Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Osielsko w roku 2019.

kujawsko-pomorskie, Osielsko

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510148191-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
18-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
86-031 Osielsko
Ulica
Szosa Gdańska
Nr telefonu
52 324 18 00
Email
zampub@osielsko.pl
Strona www
www.bip.osielsko.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510148191-N-2019 z dnia 18-07-2019 r.
Gmina Osielsko: Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Osielsko w roku 2019.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 555131-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Osielsko, Krajowy numer identyfikacyjny 09235068800000, ul. Szosa Gdańska  55A, 86-031  Osielsko, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 324 18 00, e-mail zampub@osielsko.pl, faks 052 324 18 03.
Adres strony internetowej (url): www.bip.osielsko.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Osielsko w roku 2019.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IiZP.271.B.6.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Osielsko w 2019 r. Zakres zamówienie: Część 1. Budowa ul. Topolowej w Maksymilianowie na odcinku długości 368,93 m oraz budowa parkingu przy szkole podstawowej. W zakresie robót ul. Topolowej jest wykonanie: - wycinki drzew i krzewów (przed wycinką wykonawca jest zobowiązany sprawdzenia występowania stanowisk lęgowych ptaków i wykonanie opinii ornitologicznej) - robót rozbiórkowych, w tym frezowanie nawierzchni (destrukt z frezowania pozostaje własnością gminy), - usunięcie warstwy gruntu nieprzydatnego do budowy - budowa odwodnienia - zabezpieczeniu istniejącej infrastruktury podziemnej - wykonanie robót ziemnych - regulacji wysokościowa urządzeń obcych - wykonanie nawierzchni drogi o szer. 5,5m z kostki brukowej betonowej - budowa ciągu pieszo-rowerowego o szer. 2,5m z betonu asfaltowego (wg rysunków zamiennych) - zjazdy o szer. dostosowanej do istniejących bram oraz dojścia do furtek - wykonanie ścian oporowych - profilowaniu powierzchni skarp oraz zabezpieczenie skarp w wybranych miejscach - nasadzenia zastępcze - humusowania i obsiewu trawą - poboczy z kruszywa, - wprowadzeniu stałej organizacji ruchu - demontaż starych oraz montaż nowych 16 szt. opraw LED na 13 słupach wraz linią kablową -przebudowa infrastruktury ORANGE S.A. -przebudowa infrastruktury NETIA S.A. -budowa kanału technologicznego Uwaga! Należy uwzględnić rysunki zamienne umieszczone katalogu "Topolowa_zm.20.05.2019" Wykonawca robót w trakcie budowy kanału technologicznego będzie zobowiązany umożliwić wykonawcy zewnętrznemu nadbudowanie studni kanalizacyjnych oraz przyłączy do budynków w zakresie przedstawionym na załączonym rysunku. Termin na realizację prac do 7 dni roboczych. oraz W zakresie robót parkingu przy szkole podstawowej jest wykonanie: - wycinki drzew i krzewów - robót rozbiórkowych - usunięcie warstwy gruntu nieprzydatnego do budowy - odwodnienia parkingu - zabezpieczenia istniejącej infrastruktury podziemnej - wykonanie robót ziemnych - wykonanie koryta pod projektowane powierzchnie - regulacja wysokościowa urządzeń obcych - profilowanie podbudowy - nawierzchni dróg manewrowych, miejsc postojowych, chodników, zatoki autobusowej - ścian oporowych przy projektowanym parkingu - profilowanie powierzchni skarp oraz zabezpieczenie skarp w wybranych miejscach - wykonanie nasadzeń zastępczych - wprowadzenie stałej organizacji ruchu - prac wykończeniowych Uwaga! Należy uwzględnić rysunki zamienne umieszczone w katalogu "Topolowa parking_zm 29.05.2019" Należy uwzględnić roboty nieujęte w dokumentacji projektowej, polegające na rozebraniu ok. 30 m ogrodzenia wraz z podmurówką oraz rozgraniczeniu chodnika od placu szkoły w postaci donic z nasadzeniami na długości ok. 7,0 m. W miejsce usuniętej podmurówki należy wykonać obrzeże betonowe. Parametry donicy: betonowa, prostopadłościenna, gładka, kolor antracyt, wymiar 50x 50x100 cm, zaimpregnowana przed warunkami atmosferycznymi z izolacją termiczną ścianek styrodurem. Nasadzenia w postaci roślin niskich, niepłożących, zimozielonych. Część 2. Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Botaniczna w Osielsku na odcinku od km 0+000 do km 0+543,32 wraz ze skrzyżowaniem z sięgaczem o długości 38,35 m, polegająca na wykonaniu: -ciągu pieszo-rowerowego szer. 2,5 m o nawierzchni mineralno-asfaltowej, -odwodnienie, w tym budowa odcinka kanalizacji deszczowej -sięgacz o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, szer. 4,5 m -wykonanie zjazdów indywidualnych z kostki betonowej o szer. dostosowanej do istniejących zjazdów oraz regulacja wysokościowa zjazdów istniejących, -wykonanie dojść do furtek z kostki betonowej, -wykonanie oświetlenia ulicznego, -przebudowy sieci niskiego napięcia, -humusowanie i obsiew trawą -budowa kanału technologicznego -przestawienie słupów oświetleniowych, -wyrównanie terenu i obsiew trawą -zabezpieczenie sieci podziemnych rurami dwudzielnymi -roboty rozbiórkowe
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45233120-6, 45223300-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Budowa ul. Topolowej w Maksymilianowie na odcinku długości 368,93 m oraz budowa parkingu przy szkole podstawowej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1937007.88
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Roboty Ziemne Dariusz Sala
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 12
Kod pocztowy: 89-620
Miejscowość: Sławęcin
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1591315.99
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1591315.99
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2104404.04
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Botaniczna w Osielsku na odcinku od km 0+000 do km 0+543,32 wraz ze skrzyżowaniem z sięgaczem o długości 38,35 m
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 724534.71
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Betpol S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Inwalidów 49
Kod pocztowy: 85-479
Miejscowość: Bydgoszcz
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 716190.59
Oferta z najniższą ceną/kosztem 716190.59
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 716190.59
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie