Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Nadzór autorski dla systemu InfoMedica / AMMS

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
550148345-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
18-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-825 Poznań
Ulica
ul. Krysiewicza
Nr telefonu
+48618506200
Email
zampub@szoz.pl
Strona www
www.szoz.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 550148345-N-2019 z dnia 18-07-2019 r.
Poznań: Nadzór autorski dla systemu InfoMedica / AMMS OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem, Krajowy numer identyfikacyjny 63086314700000, ul. ul. Krysiewicza  7/8, 61-825  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. +48618506200, e-mail zampub@szoz.pl, faks +48618529806.
Adres strony internetowej (url): www.szoz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Nadzór autorski dla systemu InfoMedica / AMMS
Numer referencyjny  ADZP-381-33/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest: Nadzór autorski dla systemu InfoMedica / AMMS. Przedmiotem zamówienia jest: a)objęcie nadzorem autorskim modułów oprogramowania aplikacyjnego AMMS i InfoMedica; b)dostawa licencji oprogramowania wraz z nadzorem autorskim; c)upgrade technologiczny oprogramowania. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do Zaproszenia do negocjacji - opisie przedmiotu zamówienia oraz załączniku nr 3 - formularzu cenowym.
II.5) Główny Kod CPV: 79714000-2
Dodatkowe kody CPV:
71700000-5,
72250000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 840000.00
Waluta:
PLN
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt . 1) ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Przedmiotem zamówienia jest: Nadzór autorski dla systemu InfoMedica / AMMS. Przedmiotem zamówienia jest: a)objęcie nadzorem autorskim modułów oprogramowania aplikacyjnego AMMS i InfoMedica; b)dostawa licencji oprogramowania wraz z nadzorem autorskim; c)upgrade technologiczny oprogramowania. Z uwagi na zmieniające się potrzeby Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu oraz zmieniające się przepisy prawa koniecznym i niezbędnym jest stałe aktualizowanie systemu informatycznego, który jest podstawą funkcjonowania sieci komputerowej szpitala. W związku z tym, koniecznością jest stałe zapewnienie nieprzerwanego i bezawaryjnego funkcjonowania systemu informacyjnego. Niezbędnym jest również zakup licencji, który związany jest z faktem, iż jedynie wykonawca jest uprawniony, jako twórca systemu informatycznego do jej udzielania, w szczególności mając na względzie wskazane powyżej potrzeby zamawiającego. Zamawiający możne udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługi mogą byś świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów, a także z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (art, 67 ust, 1 pkt. 1) lit. a i b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)). ASSECO POLAND S.A. posiada autorskie prawa majątkowe do wskazanego powyżej systemu, zaś przedmiot zamówienia obejmuję ingerencję w kod źródłowy oprogramowania. Żaden wykonawca, którego zamawiający mógłby zaprosić do negocjacji nie jest w stanie zaoferować usług, które mogłyby być równoważne z usługami, jakie jest w stanie zaoferować ASSECO POLAND S.A. Zamawiający, ani żaden inny podmiot poza ASSECO POLAND S.A. nie jest uprawniony do dokonywania aktualizacji programu w takim zakresie, w jakim wynika to z potrzeb zamawiającego, a zatem zastosowania art. 67 ust. 1 pkt 1) lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) jest w pełni uzasadnione. Dodatkowo intencją zamawiającego jest to, żeby aktualizację, a w szczególności czynności serwisowe były dokonywane niezwłocznie po wezwaniu przez zamawiającego. Zamawiający jest podmiotem świadczącym usługi medyczne, a zatem bezawaryjne działanie jego systemów informatycznych jest niezbędne do zapewnienia szybkiego i sprawnego udzielania świadczeń medycznych. Wyłącznie ASSECO POLAND S.A.- twórca produktu jest w stanie dokonywać czynności serwisowych niezwłocznie, z uwagi na znajomość systemu teleinformatycznego. Zachodzi zatem podstawa, aby zastosować również art. 67 ust. 1 pkt. 1) lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). ASSECO POLAND S.A. złożyła oświadczenie, iż jest jedynym uprawnionym podmiotem posiadającym autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego, które nie zostały przeniesione na inny pomiot.Oznacza to więc, ze spółka ta jest jedynym wykonawcą, któremu można udzielić zamówienia w świetle art. 67 ust. 1 pkt 1) lit. a i b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), a zatem zasadne jest zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

 
drukuj ogłoszenie