Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Konserwacja i renowacja książek meldunkowych, dawnych oraz dokumentów z teczek osobowych

podlaskie, Białystok

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510148215-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
18-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
15-950 Białystok
Ulica
Słonimska
Nr telefonu
85 869 62 49
Email
zzp@um.bialystok.pl
Strona www
www.bip.bialystok.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510148215-N-2019 z dnia 18-07-2019 r.
Miasto Białystok: Konserwacja i renowacja książek meldunkowych, dawnych oraz dokumentów z teczek osobowych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 552695-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Białystok, Krajowy numer identyfikacyjny 05065864000000, ul. Słonimska  1, 15-950  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 869 62 49, e-mail zzp@um.bialystok.pl, faks 85 869 62 65.
Adres strony internetowej (url): www.bip.bialystok.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Konserwacja i renowacja książek meldunkowych, dawnych oraz dokumentów z teczek osobowych
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
OBU-IV.271.20.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiot zamówienia obejmuje konserwację i renowację książek meldunkowych, dawnych oraz dokumentów z teczek osobowych, z podziałem na części: Część I - obejmuje konserwację i renowację: 1000 szt. dokumentów z teczek osobowych osób zmarłych: (Personalausweis, Kenkarte, wyciągi z metrykalnych ksiąg chrztów, metryki urodzeń, tymczasowe zaświadczenia tożsamości, poświadczenia obywatelstwa polskiego, repatriacyjne karty przekroczenia granicy, bilet wojenny, arkusz ewakuacyjny, rosyjska legitymacja szkolna, akt zeznania, Auslanderkarte, zaświadczenie o narodowości, paszport rosyjski, przepustka, książeczka wojskowa - (fotografie w załączniku nr 8 do SIWZ) oraz 500 szt. książek meldunkowych. Część II - obejmuje konserwację ksiąg dawnych, będących w zasobach Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego w Białymstoku, w ilości 17 szt.: - księga urodzeń Fara 1915-1918 - 420 stron (skrawki pieczęci), - księga małżeństw Fara 1934-1937 - 300 stron (brak pieczęci- wyrwana), - księga zgonów Fara 1920 -254 strony (pieczęć bez sznurka), - księga zgonów Fara 1920-1921- 246 stron (pieczęć kompletna, sznurek cały,) - księga małżeństw Rocha 1929-1936 - 400 stron (pieczęć cała, sznurek ucięty), - księga małżeństw Dojlidy 1919-1929 -204 strony (brak sznurka, pieczęć wykruszona,) - księga zgonów Starosielce 1920?1929-90 stron (pieczęć jest, sznurek ucięty błąd w numerowaniu stron), - księga urodzin 1917-1918-282 stron (pieczęć cała i sznurek cały na końcu aktów z 1917 r. Druga pieczęć cała i sznurek cały na końcu 1918 r. Trzecia pieczęć pokruszona, sznurek cały spinający całą księgę, - księga małżeństw 1922 r.-184 strony (pieczęć i sznurek całe), - księga małżeństw 1923 r. -196 stron (pieczęć i sznurek całe), - księga małżeństw 1924 r.- 196 stron (pieczęć i sznurek całe), - księga małżeństw 1925-180 stron (pieczęć i sznurek całe), - księga zgonów 1923 r.- 146 stron (pieczęć i sznurek całe), - księga zgonów 1924 r.- 176 stron (pieczęć i sznurek całe), - księga zgonów 1923-1926 r.- 216 stron (brak pieczęci i sznurka), - księga rozwodów 1924 r. - 32 strony (pieczęć i sznurek całe), - księga rozwodów 1925 r.-36 stron (pieczęć i sznurek całe). (fotografie w załączniku nr 8 do SIWZ zgodnie z rozdz. III SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 79971000-1

Dodatkowe kody CPV: 79971200-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Konserwacja i renowacja 1000 szt. dokumentów będących w Zasobach Departamentu Obsługi Urzędu
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 162601.63
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Konserwacja Grafiki i Książki, Ewa Narkiewicz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Pasaż Ursynowski 3m23
Kod pocztowy: 02-784
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 120000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 120000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 460000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Konserwacja ksiąg dawnych będących w zasobach Urzędu Stanu Cywilnego w ilości 17 szt. zgodnie z rozdz. III SIWZ
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 13821.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Iwona Kotala-Skiba Konserwacja zabytków z papieru i skóry
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Franciszka Raszei 1/3 lok. 40
Kod pocztowy: 01-410
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 11567.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 11567.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 42500.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie