Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz innych urządzeń w ramach projektu RPKP.10.02.03-04-0014/17 Nie pracuję dla pieniędzy...

kujawsko-pomorskie, Brodnica

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510149037-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
18-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
87-300 Brodnica
Ulica
ul. Kamionka
Nr telefonu
564 950 800
Email
starostwo@brodnica.com.pl
Strona www
http://brodnica.com.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510149037-N-2019 z dnia 18-07-2019 r.
Powiat Brodnicki: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz innych urządzeń w ramach projektu RPKP.10.02.03-04-0014/17 Nie pracuję dla pieniędzy to pieniądz pracuje dla mnie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
"Nie pracuję dla pieniędzy to pieniądz pracuje dla mnie" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014 - 2020.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540272-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540083886-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Brodnicki, Krajowy numer identyfikacyjny 87111836500000, ul. ul. Kamionka  18, 87-300  Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 564 950 800, e-mail starostwo@brodnica.com.pl, faks 564 950 801.
Adres strony internetowej (url): http://brodnica.com.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz innych urządzeń w ramach projektu RPKP.10.02.03-04-0014/17 Nie pracuję dla pieniędzy to pieniądz pracuje dla mnie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZE.272.04.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: "Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz innych urządzeń w ramach projektu RPKP.10.02.03-04-0014/17 Nie pracuję dla pieniędzy to pieniądz pracuje dla mnie": 1. Komputer przenośny (system operacyjny, pakiet biurowy, system antywirusowy) - 30 szt., 2. Projektor - 3 szt., 3. Tablet graficzny - 5 szt., 4. Program do obróbki zdjęć, retuszowania, projektowania - 5 licencji, 5. Monitor dotykowy - 1 szt., 6. Program umożliwiający zaplanowanie kariery zawodowej - 2 licencje.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30213100-6

Dodatkowe kody CPV: 48000000-8, 30191000-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.)unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie