Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Adaptacja budynku w miejscowości Zielone Kamedulskie w ramach projektu "Utworzenie Klubu Senior + w miejscowości Zielone Kamedulskie" -...

podlaskie, Suwałki

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510148567-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
18-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
16-400 Suwałki
Ulica
Świerkowa
Nr telefonu
87 5659300
Email
sekretariat@gmina.suwalki.pl
Strona www
http://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510148567-N-2019 z dnia 18-07-2019 r.
Gmina Suwałki: Adaptacja budynku w miejscowości Zielone Kamedulskie w ramach projektu "Utworzenie Klubu Senior + w miejscowości Zielone Kamedulskie" - Postępowanie Nr 2

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 549749-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Suwałki, Krajowy numer identyfikacyjny 79067097000000, ul. Świerkowa  45, 16-400  Suwałki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 87 5659300 , e-mail sekretariat@gmina.suwalki.pl, faks 87 5659300.
Adres strony internetowej (url): http://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Adaptacja budynku w miejscowości Zielone Kamedulskie w ramach projektu "Utworzenie Klubu Senior + w miejscowości Zielone Kamedulskie" - Postępowanie Nr 2
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
In.271.1.10.2019.EW
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest Adaptacja budynku w miejscowości Zielone Kamedulskie w ramach projektu "Utworzenie Klubu Senior + w miejscowości Zielone Kamedulskie" na potrzeby utworzenia Klubu "Senior+" w tym m.in. wykonanie: 1) Robót sanitarnych, elektrycznych i budowlanych na potrzeby adaptacji łazienki na parterze oddzielnie dla mężczyzn i kobiet ( w tym dla osób niepełnosprawnych); 2) Robót sanitarnych i budowlanych na potrzeby utworzenia aneksu kuchennego z pomieszczeniem klubowym na parterze; 3) Robót budowlanych związanych z utworzeniem Sali spotkań na parterze i Sali do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych na piętrze; 4) Roboty budowlane, sanitarne, elektryczne związane z utworzeniem łazienki z prysznicem dla osób niepełnosprawnych na piętrze; 5) Roboty budowlane związane z odnowieniem holu i utworzeniem pomieszczenia gospodarczego pod schodami; 6) Oraz Dostawy schodołazu gąsiennicowego umożliwiającego przemieszczanie się osobom na manualnych wózkach inwalidzkich do pomieszczeń zlokalizowanych na piętrze budynku o parametrach określonych poniżej: a) typ urządzenia: urządzenie do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich po schodach prostych, schodołaz gąsiennicowy; b) napęd: elektryczny; c) udźwig: 150 kg (osoba + wózek); d) przycisk awaryjny "STOP"; e) składany: 2 części; f) przeznaczenie: wewnętrzny i zewnętrzny; g) zasilanie: akumulator min. 24V, wskaźnik naładowania akumulatora; h) wyposażenie dodatkowe: ładowarka, wskaźnik kąta nachylenia schodów, pas bezpieczeństwa, dokumentacja w języku polskim, deklaracja zgodności. i) maksymalne nachylenie schodów: 35º, system czujników nachylania; j) min. 3 prędkości, możliwość ustawienia prędkości, przełączanie trybów. k) mikroprocesorowy układ sterownia; l) przełącznik jazdy góra, dół; ł) waga całkowita : maksymalnie 58 kg m) długość podstawy: maksymalnie 1000 mm; n) prędkość (m/min): min 5 m; n) gwarancja : minimum 24 miesiące. 3.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Rzutu parteru i piętra - stan projektowany i Przedmiar robót stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ oraz SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia Dokumentacji Projektowej, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu określonego przedmiotem zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na ewentualnie występujące trudności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. Zamawiający przekazuje również przedmiar robót stanowiący załącznik do SIWZ jako materiał informacyjny (pomocniczy). Korzystanie z przedmiaru robót przygotowanego przez Zamawiającego odbywa się na wyłączne ryzyko Wykonawcy. Załączony do SIWZ przedmiar robót, stanowi jedynie przykładowe wyliczenie zakresu i nie może być jedyną podstawą wyliczenia ceny wykonania całego przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien pamiętać, bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, że cena przedstawiona w ofercie stanowi zapłatę za prace wykonane i zakończone pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze robót. 3.3. W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art.30 ust.1 pkt 2 i ust.3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację opisującą przedmiot zamówienia powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art.30 ust.1 pkt 2 i ust.3 ustawy Pzp użytemu w dokumentacji towarzyszy wyraz "lub równoważny". 3.4. W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3.5. Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art.2 pkt 16 ustawy Pzp oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. 3.6. Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriami oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. 3.7. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z wymogami ustawy Prawo budowlane. Roboty muszą być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dokumentacja techniczną oraz należytą starannością w ich wykonaniu, dobra jakością, właściwą organizacją pracy oraz z zachowaniem wymagań i obowiązujących przepisów w szczególności bhp, ppoż., i branżowych. 3.8. Wykonawca do wykonania zamówienia będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.). 3.9. Powstałe podczas prowadzenia robót odpady zagospodarowuje na własny koszt i ryzyko Wykonawca. Utylizację Wykonawca na własny koszt przeprowadzi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 21 zm. Z 2017 r. poz. 2422) i koszt zagospodarowania i utylizacji odpadów uwzględni w cenie ofertowej. 3.10. Zakres robót oraz odpowiedzialność Wykonawcy (w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową) obejmuje także: 1) organizację i zagospodarowanie terenu robót oraz zaplecza robót, ustanowienie kierownika budowy oraz wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126); 2) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów i badan i odbiorów oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej; 3) właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót oraz ubezpieczenie robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej; 4) bieżące utrzymanie porządku na terenie prowadzonych robót; 5) informowanie zamawiającego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie później niż 7 dni przed zmianą. zamawiający zastrzega, że jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownika budowy traktowana będzie jako przyczyna zależna od wykonawcy i nie będzie stanowiła podstawy zmiany terminu zakończenia robót; 6) używania w trakcie prac wyłącznie materiałów spełniających wymagania projektowe oraz wymagania techniczne, po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji inspektora nadzoru dla zaproponowanych materiałów; 7) niezwłocznego informowania zmawiającego wpisem do dziennika budowy o problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu wykonania umowy; 8) pokrycia szkód powstałych na skutek realizacji inwestycji z winy wykonawcy; 9) pokrycie kosztów związanych z odbiorami; 10) wykonanie na własny koszt innych robót oraz pokrycie ich kosztów, które zdaniem wykonawcy trzeba ponieść w związku z realizacją zamówienia; 11) po zakończeniu robót, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu; 12) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi przedmiotem zamówienia przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 3.11. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę minimum 36 miesięcznej gwarancji jakości i udzielenia 36 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane i wbudowane materiały, wyroby i urządzenia w tym 24 miesięcznej gwarancji na schodołaz gąsiennicowy. 3.12. Przekazanie terenu robót nastąpi w terminie - do 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 3.13. Wykonawca w terminie 15 dni od zawarcia umowy opracuje ostateczny Harmonogram realizacji robót. 3.14. Wszelkie materiały związane z prawidłowym i pełnym wykonaniem przedmiotu zamówienia zabezpiecza Wykonawca na własny koszt. 3.15. Wykonawca wykona na własny koszt wszelkie niezbędne badania i próby oraz przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą. 3.16. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): Główny: 45 000000-7 Roboty budowlane Dodatkowe: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne; 45310000-3 Roboty instalacji elektrycznych; 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne; 45410000-4 Tynkowanie 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej; 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian; 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe; 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie; 45111300-1 Roboty rozbiórkowe; 45232460-4 Roboty sanitarne; 39290000-1 Wyposażenie różne; 33196200-2 Sprzęt dla niepełnosprawnych. 3.17. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby, które podczas realizacji zamówienia będą wykonywać czynności w zakresie budownictwa tj. prace fizyczne pod kierownictwem innej osoby, w miejscu i czasie wskazanym przez tego Wykonawcę lub Podwykonawcę - polegające na m.in: a) wykonywaniu prostych prac fizycznych w budownictwie m.in.: przenoszenie materiałów budowlanych, sprzątanie terenu budowy, roboty rozbiórkowe, malarskie, stolarki drzwiowej, roboty instalacji wodno-sanitarnych, roboty instalacji elektrycznych. Powyższy wymóg dotyczy wyłącznie osób wykonujących bezpośrednio ww. prace. Nie dotyczy osób, które kierują wykonywaniem ww. prac przez inne osoby lub samozatrudnionych. Wymóg nie dotyczy osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych itp. 3.18. Zatrudnienie, o którym mowa w powyżej powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia. 3.19. Wymagania w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, szczegółowo określone zostały we wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45400000-1, 45453000-7, 45310000-3, 45330000-9, 45410000-4, 45421000-4, 45430000-0, 45450000-6, 45440000-3, 45111300-1, 45232460-4, 39290000-1, 33196200-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 113369.98
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PRIBUD PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNO-BUDOWLANYCH ZBIGNIEW KOTOWSKI
Email wykonawcy: pribud.kontakt@gmail.com
Adres pocztowy: UL. KLASZTORNA 9
Kod pocztowy: 16-400
Miejscowość: SUWAŁKI
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 145988.52
Oferta z najniższą ceną/kosztem 145988.52
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 145988.52
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: