Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa mebli i wyposażenia na potrzeby realizacji projektu Centra Innowacyjnej Edukacji (tzw. Minikoperniki), pod-projekt "Adaptacja budynków...

kujawsko-pomorskie, Toruń

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510148820-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
18-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
87-100 Toruń
Ulica
ul. Władysława Łokietka
Email
centrum@centrumnowoczesnosci.org.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510148820-N-2019 z dnia 18-07-2019 r.
Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy: Dostawa mebli i wyposażenia na potrzeby realizacji projektu Centra Innowacyjnej Edukacji (tzw. Minikoperniki), pod-projekt "Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Postępowanie jest realizowane w ramach realizacji projektu Centra Innowacyjnej Edukacji (tzw. Minikoperniki), podprojekt Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim, planowanego do współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 555372-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Krajowy numer identyfikacyjny 34087521200000, ul. ul. Władysława Łokietka  5, 87-100  Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. , e-mail centrum@centrumnowoczesnosci.org.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samorządowa Instytucja Kulturalna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa mebli i wyposażenia na potrzeby realizacji projektu Centra Innowacyjnej Edukacji (tzw. Minikoperniki), pod-projekt "Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Numer CNMW.DK-A.3410.7.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli i wyposażenia na potrzeby realizacji projektu Centra Innowacyjnej Edukacji (tzw. Minikoperniki), podprojekt "Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowo-czesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim". 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Zamawiający zawarł w opisie przedmiotu zamówienia wymagania minimalne dotyczące przedmiotu zamówienia. Wykonawca może zaoferować w ofercie asortyment o parametrach wskazanych przez Zamawiającego lub asortyment o parametrach wyż-szych (lepszych) od opisanych przez Zamawiającego w treści załącznika nr 1. Wykonawca oferujący przedmiot o parametrach wyższych (lepszych) zobowiązany jest do wykazania w ofercie przedmiotowego faktu poprzez wskazanie w treści formularza ofertowego parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia. 4. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem zastrzeżenia wskazanego w ust. 3 niniejszego Rozdziału, Wykonawca zobowiązany jest załą-czyć do oferty - Załącznik nr 7 - specyfikację techniczną. 5. Miejscem dostawy jest Centrum Innowacji Edukacji przy ul. W. Łokietka w Toruniu. 6. Warunki dostawy: 1) dostawa przedmiotu zamówienia będzie możliwa w sytuacji, w której zakończeniu ulegną roboty budowlane na obiekcie, do którego mają zostać zrealizowane dostawy i możliwe będzie umieszczenie przedmiotu dostaw w poszczególnych po-mieszczeniach; 2) odbiór przedmiotu zamówienia dokonywany będzie przez wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego; 3) wraz z ostatnią dostawą wykonawca dostarczy oświadczenie, że dostarczony przedmiot zamówienia jest w pełni zgodny z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnospraw-nościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, które zostały wy-dane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014, poz. 1146, z późn. zm.); brak takiego oświadczenia ze strony wykonawcy skutkować będzie niemożnością przyjęcia dostawy a tym samym podpisania protokołu odbioru ze strony Zamawiającego. 7. Całość dostarczonego przedmiotu zamówienia musi być zgodna z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ra-mach funduszy unijnych na lata 2014-2020, które zostały wydane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014, poz. 1146, z późn. zm.).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 39100000-3

Dodatkowe kody CPV: 39130000-2, 39110000-6, 39120000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 459300.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: "MBE" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 77/16B
Kod pocztowy: 87-100
Miejscowość: Toruń
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 564939.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 564939.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 564939.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: nie
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie