Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Adaptacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej przebudowę, rozbudowę i remont w budynku Instytutu Historycznego Uwr znajdującego się...

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510148304-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
18-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
50-137 Wrocław
Ulica
pl. Uniwersytecki
Nr telefonu
71 375 22 34
Email
bzp@uwr.edu.pl
Strona www
www.uni.wroc.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510148304-N-2019 z dnia 18-07-2019 r.
Uniwersytet Wrocławski: Adaptacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej przebudowę, rozbudowę i remont w budynku Instytutu Historycznego Uwr znajdującego się przy ul. Szewskiej 49 we Wrocławiu na potrzeby realizacji Etapu IIc i IId robót.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 551848-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Wrocławski, Krajowy numer identyfikacyjny 13010000000000, ul. pl. Uniwersytecki  1, 50-137  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 375 22 34, e-mail bzp@uwr.edu.pl, faks 71 375 24 72.
Adres strony internetowej (url): www.uni.wroc.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Adaptacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej przebudowę, rozbudowę i remont w budynku Instytutu Historycznego Uwr znajdującego się przy ul. Szewskiej 49 we Wrocławiu na potrzeby realizacji Etapu IIc i IId robót.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BZP.2411.15.2019.EH
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie adaptacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej przebudowę, rozbudowę i remont w budynku Instytutu Historycznego UWr znajdującego się przy ul. Szewskiej 49 we Wrocławiu na potrzeby realizacji Etapu IIc i IId robót. 2. Szczegółowy zakres prac, zgodnie z którym należy wykonać zamówienie, zawierają następujące załączniki do SIWZ: a) Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 8 do SIWZ - wraz z załącznikami tj. Dokumentacją źródłową: Projekt budowlany, Projekty wykonawcze branżowe, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; b) Szczegółowy zakres wykonania zamówienia oraz warunki i zasady realizacji umowy zawiera Wzór umowy - Załącznik nr 9 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71200000-0

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 178860.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: TB design Tomasz Biegun
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Garlicka 64/9
Kod pocztowy: 51-314
Miejscowość: Wrocława
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 249628.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 249628.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 249628.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie