarek niskoptemperaturowych 15. Pakiet nr 32 : przeląd okresowy zgrzewarek 16. Pakiet nr 35 : przeląd okresowy gastrolyzera 17. Pakiet nr 36 : przeląd okresowy aparatury Dako 18. Pakiet nr 40 : przeląd okresowy lasera 19. Pakiet nr 60 : przeląd okresowy myjni endoskopowych 20. Pakiet nr 61 : przeląd okresowy odciagu gazów anestetycznych 21. Pakiet nr 65 : przeląd okresowy podgrzewacza produkcji Hoyer 22. Pakiet nr 66 : przeląd okresowy podgrzewacza produkcji GFL 23. Pakiet nr 67 : przeląd okresowy podgrzewaczy produkcji Elltec Japan 24. Pakiet nr 68 : przeląd okresowy pomp do żywienia prod. NUTRICIA 25. Pakiet nr 69 : przeląd okresowy pompy ssąco-płuczącej prod. Fazini 26. Pakiet nr 70 : przeląd okresowy pompy do podawania znieczulenia prod. Nuovag 27. Pakiet nr 71 : przeląd okresowy pomp do liposukcji 28. Pakiet nr 75 : przeląd okresowy rejestratorów holterowskich 29. Pakiet nr 76 : przeląd okresowy analizatorów składu ciała 30. Pakiet nr 77 : przeląd okresowy analizatora hematologicznego 31. Pakiet nr 82 : przeląd okresowy inkubatora Biogenet 32. Pakiet nr 84 : przeląd okresowy inkubatora Helmer 33. Pakiet nr 90 : przeląd okresowy foteli hematologicznych Gardhen Bilance 34. Pakiet nr 92 : przeląd okresowy urządzeń do ogrzewania pacjentów produkcji Covidien Polska 35. Pakiet nr 93 : przeląd okresowy urządzeń do ogrzewania pacjentów produkcji 3M 36. Pakiet nr 94 : przeląd okresowy tonometru aplanacyjnego 37. Pakiet nr 95 : przeląd okresowy perymetru 38. Pakiet nr 96 : przeląd okresowy lamp szczelinowych 39. Pakiet nr 97 : przeląd okresowy autorefraktometru 40. Pakiet nr 98 : przeląd okresowy ekstraktora porodowego 41. Pakiet nr 99 : przeląd okresowy kolposkopu 42. Pakiet nr 100 : przeląd okresowy amnioskopu 43. Pakiet nr 102 : przeląd okresowywraz z kalibracją densytometru produkcji Scanditronix 44. Pakiet nr 103 : przeląd okresowy wagomieszarki 45. Pakiet nr 104 : przeląd okresowy aparatów USG produkcji Aloca 46. Pakiet nr 106 : przeląd okresowy aparatu USG produkcji Chison 47. Pakiet nr 109 : przeląd okresowy aparatów USG produkcji Hitachi 48. Pakiet nr 110 : przeląd okresowy aparatu USG produkcji Mindray 49. Pakiet nr 112 : przeląd okresowy aparatu USG produkcji Siemens 50. Pakiet nr 115 : przeląd okresowy oraz kalibracja miernika pomiaru luxów w negatoskopach 51. Pakiet nr 116 : przeląd okresowy kriostatów firmy Leica 52. Pakiet nr 117 : przeląd okresowy aparatu do kriochirurgii produkcji Metrum CryoFlex 53. Pakiet nr 118 : przeląd okresowy aparatu do kriochirurgii produkcji Kriomedpol 54. Pakiet nr 119 : przeląd okresowy urządzenia do utrzymywania temperatury 55. Pakiet nr 120 : przeląd okresowy urządzenia do uzdatniania wody 56. Pakiet nr 121 : przeląd okresowy stymulatorów produkcji Medtronic 57. Pakiet nr 132 : przeląd okresowy spirometrów 58. Pakiet nr 133 : przeląd okresowy stanowisk podgrzewaczy produkcji Animec Japan 59. Pakiet nr 134 : przeląd okresowy stanowisk podgrzewaczy produkcji GFL i Hoyer 60. Pakiet nr 135 : przeląd okresowy kabiny do naświetlań produkcji Waldmann 61. Pakiet nr 136 : przeląd okresowy kabiny do naświetlań produkcji MedicinTechnik 62. Pakiet nr 137 : przeląd okresowy separatorów komórkowych produkcji Baxter 63. Pakiet nr 141 : przeląd okresowy detektora tlenu produkcji Taylor-Wharton 64. Pakiet nr 142 : przeląd okresowy detektorów tętna płodu produkcji Brael 65. Pakiet nr 143 : przeląd okresowy detektorów tętna płodu produkcji Sonomed 66. Pakiet nr 147 : przeląd okresowy laktatora produkcji Medela 67. Pakiet nr 149 : przeląd okresowy lamp do fototerapii 68. Pakiet nr 152 : przeląd okresowy lamp zabiegowych 69. Pakiet nr 153 : przeląd okresowy lampy do naswietlań prom.UV produkcji Medicintechnik 70. Pakiet nr 154 : przeląd okresowy LANCETRONU produkcji Famed 71. Pakiet nr 161 : przeląd okresowy kardiomonitorów produkcji Emtel 72. Pakiet nr 169 : przeląd okresowy urządzenia do ciągłego monitorowania glikemii 73. Pakiet nr 170 : przeląd okresowy kardiomonitorów produkcj Hewlett Packard 74. Pakiet nr 173 : przeląd okresowy destylatora 75. Pakiet nr 174 : przeląd okresowy modułu pomiaru rzutu serca 76. Pakiet nr 184 : przeląd okresowy aparatury firmy Thermo Scientific 77. Pakiet nr 185 : przeląd okresowy koncentratora tlenu Companion 78. Pakiet nr 187 : wzorcowania miernika aktywnosci 79. Pakiet nr 188 : przeląd okresowy materacy przeciwodleżynowych ALPHA BED 80. Pakiet nr 189 : Wykonanie wzorcowania radiometru 81. Pakiet nr 190 : przeląd okresowy densytometrów produkcji Hologic Zaproszenie do negocjacji warunków umowy wysłano do 84 Wykonawców: 1) Sarstedt Sp. z o.o., ul. Warszawska 25,Blizne Łaszczyńskiego, 05-082 Stare Babice 2) GE Medical Systems Polska Sp. z o.o., ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa 3) Baxter Polska Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa 4) Diagnos Sp. z o.o., ul. Łączyny 4, 02-820 Warszawa 5) KAWA.SKA Sp. z o.o., ul. Zaczarowanej Róży 1, 05-540 Zalesie Górne 6) Kosmed Sp. z o. o., ul. Łazy 30A, 25-677 Kielce 7) Dutchmed PL Sp. z o.o., ul. Szajnochy 14, 85-738 Bydgoszcz 8) Stryker Polska Sp. z o.o., Ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa 9) EFmed Sp. z o.o., Ul. Marynarki Polskiej 100, 80-557 Gdańsk 10) TMS Sp. z o.o., Ul. Wiertnicza 84, 02-952 Warszawa 11) AKME Sp. z o.o. Sp.k., Ul. Poloneza 89B, 02-826 Warszawa 12) Agata Bonderek - Borowczak Centrum Kształcenia i Konsultacji ResQ, Ul. Moniuszki 15/45, 31-523 Kraków 13) MEDEN Sp. z o.o., Al. Wyzwolenia 14a/99, 00-570 Warszawa 14) Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa 15) PROMED S.A., ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa 16) "Greenpol" Instytut Kształtowania Środowiska Sp. z o.o., Ul. Fabryczna 17, 65-410 Zielona Góra 17) Andrzej Juroca Serwis Aparatury Medycznej, pl. S. Staszica 28/8, 50-221 Wrocław 18) Dräger Polska sp. z o.o., ul. Sułkowskiego 18a, 85-655 Bydgoszcz 19) Inomed Polska Sp. z o.o., Ul. Bursztynowa 4/D1, 83-021 Rokitnica 20) TIMKO Sp z.o.o., ul. Syrokomli 30, 03- 335 Warszawa 21) Zakład Naprawczy Aparatury Medycznej POLMED, Ul. Kobielska 9/74, 04-359 Warszawa 22) Medikol Systems Sp. z o.o., ul. Polska 118, 60-401 Poznań 23) Elektro Med Grzegorz Pałkowski, ul. Zabierzowska 11, 32-005 Niepołomice 24) Plus Sp. z o.o. Sonologistic Sp. Kom., ul. Kresowa 7a, 22-400 Zamość 25) MEDINCO POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Sarmacka 5/31, 02-972 Warszawa 26) NIKUM Konrad Solak, ul. Zakładowa 11U/11, 50-231 Wrocław 27) PetS Piotr Stasiak, ul. Podbipięty 31 / 105, 02-732 Warszawa 28) MEDIM Sp. z o.o., ul. Puławska 45B, 05-500 Piaseczno 29) Kendrolab Sp. z o.o., ul. Ciesielska 18, 04-653 Warszawa 30) MEDILAND Grażyna Wykland, Ul. Chrzanowskiego 64B/1, 80-278 Gdańsk 31) Meden-Inmed Sp. z o.o., ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin 32) Varimed Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 115/4U, 50-442 Wrocław 33) Przedsiębiorstwo Techniki Medycznej Anes-Med. Sp. z o.o., ul. Chocimska 11/14, 00-791 Warszawa 34) Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa 35) Profimedical Bestry, Wichary Sp.j., ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice 36) Med- Serwis, 3 Maja 30, 55-200 Oława 37) AnimaLab Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 343 38) Alab Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30 lok. 222, 00-739 Warszawa, 39) Oticon Polska Sp. z o.o., Aleja Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa 40) Medicus, plac Strzelecki 24, 50-224 Wrocław 41) Sysmex Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa 42) Pro-Medica Sp. z o.o., ul. Łukowska 2c lok. 13, 04-113 Warszawa 43) Candela Lab Sp. Z o.o., ul. Czarnieckiego 72, 01-541 Warszawa 44) FUS - Firma Usług Specjalistycznych J.Basiński, ul. Rezedowa 85, 54-515 Wrocław 45) Ronomed Sp. z o.o. Sp. k., Ronomed Sp. z o.o. Sp. k., ul. Przyjaźni 52/1U, 53-030 Wrocław 46) P. H. U. Technomex Sp. z o. o., Szparagowa 15, 44-141 Gliwice 47) Althea Polska Sp. z o.o., Bielska 49, 43-190 Mikołów 48) Wolski TW Dealer Jacek Wolski, Hallera 6, 43-200 Pszczyna 49) SYL&ANT Instruments Józef Nitka, Niewiesze k/Gliwic, ul. Pyskowicka 12, 44-172 Poniszowice 50) Zakład Urządzeń Medycznych UNIMED inż. Adam Andruszczak, ul. Trawnik 26A-28, 85-376 Bydgoszcz 51) Formed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Leśnianka 97, 34-300 Żywiec 52) Olympus Polska sp. z.o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa 53) Chemnist Polska, Trzebnicka Str., 7A, 55-095 Szczodre (Wroclaw) 54) Igloo, Stary Wiśnicz 289, 32-720 Nowy Wiśnicz, Poland 55) Vacuum Sp. z o.o., Sp. k., ul. Żmigrodzka 244, 51-131 Wrocław 56) BGK -Sterylizacja Dezynfekcja Walidacja PPUH Bogdan Gać, ul. Kossutha 8/11, 01-315 Warszawa 57) SYNECPOL s.c., 30-017 Krakówul. ul. Racławicka 56 58) Biocor Tomasz Ostrowski, ul. Polna 6f, 58-521 Jeżów Sudecki 59) Aparatura Medyczna Sp. z o.o., ul. Krakowska 52/2, 50-425 Wrocław 60) Hydrolab Sp. z o.o. Sp.K., Wesoła 1, 83-010 Straszyn 61) Formed Zakład Elektroniki Medycznej Leszek Sykulski, ul. Adama Jerzego Czartoryskiego 37, 51-126 Wrocław 62) Medseven Sp. z o.o., ul. Powstańców 6, 86-050 Solec Kujawski 63) NUTRICIA Polska Sp. z o. o., ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa 64) GEMED ELIAS Sp.J., ul. Batorego 19 Chorzów 65) AGAW Tomasz Ryniejski, Kniaziewicza 21, 50-455 Wrocław 66) Alpha Diagnostics sp. z o.o., ul. Taśmowa 1, 02-677 Warszawa 67) PPHU "PRAISTON", ul. Górowska 32, 64-100 Leszno 68) Polygen sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 53, 54-613 Wrocław 69) Medical Partner So. Z o.o., ul Szczepankowo 158 b, 61-313 Poznań 70) Poland Optical Sp. z o.o., ul. Katowicka 100, 43-400 Cieszyn 71) Optec s.c., ul. Alberta 6E, 16-001 Księżyno k. Białegostoku 72) Carl Zeiss Sp. z o. o., Naramowicka 76, 61-622 Poznań 73) Kriomedpol, Warszawska 272, 05-082 Stare Babice 74) FHU Hydro-Śląsk s.c., ul. Oleska 117, 45-233 Opole 75) APPARATUS S.C. Aparatura medyczna i rehabilitacyjna, Inżynierska 72A, 53-230 Wrocław 76) PRO VITA Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Parafialna 1, 47-100 Strzelce Opolskie 77) WEROMED TOMASZ KLEPACZEWSKI, Dębowa 1bJabłonna 78) TK Biotech, ul. Królewicza Jakuba 40 a, 02-956 Warszawa 79) Brael-Aparaty Medyczne, ul. Mościckiego 1, 24-110 Puławy 80) Medela, ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, PL-01-531 Warszawa 81) POL-EMS Agencja - Przedstawicielstwo, ul. Wadowicka 5E, 03-093 Warszawa 82) ElektroTechMed, ul. Klaudyny 14/50, 01 - 684 Warszawa k 83) Pracow. Wzorcowania Dozymetrycznego, ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa 84) Becton Dickinson, Legnicka 48 F, 54-202 Wrocław
II.5) Główny Kod CPV: 50421000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 308725
Waluta:
PLN
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Merytoryczne: od 12 miesięcy nie zostali wyłonieni Wykonawcy ponawianych pakietów(odbyły się cztery postępowania w trybie przetargu nieograniczonego), co skutkuje m. in. brakiem przeglądów sprzętu medycznego, brakiem ciągłości w terminach przeglądów, zagrożeniem niespełnienia wymogów Narodowego Funduszu Zdrowia, a w konsekwencji zagraża zapewnieniu ciągłości świadczenia usług medycznych Prawne: w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
drukuj ogłoszenie