Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Rozbudowa Publicznego Przedszkola nr 1 w Osielsku.

kujawsko-pomorskie, Osielsko

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
560148985-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
18-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
86-031 Osielsko
Ulica
Szosa Gdańska
Nr telefonu
52 324 18 00
Email
zampub@osielsko.pl
Strona www
www.bip.osielsko.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 560148985-N-2019 z dnia 18-07-2019 r.
Osielsko: Rozbudowa Publicznego Przedszkola nr 1 w Osielsku.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 617360-N-2018
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 500260437-N-2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Osielsko, Krajowy numer identyfikacyjny 09235068800000, ul. Szosa Gdańska  55A, 86-031  Osielsko, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 324 18 00, e-mail zampub@osielsko.pl, faks 052 324 18 03.
Adres strony internetowej (url): www.bip.osielsko.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa Publicznego Przedszkola nr 1 w Osielsku.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
IiZP.271.B.22.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa Przedszkola Publicznego nr 1 w Osielsku zgodnie z załączoną dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikacją wykonania i odbioru robót w zakresie: 1) Architektonicznym, 2) Konstrukcyjnym, 3) branży sanitarnej - przyłączy i instalacji, wod. - kan., c.o., wentylacji mechanicznej, gazowej - (budowa i przebudowa), 4) branży elektrycznej instalacji - instalacji elektrycznej gniazd, oświetlenia, instalacji alarmowej, instalacji odgromowej, teletechniczną wraz z rozbudową systemu naliczającego opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu, z czytnikiem kart przy projektowanym wejściu do budynku, oświetlenie terenu (budowa i przebudowa), 5) przebudowy instalacji zgodnie z projektem technicznym, 6) zagospodarowanie terenu, dojścia, drogi, boisko, ścieżki, chodniki, zieleń, ogrodzenie, 7) zadaszenie nad istniejącą piaskownicą, 8) obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza, 9) protokoły badań i sprawdzeń a. przewodów kominowych b. instalacji elektrycznej c. instalacji gazowej d. wentylacji e. instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej f. świadectwo charakterystyki energetycznej budynku g. Badanie czystości powietrza h. przyłączy Szczegółowy zakres robót określają dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Załączone przedmiary robót mają wyłącznie charakter pomocniczy do określenia zakresu robót. Podstawą wyceny robót jest dokumentacja projektowa i STWiOR.

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
45200000-9
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
26.10.2018 - 15.07.2019
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
02/07/2019
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
konieczność wykonania usługi dodatkowej
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Konieczność wykonania robót dodatkowych w zakresie: - montażu dodatkowych słupów oświetlenia zewnętrznego - 3 szt. - montaż dodatkowych kamer monitoringu zewnętrznego - 2 szt. - wykonanie opaski wokół budynku
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
wynagrodzenie wykonawcy za roboty dodatkowe wynosi 8.734,23 zł brutto.
 
drukuj ogłoszenie