Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Budowa drogi, chodników i ścieżki rowerowej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na osiedlu Słoneczna Dolina w Zabrzu - Część 1,...

śląskie, Zabrze

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
560149189-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
18-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
41-803 Zabrze
Ulica
Kasprowicza
Nr telefonu
32 277 68 00
Email
sekretariat@mzdii.zabrze.pl
Strona www
http://www.zabrze.magistrat.pl/engine/%20/bip/487/95?o=tp1&e=s|95

Szczegóły

Ogłoszenie nr 560149189-N-2019 z dnia 18-07-2019 r.
Zabrze: Budowa drogi, chodników i ścieżki rowerowej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na osiedlu Słoneczna Dolina w Zabrzu - Część 1, Odcinek I: od węzła drogowego W20 przez węzeł W9 do węzła W3
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 599658-N-2018
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 500205288-N-2018
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 500271552-N-2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej, Krajowy numer identyfikacyjny 24278353000000, ul. Kasprowicza  8, 41-803  Zabrze, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 277 68 00, e-mail sekretariat@mzdii.zabrze.pl, faks 32 277 68 01.
Adres strony internetowej (url): http://www.zabrze.magistrat.pl/engine/%20/bip/487/95?o=tp1&e=s|95
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa drogi, chodników i ścieżki rowerowej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na osiedlu Słoneczna Dolina w Zabrzu - Część 1, Odcinek I: od węzła drogowego W20 przez węzeł W9 do węzła W3
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
DR.260.20.2018.PG
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi budowa drogi wraz z organizacja ruchu (oznakowanie poziome i pionowe) chodników i ścieżki rowerowej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego - część 1, odcinek I od węzła drogowego W20, przez węzeł W9 do węzła W3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a)budowę sieci kanalizacji deszczowej; ? przykanaliki wpustów z rur kanalizacyjnych PVC-U, typ "S", ok. 252,0 mb ? dostawa i montaż wpustów deszczowych ulicznych - 31 szt. b) budowę sieci oświetlenia ulicznego ? ułożenie kabli YKY 4x50mm2 i YAKXS 4x120mm2 o łącznej długości 535, 0 mb ? dostawa i montaż słupów oświetleniowych o wys. 11,0 m - szt.21 c) budowę drogi, chodników i ścieżki rowerowej, ? droga o nawierzchni z betonu asfaltowego, o szer. 7,0 m i długości 643,97 m ? ciągi piesze. o nawierzchni z kostki betonowej i szer. 1,50 m ? ścieżki rowerowe o nawierzchni z betonu asfaltowego, o szer. 2,50 m ? oznakowanie poziome i pionowe d) zabezpieczenia sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych, gazowych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej e) dostawę materiałów niezbędnych do wykonania w/w robót; f) przeprowadzenie prób i badań wymaganych dla wykonanych budowli; g) opracowanie dokumentacji powykonawczej; h) opracowanie dokumentów związanych z oddaniem wybudowanych budowli do użytkowania i dokonanie zgłoszenia zakończenia budowy właściwym organom. Uwaga: niniejsze zamówienie stanowi jedną z trzech części zadania pn. Budowa drogi, chodników i ścieżki rowerowej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na osiedlu Słoneczna Dolina w Zabrzu. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został określony w Części III SIWZ, na którą składają się następujące dokumenty: a) CZĘŚĆ III/1 Dokumentacja Projektowa (DP); b) CZĘŚĆ III/2 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB); c) CZĘŚĆ III/3 Przedmiary Robót (odrębny przedmiar dot. oświetlenia, odrębny przedmiar dot. części drogowej, odrębny przedmiar dot. kanalizacji deszczowej, odrębny przedmiar dot. oznakowania poziomego i pionowego).

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
45100000-8,
45111200-0,
45112000-5,
45122000-8,
45221244-4,
45220000-5,
45231100-6,
45231110-9,
45233130-2,
45233140-2,
45233290-8,
45316100-6,
45316110-9
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od dnia zawarcia umowy tj. od dnia 09.11.2018r. do 30.09.2019r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
07/06/2019
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Rodzaj: konieczność wykonania robót nieprzewidzianych. W związku z koniecznością wykonania robót nieprzewidzianych wynagrodzenie wykonawcy uległo zmianie - zwiększeniu z kwoty brutto 3.513.082,66 zł (netto: 2.856.164,76 zł.) do kwoty brutto 3.645.959,24 zł (netto: 2.964.194,50 zł). Zakres finansowy zmiany: 132.876,58 zł brutto (108.029,74 zł netto) tj. około 4,5% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Konieczność wykonania robót nieprzewidzianych. Podstawa prawna dokonania zmian w umowie: art. 144 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Uwaga: wartość zamówienia określona pierwotnie w umowie wynosi 2.402.290,08, natomiast łączny zakres zmian finansowych: 23,40% (18,895% wartości zamówienia określonej w umowie (ogłoszenie o zmianie umowy nr 560081807-N-2019 z dn. 25.04.2019r.) + 4,5% wartości zamówienia określonej w umowie (informacja w niniejszym ogłoszeniu).
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: