Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Utworzenie plaży publicznej nad Jeziorem Głuszyńskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą

kujawsko-pomorskie, Topólka

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
02-08-2019
Numer ogłoszenia
575613-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
18-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
87-875 Topólka
Ulica
Topólka
Nr telefonu
54 286-90-11
Email
przetargi@topolka.pl

SzczegółyOgłoszenie nr 575613-N-2019 z dnia 2019-07-18 r.

Gmina Topólka: Utworzenie plaży publicznej nad Jeziorem Głuszyńskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn.: "Utworzenie plaży publicznej nad Jeziorem Głuszyńskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w ramach działania 19. "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałania 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Topólka, krajowy numer identyfikacyjny 91086668900000, ul. Topólka  22 , 87-875  Topólka, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 54 286-90-11, e-mail przetargi@topolka.pl, faks 542 869 035.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.topolka.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.topolka.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
Adres:
Urząd Gminy Topólka, Topólka 22, 87-875 Topólka pokój nr 4 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utworzenie plaży publicznej nad Jeziorem Głuszyńskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Numer referencyjny: AG.271.18.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia realizowany w ramach projektu pn.: "Utworzenie plaży publicznej nad Jeziorem Głuszyńskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w ramach działania 19. "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddziałania 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, jest wykonanie robót budowlanych polegających na utworzeniu plaży publicznej nad Jeziorem Głuszyńskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 1). Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Utworzenie plaży publicznej nad Jeziorem Głuszyńskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą". Miejsce realizacji inwestycji zlokalizowane jest na działkach nr 1/17 i 187 w obrębie geodezyjnym Orle, w miejscowości Orle. 2). Utworzenie plaży publicznej obejmuje następujące roboty budowlane: ETAP 1 - Oczyszczenie terenu/ Zagospodarowanie plaży - uprzątnięcie terenu obejmujące m.in ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu ze spaleniem na miejscu, wykoszenie chwastów i jednorocznych samosiewów, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. do 15 cm oraz profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z dostawą i mechanicznym rozściełaniem piasku w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej oraz uzgodnionych z Zamawiającym; - Zagospodarowanie plaży piaszczystej z piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,063-1,0mm atestowanego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego; - Budowa boiska do siatkówki plażowej służącego do rekreacji (o wymiarach 8x16 m i strefie bezpieczeństwa wynoszącej 2,5 m wzdłuż linii bocznych boiska i 1,5 m za liniami końcowymi), wielkości 247 m2, nawierzchnia piaskowa z piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,063-0,5mm atestowanego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, wyposażenie: siatka mocowana na słupkach; - Wykonanie 2 miejsc na ognisko/grilla z piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,063-0,5mm atestowanego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego otoczonych 8 ławkami z bali drewnianych bez oparcia o dł. 200 cm z dostawą i montażem zgodnie z projektem zagospodarowania terenu; - Wykonanie oświetlenia terenu za pomocą lamp LED w ilości 3 sztuk. ETAP II - Budowa placu zabaw obejmuje wykonanie podłoża z piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,063-1,0mm atestowanego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego na terenie o wymiarach 19x30 oraz dostawa i montaż urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spełniających obowiązujące normy i przepisy; - Montaż małej architektury w tym ławek z bali drewnianych, wiat turystycznych z ławostołem, stojaków na rowery, przebieralni plażowej, koszy na śmieci, betonowej przesłony przy toaletach przenośnych oraz pergoli śmietnikowej, ilość, wymiary i materiał został określony w dokumentacji projektowej; - Budowa pomostu rekreacyjnego wykonanego z drewna tartego w kształcie litery T o długości 24,5 m i szerokości 2 i 3 m; 3) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji określone zostały w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót budowlanych, stanowiącej załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści SIWZ. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ. Oryginał dokumentacji technicznej jest dostępny do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 4) Dołączone przedmiary robót i kosztorysy nakładcze stanowią element pomocniczy do oszacowania wartości robót. 5) W związku z realizacją przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: a) współpracowania z Zamawiającym w trakcie realizacji prac, b) zrealizowania wszystkich robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami oraz dokumentacją projektową, umową i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, w tym zachowania określonych standardów materiałów oraz zachowanie jakości robót, określonych w dokumentacji w ilości i o parametrach nie niższych niż określone w dokumentacji budowlanej, c) przedstawiania Zamawiającemu rysunków zamiennych dotyczących proponowanych zmian nieistotnych przed wykonaniem danego zakresu robót budowlanych wraz z uzyskaniem pisemnej akceptacji przed ich wprowadzeniem, d) przystosowania terenu budowy i zaplecza budowy w sposób niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia, e) kierowania do wykonywania robót budowlanych wyłącznie osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie, f) pokrycia wszelkich opłat i kar nałożonych przez właściwe podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawcę: złamanie prawa, przekroczenie norm i przepisów w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania, g) zabezpieczenia i właściwego oznakowania robót oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania placu budowy przez czas trwania realizacji zadania ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia i życia ludzi, zgodnie z obowiązującymi przepisami, h) przekazania Zamawiającemu, przed wbudowaniem, zainstalowaniem lub użyciem materiałów, urządzeń lub obiektów: kompletu atestów, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i aprobat technicznych oraz gwarancji producentów na materiały i urządzenia wraz z ich zestawieniem oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych przez przepisy prawa, w tym ustawę o wyrobach budowlanych, i) terminowego wykonania robót, a także usuwania wad, zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, j) zabezpieczenia miejsca, w którym będzie znajdował się sprzęt przed dostępem osób trzecich, z wyjątkiem innych osób wykonujących w tym miejscu zlecone prace, w sposób zapewniający bezpieczne prowadzenie prac budowlanych. 6) Zastosowane materiały i urządzenia winny odpowiadać deklaracjom zgodności z Polskimi Normami, atestami i aprobatami technicznymi. Podane w niniejszej SIWZ, w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, produktów, urządzeń czy wyposażenia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji i dokumentacji budowlanej produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt. 7) Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć opracowany szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy prac uzgodniony z Zamawiającym oraz kosztorys ofertowy. 8) Dołączony przedmiar robót stanowi element pomocniczy do opracowania kosztorysu ofertowego. 9) Inwestycja objęta jest pozwoleniem na budowę (decyzja nr 122/2018 z dnia 16.07.2018r.), zarejestrowanym w Starostwie Powiatowym w Radziejowie pod numerem: GB.III.6740.1.122.2018. 10) Dla zamówienia w cenie należy uwzględnić koszty związane z realizacją zadania, tj. w szczególności: - koszty wszelkich robót przygotowawczych, w tym robót porządkowych, organizacji i utrzymania placu budowy, dostawy dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy niezbędnych mediów, w tym: energii elektrycznej, wody, itp. oraz ponoszenia kosztów ich zużycia, - koszty oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy, m.in. umieszczenia tablicy informacyjnej wynikającej z ustawy Prawo budowlane, - koszty wszystkich badań, ekspertyz i opinii koniecznych do oceny jakości robót oraz prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, - koszty związane z odbiorami wykonanych robót, - koszty wywozu nadmiaru ziemi w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego, - w przypadku uszkodzenia urządzeń bądź ich części (m. in. sieci wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, elektrotechnicznej, urządzeń melioracyjnych oraz dróg gminnych) w toku realizacji przedmiotu zamówienia - naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, - koszty ewentualnych odszkodowań za wejście na grunty i zniszczenia, - koszty demontażu, montażu bądź naprawy ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu, - koszty wykonania badań, prób i itp., jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających, - koszt kompletnej, pełnej obsługi geodezyjnej, min.: inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w 4 egzemplarzach przyjętą przez Ośrodek Dokumentacji Geodezji i Kartografii w Radziejowie, - dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku, - zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, - utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych i zdemontowanych materiałów, odpadów i śmieci, - uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego, - prowadzenia dziennika budowy, - wykonania planu BIOZ, - inne koszty wynikające z umowy. 11) Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca inwestycji, w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. 12) Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem zachowania podstawowych parametrów technicznych i jakościowych proponowanych urządzeń do opisanych w dokumentacji przetargowej. Udokumentowanie równoważności leży po stronie Wykonawcy. Dokumentami niezbędnymi do spełnienia warunku równoważności, które należy przedstawić do akceptacji są: dokumentacja techniczna proponowanych urządzeń i instalacji, schematy technologiczne, karty katalogowe wraz z opisami technicznymi proponowanych urządzeń, opis działania, instrukcja montażu, instrukcja użytkowania, schematy elektryczne oraz wykaz urządzeń proponowanych rozwiązań równoważnych, wszelkie inne dokumenty techniczno-technologiczne umożliwiające rzetelną, a przede wszystkim kompleksową ocenę zaproponowanych urządzeń. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji i dokumentacji budowlanej produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt. Wykonawca musi mieć świadomość, iż możliwość zastosowania urządzeń równoważnych uzależniona będzie od ich zgodności ze wszystkimi parametrami określonymi w projekcie, specyfikacji technicznej oraz akceptacji inspektora nadzoru. 13) W ofercie Wykonawca określa wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót opisanych w załączonej dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót kosztorysie ofertowym (przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy stanowią element pomocniczy przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego). 14) Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym musi uwzględnić wszystkie koszty wykonania robót określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego jest on wyłącznie dokumentem pomocniczym. 15) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na własny koszt następujące osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia: a) kierownika budowy, b) kierownika robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych itp., którzy posiadają uprawnienia budowlane w specjalnościach umożliwiających pełnienie funkcji kierownika robót na robotach objętych niniejszym zamówieniem Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. 16) Wartość robót budowlanych należy określić metodą kalkulacji sporządzonej na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 17) Przy wyliczeniu cen jednostkowych robót budowlanych należy zachować następujące założenia: g) zakres robót, który jest podstawą do określenia tej ceny musi być zgodny z zakresami robót określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do porównania przedmiaru robót z dokumentacją projektową. W przypadku nie ujęcia w przedmiarze elementu robót występującego w dokumentacji projektowej należy przedmiar uzupełnić o ten element i ująć go do oferty. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie przedmiotu zamówienia jakichkolwiek robót lub kosztów określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nieujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. 18) Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w załączonym przedmiarze robót. 19) Nie dopuszcza się stosowania tzw. upustów (zarówno do wyliczonych cen jednostkowych jak również do ogólnej ceny oferty).

II.5) Główny kod CPV: 45111291-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45000000-7
45242000-5
45244000-9
45112720-8
45236210-5
45112723-9
45310000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-04-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) dysponuje do realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności konstrukcyjno-budowlanej z co najmniej trzyletnim doświadczeniem w kierowaniu ww. robotami. Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.). Dopuszcza się uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r.poz. 2272 z późń zm. )
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust.5, przekazuje zamawiającemu Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu ( załącznik nr 4 do SIWZ).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do SIWZ);
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Podpisany i wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ 2. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych 3. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) 4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy)- załącznik nr 6 do SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wybory Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 1) Przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust.1 Umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od każdej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy. 2) Przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust.1 Umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, w okresie dłuższym niż 3 następujących po sobie dni kalendarzowych, potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie. 3) Przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust.1 Umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną dokumentacji Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej. 4) Przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust.1 Umowy może, nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz zwiększeniem wynagrodzenia wykonawcy, o których mowa w § 6 ust 1. 5) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia strony umowy. 6) Konieczności wykonania robót zamiennych, rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę zamówienia podstawowego w sposób odmienny od sposobu określonego w umowie, a jednocześnie w sposób niepowodujący zwiększenia (zmiany), zakresu świadczenia Wykonawcy zwartego w ofercie, oraz zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust.1. 7) W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 8) Konieczność dokonania wymiany osób, o których mowa w treści umowy, po stronie którejkolwiek ze stron umowy. 9) Przy zawieraniu umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 10) Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 11) Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca jak i Zamawiający.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 oraz art.96 ust.3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu w chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U z 2003r Nr 153, poz. 1503 z późn. zm), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
1.Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art.90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 2.Informacje, zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - tekst jednolity (Dz.U. Z 2003r Nr 153, poz. 1503 ze zm) co do których Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ-TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i załączone jako odrębną część niezłączona z jawną częścią oferty w sposób trwały.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-02, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


drukuj ogłoszenie