Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr ew. 177/12 w miejscowości Szerokie

lubelskie, Motycz

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
560147888-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
17-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
21-030 Motycz
Ulica
Kozubszczyzna
Nr telefonu
815 031 081
Email
sekretariat@konopnica.eu
Strona www
www.konopnica.eu

Szczegóły

Ogłoszenie nr 560147888-N-2019 z dnia 17-07-2019 r.
Motycz: Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr ew. 177/12 w miejscowości Szerokie
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 636744-N-2018
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 500285933-N-2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Konopnica, Krajowy numer identyfikacyjny 43101967800000, ul. Kozubszczyzna  -, 21-030  Motycz, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 815 031 081, e-mail sekretariat@konopnica.eu, faks 815 031 082.
Adres strony internetowej (url): www.konopnica.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr ew. 177/12 w miejscowości Szerokie
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
IPP.271.34.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi na odcinku ok. 0,676 km. Zakres niniejszego zadania obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na szerokości drogi od 3,00 do 4,00 m, wykonanie zjazdów do posesji, wykonanie ścieków oraz regulacja pionowa włazów kanałowych, wykonanie oznakowania pionowego. 3. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisują: specyfikacja techniczna oraz przedmiary robót, które stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji. 4. Wymagania jakościowe i materiałowe. Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w przedmiarach i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom Polskich Norm. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/ wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości). Użyte w dokumentacji projektowej materiały (o nazwach handlowych tam zawartych) nie są obowiązujące. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z użyciem materiałów i urządzeń równoważnych do wymienionych w przedmiarach robót, pod warunkiem, że ich parametry będą odpowiadały parametrom techniczno-użytkowym tych materiałów i urządzeń określonym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 5. Zamawiający stosownie do treści art.29 ust.3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przy realizacji zmówienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób na podstawie umowy o pracę - jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.), w zakresie robót ogólno - budowlanych drogowych - do obsługi sprzętu (operator koparko - ładowarki, równiarki, walca) wynikających z dokumentacji i kosztorysu ofertowego. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w § 9 ust. 3 i 4 Wzoru umowy stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. UWAGA: 1) Wykonawca winien zapoznać się z dokumentacją przetargową, a zaistniałe ewentualnie nieścisłości lub braki wyjaśnić z Zamawiającym na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy PZP, dopuszcza składanie "produktów" równoważnych. Wszelkie "produkty" pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Oferowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów / produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji "równoważników" lub odrzuceniu oferty z powodu ich "nierównoważności".

II.4) Główny kod CPV: 45231300-8
Dodatkowe kody CPV:
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do 15.07.2019
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
18/06/2019
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
dodatkowy zakres robót (wykonanie mijanek) oraz wzrost wynagrodzenia o 29740.00 złorych
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
na żądanie mieszkańców zaszła konieczność wykonania dodatkowych mijanek, które nie były ujęte w zamówieniu podstawowym
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
drukuj ogłoszenie