Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przebudowa ul.Perłowej w Kołobrzegu

zachodniopomorskie, Kołobrzeg

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
560148135-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
18-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
78-100 Kołobrzeg
Ulica
ul. Ratuszowa
Nr telefonu
+48 94 35 51 580
Email
przetargi@um.kolobrzeg.pl
Strona www
www.kolobrzeg.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 560148135-N-2019 z dnia 18-07-2019 r.
Kołobrzeg: Przebudowa ul.Perłowej w Kołobrzegu
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 524000-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 540059004-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510081950-N-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
tak
Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzili postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

1. Gmina Miasto Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg- upoważniona do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w imieniu Zamawiających wspólnie przeprowadzających postępowanie, tj. Gminy Miasto Kołobrzeg i Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu
2. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Kołobrzeg, Krajowy numer identyfikacyjny 33092073600000, ul. ul. Ratuszowa  13, 78-100  Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. +48 94 35 51 580, e-mail przetargi@um.kolobrzeg.pl, faks +48 94 35 237 69.
Adres strony internetowej (url): www.kolobrzeg.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa ul.Perłowej w Kołobrzegu
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
BZ.271.16.2019.II
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
ELEMENT A 1) Branża drogowa. 2) Branża sanitarna. 3) Branża elektryczna. 4) Obsługa geodezyjna budowy. 5) Dokumentacja powykonawcza. ELEMENT B 1) Roboty przygotowawcze. 2) Roboty drogowe (rozbiórkowe i odtworzeniowe). 3) Roboty ziemne. 4) Roboty technologiczne. 5) Dokumentacja powykonawcza.

II.4) Główny kod CPV: 45233226-9
Dodatkowe kody CPV:
45231300-8
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do 30.06.2019r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Przebudowa ul.Perłowej w Kołobrzegu
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 25/04/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "PRIN" Jacek Zadka ,  ,  ul. Leśna 20,  78-132,  Grzybowo,  kraj/woj. zachodniopomorskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 2450018.19 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
05/06/2019
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Zmiana terminu realizacji umowy na 21.07.2019r. Wykonanie robót dodatkowych związanych z zadaniem, które nie były objęte dokumentacją projektową: wymiana gruntu zasypowego na wykonywanej kanalizacji deszczowej, wykonanie dodatkowego zjazdu z drogi. Strony ustaliły wynagrodzenie za roboty dodatkowe w wysokości 116.549,47 zł.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Po zapoznaniu się z dokumentacją oraz stanem ujawnionym w trakcie prowadzonych prac budowlanych. Komisja stwierdza konieczność wykonania następujących robót nieobjętych pierwotną dokumentacją projektową. ROBOTY BUDOWLANE - dodatkowe: 1. Wymiana gruntu zasypowego na wykonywanej kanalizacji deszczowej. Uzasadnienie: Grunt rodzimy na wykonywanym odcinku kanalizacji deszczowej to w szczególności glina z przewarstwieniami torfu jaki i nasypu niekontrolowanego. Materiał ten nie nadaje się do ponownego wbudowania i zagęszczenia, gdyż nie spełnia wymogów specyfikacji technicznej dla gruntów zasypowych. Należy dokonać wymiany gruntu, aby zapewnić stateczność warstw konstrukcyjnych jezdni. Bez wykonania wymiany gruntu, nawierzchnia z perspektywy czasu ulegnie deformacji z możliwością pojawienia się spękań na warstwie ścieralnej. Rozliczenie robót: kosztorys powykonawczy po wykonaniu robót. Maksymalny koszt robót według przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru kosztorysu może wynieść 114.391,85 zł brutto. 2. Wykonanie dodatkowego zjazdu z drogi. Uzasadnienie: Dokumentacja projektowa nie przewidywała przebudowy zjazdu z drogi do posesji nr 3 bo go jeszcze nie było. Projekt zakłada przebudowę istniejących zjazdów. Biorąc pod uwagę obecną sytuację i prowadzone roboty zjazd ten należy wykonać. Materiał do wbudowania zostanie dostarczony przez właścicielkę posesji nr 3. Rozliczenie robót: wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z przedstawionym kosztorysem tj. 2.157,62 zł brutto.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
 
drukuj ogłoszenie