Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej dla Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć Kujawski

kujawsko-pomorskie, Włocławek

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510148319-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
18-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
87-800 Włocławek
Ulica
ul. Komunalna
Nr telefonu
544 121 805
Email
saniko@saniko.com.pl
Strona www
http://www.saniko.com.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510148319-N-2019 z dnia 18-07-2019 r.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o.: Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej dla Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć Kujawski

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 558170-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540120177-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 91004177600000, ul. ul. Komunalna  4, 87-800  Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 544 121 805, e-mail saniko@saniko.com.pl, faks 544 121 804.
Adres strony internetowej (url): http://www.saniko.com.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej dla Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć Kujawski
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BZ/ZP.07/05/06/19.
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej, czołowo-przegubowej w ilości 1 szt., przeznaczonej do pracy w ciągu technologicznym przy instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz przy załadunku odpadów na pojazdy, dla Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu gm. Brześć Kujawski. 2. Przedmiotowa ładowarka winna spełniać parametry techniczne określone w rozdz. III pkt. 2 SIWZ. 3. Maszyna fabrycznie nowa z rocznika 2019. 4. Wykonawca zagwarantuje dostawę urządzenia wolnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych. 5. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na okres min. 24 miesięcy lub min. 4 000 MTh, liczone od daty bezusterkowego odbioru maszyny, potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie strony umowy. 6. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy okresowe maszyny przez autoryzowany serwis, zgodnie z harmonogramem przeglądów przewidzianym przez producenta maszyny. W ramach przeglądów Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z ich wykonaniem, w szczególności: koszty dojazdu serwisu do RZUOK w Machnaczu, koszty wymiany/uzupełnienia materiałów, płynów, smarów. 7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, reagujący w ciągu 48 h (czas reakcji należy przyjąć przyjazd serwisu do sprzętu). 8. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt do RZUOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski, Machnacz 41a. 9. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zapewni nieodpłatnie, przeszkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania, obsługi, konserwacji i eksploatacji dostarczonej maszyny.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 43250000-0

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 850000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Liebherr Polska Sp. z o.o.
Email wykonawcy: nadia.grunau@liebherr.com
Adres pocztowy: ul. Hansa Liebherra 8
Kod pocztowy: 41-710
Miejscowość: Ruda Śląska
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1031724.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1031724.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1031724.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie