Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Remont ściany szczytowej w budynku Muzeum Wojska w Białymstoku

podlaskie, Białystok

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
560148447-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
18-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
15-089 Białystok
Ulica
ul. Kilińskiego
Nr telefonu
0-85 7415448
Email
biuro@muzwojska-bialystok.pl
Strona www
https://mwb.com.pl/mwb2017/muzeum/zamowienia-publiczne/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 560148447-N-2019 z dnia 18-07-2019 r.
Białystok: Remont ściany szczytowej w budynku Muzeum Wojska w Białymstoku
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 537580-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 540094921-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510137487-N-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Wojska w Białymstoku, Krajowy numer identyfikacyjny 67116000000000, ul. ul. Kilińskiego  7, 15-089  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 0-85 7415448, e-mail biuro@muzwojska-bialystok.pl, faks 0-85 7415448.
Adres strony internetowej (url): https://mwb.com.pl/mwb2017/muzeum/zamowienia-publiczne/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samorządowa Instytucja Kultury
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont ściany szczytowej w budynku Muzeum Wojska w Białymstoku
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
AF.261.9.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Opis przedmiotu zamówienia pn.: "Remont ściany szczytowej w budynku Muzeum Wojska w Białymstoku" określa: 1) Dokumentacja projektowa - załącznik nr 1 do SIWZ, na którą składa się ? Projekt budowlano - wykonawczy roboty budowlanej polegającej na remoncie ściany szczytowej w budynku Muzeum Wojska w Białymstoku, ? Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, ? Przedmiar robót. 2) Ekspertyza mykologiczno - budowlana pomieszczeń piwnic i przyziemia w budynku Muzeum Wojska w Białymstoku przy ul. Kilińskiego 7 z dn. 14.06.2017 r. - załącznik nr 2 do SIWZ. 3) Wyjaśnienia do SIWZ (odpowiedzi z poprzedniego przetargu) - załącznik nr 9

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
45210000-2,
45400000-1,
45262120-8,
45320000-6,
45321000-3,
45410000-4,
45440000-3,
45430000-0,
45432000-4,
45450000-6,
45324000-4,
45431100-8,
45443000-4
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 15.10.2019 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
17/07/2019
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Wykonanie robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Wykonanie robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Rozszerzenie zakresu prac w związku ze stwierdzeniem występowania odmiennego, niż przyjęty w dokumentacji projektowej stanu technicznego elementów budynku. W rozdz. XVIII ust.1 pkt 2) lit. d) Umowy przewidziano możliwość zmiany postanowień Umowy ze względu na wystąpienie warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezidentyfikowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, lub stwierdzenia odmiennego, niż przyjęty w dokumentacji projektowej występowania stanu technicznego elementów budynku
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Z tytułu realizacji przez Wykonawcę robót dodatkowych, o których mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiający zapłaci Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie, którego ostateczna wielkość będzie określona kosztorysem faktycznie wykonanych robót z tym zastrzeżeniem, że dodatkowe wynagrodzenie nie może przekraczać kwoty 15167,01 zł (słownie: piętnaście tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych jeden grosz) brutto
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: