Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i kompleksowym zagospodarowania terenu przy ul....

kujawsko-pomorskie, WŁOCŁAWEK

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
560149048-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
18-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
87-800 WŁOCŁAWEK
Ulica
Ptasia
Nr telefonu
54 426 27 45, 667150001
Email
kminett@mbm.wloclawek.pl, sfatek@mbm.wloclawek.pl
Strona www
https://mbm.wloclawek.pl/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 560149048-N-2019 z dnia 18-07-2019 r.
WŁOCŁAWEK: Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i kompleksowym zagospodarowania terenu przy ul. Celulozowej we Włocławku
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 547609-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 540104858-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510137088-N-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: MIEJSKIE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE SP. Z O.O., Krajowy numer identyfikacyjny 367220450, ul. Ptasia  2A lok. 15, 87-800  WŁOCŁAWEK, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 54 426 27 45, 667150001, e-mail kminett@mbm.wloclawek.pl, sfatek@mbm.wloclawek.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): https://mbm.wloclawek.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka z o.o.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i kompleksowym zagospodarowania terenu przy ul. Celulozowej we Włocławku
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
MBM.NR ZP.01/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1) Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie opisu przedmiotu zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i kompleksowym zagospodarowania terenu przy ul. Celulozowej we Włocławku", w postaci kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, przeniesieniem praw autorskich, w tym prawa do wykonywania zależnych praw autorskich do opracowanej dokumentacji na Zamawiającego oraz pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych. 2) Teren inwestycji jest zlokalizowany we wschodniej części miasta Włocławek w rejonie ulicy Celulozowej , są to tereny dawnego Zakładu Celulozowo- Papierniczego na działkach Nr 30 Km 87 i Nr 26 KM 88.Obecnie na obszarze objętym opracowaniem znajdują się hałdy gruzu oraz ziemi, które są pozostałością po pracach rozbiórkowych. Znaczna część placu stanowiącego omawiane działki pokryta jest nawierzchnią asfaltową bądź płytami betonowymi. 3) Dla omawianego obszaru położonego w rejonie ulic Zagajewskiego i Celulozowej Uchwałą Nr XV/1/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2016r. został zatwierdzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z miejscowym planem działka Nr 26 Km 88 i działka Nr 30 Km 87 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem 9 MW/U. 4) Zamawiający wymaga zaprojektowania budynków w konstrukcji prefabrykowanej modularnej umożliwiającej szybkie i ekonomiczne wykonawstwo. 5) Zamawiający wymaga aby dokumentacja projektowa była sporządzona z wykorzystaniem technologii BIM (Building Information Modeling) w branży architektonicznej z uwzględnieniem zagospodarowania terenu i konstrukcyjnej.

II.4) Główny kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV:
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
180 dni od dnia zawarcia umowy.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: nie dotyczy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 03/07/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
EURO - PROJEKT Grzegorz Latecki,  biuro@europrojekt.elblag.pl,  ul. Stanisława Sulimy 1 p. 325,  82-300,  Elbląg,  kraj/woj. warmińsko - mazurskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 479000.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
10/07/2019
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
wykonanie dodtkowych usług, zmiana wynagrodzenia i terminu wykonania
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Pismem z dnia 4 lipca 2019 r. Wykonawca wystąpił do Zamawiającego z wnioskiem o udzielenie zamówienia dodatkowego, wskazując na liczne błędy koncepcji, która zawierała wytyczne dla opracowania dokumentacji. Koncepcja, będąca elementem opisu przedmiotu zamówienia, jest częściowo sprzeczna z obowiązującymi przepisami, w tym z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065), jednocześnie koncepcja nie może zostać zmodyfikowana w ramach obowiązującego kontraktu, gdyż zgodnie z umową odstępstwa od założeń w niej zawartych nie mogą przekraczać 5% pierwotnie określonych parametrów. Tym samym konieczne jest opracowanie nowej koncepcji, przy założeniu braku powtarzalności parametrów technicznych poszczególnych lokali i całych budynków. Powyższe jest niezbędne dla wykonania dokumentacji gwarantującej uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę i dla prawidłowego przebiegu inwestycji budowlanej polegającej na budowie czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i kompleksowym zagospodarowaniem terenu przy ul. Celulozowej. Wskazane wyżej dodatkowe opracowania nie są przedmiotem zamówienia podstawowego. Aprobując konieczność zmiany umowy MBM.ZP.1.2019 Zamawiający wziął pod uwagę koszt i czas niezbędny na przeprowadzenie procedury wyłonienia nowego wykonawcy koncepcji a także dotychczasowe zaangażowanie EURO-PROJEKT Grzegorz Latecki w realizację umowy. Powierzenie wykonania koncepcji Wykonawcy gwarantuje osiągnięcie spójności całego projektu. Wartość zmiany nie przekracza 50% pierwotnej wartości zamówienia. Przesłanki opisane w art. 144 ust. 1 pkt ustawy Prawo zamówień publicznych zostały spełnione.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
drukuj ogłoszenie