Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

"Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego w Mikulczycach o wym. 25m x 50m ze sztuczna murawą" ? w ramach budżetu partycypacyjnego 2018 -...

śląskie, Zabrze

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510148271-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
18-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
41-800 Zabrze
Ulica
Powstańców Śląskich
Nr telefonu
323733537
Email
sekretariat_bzp@um.zabrze.pl
Strona www
www.bip.um.zabrze.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510148271-N-2019 z dnia 18-07-2019 r.
Miasto Zabrze: "Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego w Mikulczycach o wym. 25m x 50m ze sztuczna murawą" - w ramach budżetu partycypacyjnego 2018 - wniosek nr P0027

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 563365-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540136564-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Zabrze, Krajowy numer identyfikacyjny 27625552000000, ul. Powstańców Śląskich  5-7, 41-800  Zabrze, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323733537, e-mail sekretariat_bzp@um.zabrze.pl, faks 323733516.
Adres strony internetowej (url): www.bip.um.zabrze.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego w Mikulczycach o wym. 25m x 50m ze sztuczna murawą" - w ramach budżetu partycypacyjnego 2018 - wniosek nr P0027
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BZP.271.40.2019.KW
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 25m x 50 m z polem gry o wymiarach 23m x 47m - opisany w dokumentacji projektowej. Zamówienie obejmuje: - Roboty rozbiórkowe przygotowawcze i ziemne - Wycinka drzew, nasadzenia - Roboty demontażowe instalacyjne - Wykonanie przebudowy wodociągu. - Wykonanie podbudowy i nawierzchni boiska z trawy syntetycznej. - Montaż wyposażenia - Montaż piłkochwytów - Wykonanie podbudowy i nawierzchni mineralnych, chodniki - Wykonanie elementów małej architektury - Roboty instalacyjne elektryczne w tym linie kablowe, rozdzielnice i oświetlenie terenu - Roboty wykończeniowe, pomiary Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ oraz dokumentacja projektowa opracowana przez firmę PRIMTECH Szymon Kita z siedzibą w 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Karola Miarki 16/3 składająca się z: - Projektu Budowlano - Wykonawczego - Specyfikacji Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Przedmiarów robót
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45212221-1

Dodatkowe kody CPV: 45110000-1, 45340000-2, 45100000-8, 45231300-8, 45311100-1, 45311200-2, 45315600-4, 45316100-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: "Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego w Mikulczycach o wym. 25m x 50m ze sztuczna murawą" - w ramach budżetu partycypacyjnego 2018 - wniosek nr P0027
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty do ceny złożonej oferty.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: