Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych dla zadania: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 558 Lipno-Dyblin na odc....

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510148166-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
18-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-010 Bydgoszcz
Ulica
ul. Dworcowa
Nr telefonu
52 3705717
Email
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Strona www
www.zdw-bydgoszcz.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510148166-N-2019 z dnia 18-07-2019 r.
Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy: Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych dla zadania: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 558 Lipno-Dyblin na odc. Kłokock-Wielgie od km 5+238 do km 12+947, dł. 7,709 km

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
planowane jest finansowanie tego zamówienia ze środków unijnych w przyszłości
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Krajowy numer identyfikacyjny 09236416000000, ul. ul. Dworcowa  80, 85-010  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 3705717, e-mail zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl, faks 52 3705740.
Adres strony internetowej (url): www.zdw-bydgoszcz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych dla zadania: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 558 Lipno-Dyblin na odc. Kłokock-Wielgie od km 5+238 do km 12+947, dł. 7,709 km
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZDW.N4.363.14.2019/WR
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Zakres przedmiotu zamówienia: Roboty ziemne ? Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 6 km - do 750 m3 w jednym miejscu Krawężniki i obrzeża chodnikowe ? Ława pod krawężniki betonowa z oporem ? Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej Umocnienie nawierzchniowe ? Warstwa odsączająca na całej szerokości korony z zagęszczeniem mechanicznym. Grubość po zagęszczeniu do 15 cm Podbudowy ? Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm ? Podbudowa z betonu asfaltowego - górna warstwa grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych ? Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem Nawierzchnie jezdni ? Ułożenie geosiatki syntetycznej na poszerzeniach jezdni Roboty wykończeniowe ? Uzupełnienie poboczy mieszanką kruszywa łamanego z rozbiórki krawędzi jezdni, grubość 5 cm wraz z profilowaniem ? Przepusty rurowe pod drogą HDPE o s. 120 cm
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1048147.98
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 8
Kod pocztowy: 87-600
Miejscowość: LIPNO
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1088482.10
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1088482.10
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1088482.10
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1048147.98
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 8
Kod pocztowy: 87-600
Miejscowość: Lipno
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1088482.10
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1088482.10
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1088482.10
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Uzasadnienie faktyczne: W dniu 14.06.2019 r.(e-mail) i 17.06.2019 r. (poczta) wysłano zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki do Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Zaproszenie skierowano do jednego Wykonawcy zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp ponieważ zamówienie polega na powtórzeniu podobnych robót. Wykonawca w dniu 04.07.2019 r. złożył ofertę, która spełniła wszystkie stawiane wymogi. Uzasadnienie prawne - 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986):

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie