Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadań: 1. "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr...

kujawsko-pomorskie, Nakło nad Notecią

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
26-07-2019
Numer ogłoszenia
575549-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
18-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Ks. Piotra Skargi
Nr telefonu
52 386 79 01, 52 386 79 60
Email
malgorzata.balzer@umig.naklo.pl, cybulska.emilia@umig.naklo.pl

SzczegółyOgłoszenie nr 575549-N-2019 z dnia 2019-07-18 r.

Gmina Nakło nad Notecią: Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadań: 1. "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G090306C od km 0+0010 do km 0+610 w miejscowości Karnówko łączącej się z drogą powiatową Nr 1922C", 2. "Przebudowa odcinków drogi gminnej od km 0+007 do km 0+063 i od km 0+075 do 0+458 na działkach 170 i 204/2 w miejscowości Polichno łączących się z drogą powiatową Nr 1921C", 3. "Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr G090339C od km 0+006 do km 0+256 w miejscowości Polichno łączącej się z drogą powiatową Nr 1921C".
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nakło nad Notecią, krajowy numer identyfikacyjny 09235089500000, ul. Ks. Piotra Skargi   7 , 89-100  Nakło nad Notecią, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 386 79 01, 52 386 79 60, e-mail malgorzata.balzer@umig.naklo.pl, cybulska.emilia@umig.naklo.pl, faks 52 386 79 02.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gmina-naklo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.gmina-naklo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, ul. Ks. P. Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadań: 1. "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G090306C od km 0+0010 do km 0+610 w miejscowości Karnówko łączącej się z drogą powiatową Nr 1922C", 2. "Przebudowa odcinków drogi gminnej od km 0+007 do km 0+063 i od km 0+075 do 0+458 na działkach 170 i 204/2 w miejscowości Polichno łączących się z drogą powiatową Nr 1921C", 3. "Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr G090339C od km 0+006 do km 0+256 w miejscowości Polichno łączącej się z drogą powiatową Nr 1921C".
Numer referencyjny: ZP.271.32.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dla następujących zadań: 1. "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G090306C od km 0+0010 do km 0+610 w miejscowości Karnówko łączącej się z drogą powiatową Nr 1922C", 2. "Przebudowa odcinków drogi gminnej od km 0+007 do km 0+063 i od km 0+075 do 0+458 na działkach 170 i 204/2 w miejscowości Polichno łączących się z drogą powiatową Nr 1921C", 3. "Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr G090339C od km 0+006 do km 0+256 w miejscowości Polichno łączącej się z drogą powiatową Nr 1921C". Realizacja zadania dofinansowana jest ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu terytorialnego związanych z usuwaniem zniszczeń wtórnych dróg powstałych po nawałnicy, która miała miejsce w dniu 11/12 sierpnia 2017 r. Przedmiot zamówienia podzielony zostaje na 3 części: Część 1 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G090306C od km 0+0010 do km 0+610 w miejscowości Karnówko łączącej się z drogą powiatową Nr 1922C", Część 2 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania "Przebudowa odcinków drogi gminnej od km 0+007 do km 0+063 i od km 0+075 do 0+458 na działkach 170 i 204/2 w miejscowości Polichno łączących się z drogą powiatową Nr 1921C", Część 3 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania "Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr G090339C od km 0+006 do km 0+256 w miejscowości Polichno łączącej się z drogą powiatową Nr 1921C". Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie lub poszczególne części przedmiotu zamówienia. 2.1. Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G090306C od km 0+0010 do km 0+610 w miejscowości Karnówko łączącej się z drogą powiatową Nr 1922C". Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr G090306C od km 0+010 do km 0+610 w miejscowości Karnówko łączącej się z drogą powiatową Nr 1922C". Termin realizacji robót budowlanych określony został na dzień 19.11.2019 r. Zakres robót drogowych nad, którymi będzie sprawowany nadzór inwestorski: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi gminnej Nr G090306C od km 0+010 do km 0+610 w miejscowości Karnówko łączącej się z drogą powiatową Nr 1922C, na działce o numerze ewidencyjnym 13 obręb Karnówko. Zakres robót drogowych obejmuje: Przebudowę odcinka drogi gminnej w miejscowości Karnówko, gm. Nakło nad Notecią, polegająca na odbudowie zniszczonej nawierzchni jezdni. Droga o nr G090306C Drążonek - Karnówko stanowi obsługę komunikacyjną przyległych do drogi zabudowań gospodarskich oraz do zlokalizowanych wzdłuż drogi użytków rolnych. Stanowi połączenie pomiędzy miejscowościami Karnówko i Drążonek. Początek drogi stanowi połączenie z drogą powiatową 1922C Kosowo - Ślesin - początek opracowania w km 0+010, koniec opracowania w km 0+610. Istniejąca nawierzchnia szerokości 5 m wykonana jest z kruszywa łamanego, destruktu betonowego, zdeformowana w przekroju podłużnym i poprzecznym. W okresie suszy nawierzchnia intensywnie pyli, a podczas opadów deszczu, następuje rozmywanie nawierzchni przez potoki wody opadowej. Droga po opadach wymaga napraw bieżących, polegających na wyrównaniu zdeformowanej nawierzchni. Droga intensywnie eksploatowana - wywóz drewna pozyskanego z wiatrołomów - wichura w dniach 11 - 12 sierpnia 2017 r. 1) Parametry techniczne drogi: Projektowana droga charakteryzuje się następującymi parametrami: ? Klasa drogi - D, ? Teren - równinny, ? Kategoria obciążenia ruchem KR1, ? Prędkość projektowa: 30 km/h, ? Szerokość jezdni o nawierzchni bitumicznej: 5 m teren zabudowy, ? Pobocza - kruszywo: szer. 0,75 m, spadek poprzeczny 8%, Projektuje się wykonanie nawierzchni drogi po istniejącym śladzie, w granicach działki drogowej i projektowanej szerokości 5 m. W związku z degradacją nawierzchni konieczne jest wykonanie przebudowy drogi polegającej na wykonaniu koryta oraz ułożeniu nowych warstw konstrukcyjnych. Włączenie do drogi powiatowej w km 0+000 uzgodniono z zarządcą drogi powiatowej - drogi powiatowej 1922C Kosowo -Ślesin - Dotyczy zmiany stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi gminnej i powiatowej. 2) Rozwiązanie wysokościowe - niweleta Rozwiązanie wysokościowe - nawiązuje do istniejącej nawierzchni, oraz istniejących zjazdów do posesji. Spadki podłużne oraz promienie łuków pionowych są zgodne wymaganiami rozporządzenia (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z poźn. zm.). Spadki niwelety oraz łukami pionowymi przedstawiono na rysunkach: plan zagospodarowania terenu, profile podłużne. 3) Rodzaj nawierzchni - konstrukcja, przekroje normalne ? Kategoria ruchu - KR1 uzgodniona z inwestorem ? Obciążenie obliczeniowe 80kN ? 20 letni okres żywotności nawierzchni - przebudowa Projektowany spadek poprzeczny - spadki nawierzchni pokazano na rysunkach: plan zagospodarowania terenu oraz przekroje normalne. 4) Warunki gruntowo - wodne Stwierdzone warunki gruntowo - wodne oceniono w dokumentacji geotechnicznej jako proste. W związku z powyższym zaliczono podłoże do I kategorii geotechnicznej. Ze względu na istniejące warunki gruntowo-wodne - zakwalifikowano podłoże do grupy nośności podłoża G1. Brak występowania wody gruntowej w wykonanych odwiertach do głębokości 2.0 m 5) Rodzaj nawierzchni - przekroje normalne Jezdnia, poszerzenia, zjazdy bitumiczna - nowa konstrukcja ? W-wa ścieralna AC8S gr. 4 cm ? W-wa wiążąca AC11W gr. 4 cm ? Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31.5 mm, gr. 20 cm - nowa konstrukcja ? Warstwa wzmacniająca podłoże - mieszanka związana z cementem C1,5/2 gr. 15 cm ? w-wa odsączająca z piasku gr. 10 cm ? Warstwa odcinająca: geotkanina separacyjno - filtracyjna. Minimalna grubość pakietu warstw asfaltowych ułożonych na warstwach pośrednich z materiału niezwiązanego asfaltem KR1 - 8 cm Grubość pakietu warstw bitumicznych zaprojektowanych na nowej konstrukcji: w-wa ścieralna AC11S gr. 4 cm + w-wa wiążąca AC16W gr. 4 cm= 8 cm Grubość pakietu warstw bitumicznych zaprojektowanych na nowej konstrukcji = 8 cm ? Minimalna grubość pakietu warstw asfaltowych ułożonych na warstwach pośrednich z materiału niezwiązanego asfaltem KR1 - 8 cm Sprawdzenie warunku mrozoodporności: Grupa nośności G1 - nie sprawdza się warunku mrozoodporności 6) Odwodnienie Zachowany zostaje istniejący powierzchniowy system odwodnienia poprzez projektowane pochylenia podłużne i poprzeczne nawierzchni na przyległy teren. Cała woda opadowa zostanie zagospodarowana w ramach działek drogowych inwestora. 7) Zestawienie powierzchni: Jezdnia - nawierzchnia bitumiczna 2 999,40 m2 8) Organizacja ruchu na czas budowy Prowadzenie robót drogowych powinno odbywać się z zachowaniem oznakowania zgodnego z obowiązującymi przepisami. 9) Zieleń oraz gospodarka drzewostanem W obrębie prowadzonych prac nie występuje drzewostan podlegający wycince, projekt zakłada wykonanie humusowania z obsianiem w ilości 1200 m2. 10) Uwagi końcowe Ze względu na możliwość występowanie uzbrojenia podziemnego należy zachować ostrożność podczas prowadzenia wszelkich robót w jego pobliżu. Lokalizacja uzbrojenia pokazana na naniesieniach sieci przewodów uzbrojenia terenu. W przypadku wątpliwości co do lokalizacji uzbrojenia należy wykonać przekopy kontrolne celem dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych (zgodnie z załączonymi uzgodnieniami). Wykopy kontrolne wykonywać sposobem ręcznym. Wszystkie prace budowlano - inżynieryjne wykonywać pod nadzorem osób uprawnionych i przeszkolonych Wykonawca zapewni po swojej stronie odpowiednie osoby, które posiadają niezbędną zdolność techniczną i zawodową - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności drogowej. Dokumentacja projektowa oraz STWiOR dotycząca inwestycji objętej usługą nadzoru inwestorskiego dostępna jest na stronie Zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gmina-naklo.pl w zakładce zamówienia publiczne - tytuł postępowania: "Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr G090306C od km 0+010 do km 0+610 w miejscowości Karnówko łączącej się z drogą powiatową Nr 1922C". Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy zapoznali się z dokumentacją projektową oraz STWiOR dla w/w zadania. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie realizować usługę nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi normami i wiedzą techniczną, określonymi m.in. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane przy zachowaniu należytej staranności, właściwej organizacji pracy oraz zasad BHP. 2.2. Opis przedmiotu zamówienia dla części 2 pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania "Przebudowa odcinków drogi gminnej od km 0+007 do km 0+063 i od km 0+075 do 0+458 na działkach 170 i 204/2 w miejscowości Polichno łączących się z drogą powiatową Nr 1921C", Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa odcinków drogi gminnej od km 0+007 do km 0+063 i od km 0+075 do 0+458 na działkach 170 i 204/2 w miejscowości Polichno łączących się z drogą powiatową Nr 1921C". Termin realizacji robót budowlanych określony został na dzień 19.11.2019r. Zakres robót drogowych nad, którymi będzie sprawowany nadzór inwestorski: Przebudowa odcinków drogi gminnej od km 0+007 do km 0+063 i od km 0+075 do 0+458 w miejscowości Polichno łączących się z drogą powiatową Nr 1921C, na działkach o numerach ewidencyjnych 170 i 204/2, obręb Polichno. Zakres robót drogowych obejmuje: Przebudowę odcinków drogi gminnej w miejscowości Polichno, gm. Nakło nad Notecią, polegającą na odbudowie zniszczonych nawierzchni jezdni. 1) Parametry techniczne drogi: ? klasa drogi D, ? szerokość jezdni - 5,0 m wraz z obustronnymi poboczami utwardzonymi o szerokości 0,75 m, ? kategoria ruchu KR1. 2) Rozwiązania sytuacyjne: Oś trasy nawiązuje do osi drogi istniejącej z dostosowaniem do pasa drogowego i konfiguracji terenu przyległego. Do przyległych działek w istniejącej lokalizacji na długości do granicy pasa drogowego zaprojektowano wjazdy utwardzone. 3) Rozwiązania wysokościowe: Uwarunkowane jest ono rzędnymi stałymi tj. rzędnymi istniejącego zjazdu drogi powiatowej, rzędnymi istniejących wjazdów. Pochylenie poprzeczne nawierzchni wynosi 2%. 4) Odwodnienie Zachowany zostaje istniejący system powierzchniowego odwodnienia drogi, poprzez pochylenia podłużne i poprzeczne na przyległy teren zielony na działce. 5) Konstrukcja nawierzchni ? jezdnia i wjazdy - wykonane z nawierzchni bitumicznej o pow. jezdni - 2.200,00 m2 (powierzchnia warstwy ścieralnej gr 4 cm), nawierzchnia wjazdów - 77 m2. ? pobocza utwardzone kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie. 6) Wycinka drzew Dla realizacji zadania jest konieczna wycinka 9 drzew z gatunku sosny i akacji. 7) Roboty towarzyszące Dla realizacji zadania konieczne jest wykonanie prac towarzyszących: ? plantowanie przyległego terenu - wykonanie trawnika, ? karczowanie drzew, ? przestawienie hydrantu, ? wykonanie stałej organizacji ruchu, ? regulacja pokryw i zabezpieczenie infrastruktury podziemnej. 8) Roboty ziemne Polegają na wykonaniu koryta pod konstrukcję nawierzchni oraz niwelację terenu przyległego w ramach działki drogowej. 9) Organizacja ruchu na czas budowy Prowadzenie robót drogowych powinno odbywać się z zachowaniem oznakowania zgodnego z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zapewni po swojej stronie odpowiednie osoby, które posiadają niezbędną zdolność techniczną i zawodową - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności drogowej. Dokumentacja projektowa oraz STWiOR dotycząca inwestycji objętej usługą nadzoru inwestorskiego dostępna jest na stronie Zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gmina-naklo.pl w zakładce zamówienia publiczne - tytuł postępowania: "Przebudowa odcinków drogi gminnej od km 0+007 do km 0+063 i od km 0+075 do 0+458 na działkach 170 i 204/2 w miejscowości Polichno łączących się z drogą powiatową Nr 1921C". Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy zapoznali się z dokumentacją projektową oraz STWiOR dla w/w zadania. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie realizować usługę nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi normami i wiedzą techniczną, określonymi m.in. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane przy zachowaniu należytej staranności, właściwej organizacji pracy oraz zasad BHP. 2.3. Opis przedmiotu zamówienia dla części 3 pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania "Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr G090339C od km 0+006 do km 0+256 w miejscowości Polichno łączącej się z drogą powiatową Nr 1921C". Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G090339C od km 0+006 do km 0+256 w miejscowości Polichno łączącej się z drogą powiatową Nr 1921C". Termin realizacji robót budowlanych określony został na dzień 19.11.2019 r. Zakres robót drogowych nad, którymi będzie sprawowany nadzór inwestorski: Dokumentacja techniczna obejmuje przebudowę odcinka o długości 500 m, z czego w ramach niniejszego zamówienia jest do wykonania 250 m drogi zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze robót i formularzu kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Parametry techniczne: ? klasa drogi D, ? szerokość jezdni - 5,0 m wraz z obustronnymi poboczami utwardzonymi o szerokości 0,75 m, ? kategoria ruchu KR1. 2) Rozwiązania sytuacyjne Oś trasy nawiązuje do osi drogi istniejącej z dostosowaniem do pasa drogowego i konfiguracji terenu przyległego. 3) Rozwiązania wysokościowe Uwarunkowane jest rzędnymi stałymi tj. rzędnymi istniejącego zjazdu drogi powiatowej, rzędnymi istniejących wjazdów. Pochylenie poprzeczne nawierzchni wynosi 2%. 4) Konstrukcja nawierzchni Projektowana jest następująca nawierzchnia : a) jezdnia ? warstwa ścieralna BA AC8S - grubość warstwy 4 cm - 1.325,00 m2 ? warstwa wiążąca BA AC 11W - grubość warstwy 4 cm - 1.355,00 m2 ? podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) warstwa grubości 20 cm - 1.308,88 m2 ? w- wa podsypkowa z piasku - warstwa o grubości 15 cm - 1.308,88 m2 b) pobocza Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie (0/31,5) warstwa grubości 10 cm c) wjazdy ? warstwa ścieralna BA AC8S - grubość warstwy 4 cm - 35,00 m2 ? warstwa wiążąca BA AC 11W - grubość warstwy 4 cm - 35,00 m2 ? podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) warstwa grubości 15 cm - 35,00 m2 ? w-wa podsypkowa z piasku - warstwa o grubości 10 cm - 35,00 m2 5) Odwodnienie Zachowany zostaje istniejący system powierzchniowego odwodnienia drogi, poprzez pochylenia podłużne i poprzeczne na przyległy teren zielony na działce. 6) Wycinka drzew Dla realizacji zadania jest konieczna wycinka 5 drzew z gatunku brzozy. 7) Roboty towarzyszące Dla realizacji zadania konieczne jest wykonanie prac towarzyszących: ? plantowanie przyległego terenu - wykonanie trawnika, ? wykonanie stałej organizacji ruchu, ? roboty zabezpieczające istniejącą infrastrukturę. 8) Roboty ziemne Polegają na wykonaniu koryta pod konstrukcję nawierzchni oraz niwelację terenu przyległego w ramach działki drogowej. 9) Organizacja ruchu na czas budowy Prowadzenie robót drogowych powinno odbywać się z zachowaniem oznakowania zgodnego z obowiązującymi przepisami Wykonawca zapewni po swojej stronie odpowiednie osoby, które posiadają niezbędną zdolność techniczną i zawodową - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności drogowej. Dokumentacja projektowa oraz STWiOR dotycząca inwestycji objętej usługą nadzoru inwestorskiego dostępna jest na stronie Zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gmina-naklo.pl w zakładce zamówienia publiczne - tytuł postępowania: "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G090339C od km 0+006 do km 0+256 w miejscowości Polichno łączącej się z drogą powiatową Nr 1921C". Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy zapoznali się z dokumentacją projektową oraz STWiOR dla w/w zadania. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie realizować usługę nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi normami i wiedzą techniczną, określonymi m.in. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane przy zachowaniu należytej staranności, właściwej organizacji pracy oraz zasad BHP. 3. Obowiązki ogólne Wykonawcy dla wszystkich 3 części zamówienia 1) Nadzór inwestorski sprawowany będzie w następujący sposób: termin rozpoczęcia - od daty podpisania umowy do zakończenia inwestycji, poprzez spisanie protokołu końcowego na wykonane roboty budowlane, bez uwag. Ponadto Wykonawca pełniący funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego zobowiązany będzie pełnić tę funkcję przez cały czas trwania gwarancji określonej w umowie z Wykonawcą robót budowlanych. 2) Czas pracy inspektorów nadzoru inwestorskiego powinien być dostosowany do czasu pracy Wykonawcy robót budowanych w godzinach od 7:00 do 15:00 niezależnie od czasu trwania tego pobytu. 3) Wymagana jest obecność na placu budowy /miejscu prowadzenia robót w odstępach czasu zabezpieczających skuteczny i prawidłowy nadzór, na każde wezwanie Zamawiającego w sytuacjach problematycznych (problemy związane z realizacją robót) i/lub nagłych i/lub awaryjnych oraz w trakcie odbioru końcowego, a także w sytuacjach, gdy obecność inspektora (inspektorów) nadzoru inwestorskiego jest niezbędna dla zapewnienia właściwego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi pracami. 4) Zamówienie obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z: a) przepisów ustawy - Prawo budowlane oraz właściwych przepisów wykonawczych wydanych na jego podstawie oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, b) dokumentacji technicznej (projekty, przedmiary robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), c) umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych, d) wymagań Zamawiającego. W ramach sprawowania nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie realizował zamówienie poprzez ustanowionych Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, przy czym zapewni ciągłość świadczonej usługi w przypadku nieobecności któregokolwiek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego poprzez ustanowienie nowego inspektora nadzoru o nie mniejszych kwalifikacjach niż pierwotnie ustanowiony - zastępowany inspektor nadzoru inwestorskiego. 4. Etapy współpracy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z Zamawiającym 1) Etap budowy i rozliczenia, tj. okres od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy robót budowlanych do dnia zakończenia robót budowlanych i rozliczenia inwestycji; 2) Etap po zakończeniu robót. 5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upoważniony i zobowiązany w szczególności do: 1) wspierania Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego, 2) działania w imieniu Zamawiającego w ścisłej z nim współpracy i na podstawie nadanych upoważnień mając zawsze na względzie pomyślne ukończenie zadania inwestycyjnego w sposób poprawny jakościowo i w przewidzianych terminach, 3) zapoznania się z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz umową zawartą z Wykonawcą robót nadzorowanego zadania, 4) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z realizacją zamówienia a w szczególności w kontaktach z właścicielami urządzeń infrastruktury technicznej, itp., 5) prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objętymi przedmiotem umowy w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane; łącznie z robotami koniecznymi do wykonania, a nieujętymi w dokumentacji projektowej i niemożliwymi do przewidzenia na etapie podpisywania umowy, 6) swobodnego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiały i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania, 7) uzgodnienia z Wykonawcą procedur (wzory druków i obieg dokumentów), jakie będą obowiązywać podczas procesu prowadzenia inwestycji, 8) egzekwowania od Wykonawcy uaktualnionego harmonogramu rzeczowo-finansowego robót w zależności od postępu robót oraz jego akceptacji w ciągu 7 dni, 9) prowadzenia regularnych (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską; kontroli i archiwizacji dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie, 10) w przypadku wykonywania robót przez podwykonawców ciągłe monitorowanie wykonywanych przez nich robót, a w szczególności: posiadanie wiedzy na temat wykonywania robót przez podwykonawców i nadzorowanie dokonywania wpisu do dziennika budowy o wykonywaniu robót przez konkretnego podwykonawcę, 11) monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie rzeczywistego zaawansowania i zgodności z obowiązującym przy realizacji przedmiotu umowy harmonogramem robót, 12) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości zobligowanie Wykonawcy wpisem do dziennika budowy do naprawy sytuacji, 13) udzielania Wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących realizowanego zadania inwestycyjnego, 14) podejmowania decyzji o wstrzymaniu części lub całości robót w sytuacjach określonych w warunkach umowy na roboty budowlane oraz powiadamianie niezwłoczne o takich zdarzeniach Zamawiającego, 15) wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę robót budowlanych, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna, 16) czuwania nad realizacją elementów robót związanych z ochroną środowiska, współpracy z organizacjami ekologicznymi, zgodnie z obwiązującymi przepisami, 17) wydawania poleceń zmian Wykonawcy robót budowlanych oraz dokonywania ich wyceny po akceptacji przez Zamawiającego, 18) sporządzanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe, nieujęte w dokumentacji projektowej oraz zamienne po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego; sprawdzanie wycen robót dodatkowych, zamiennych i podobnych oraz kontrola rozliczeń wykonanych robót budowlanych, w uzgodnieniu z Zamawiającym, negocjowanie z Wykonawcą robót budowlanych wynagrodzenia za roboty nieobjęte umową podstawową, weryfikowanie kosztorysów ofertowych Wykonawcy na powyższe zakresy, 19) nadzorowania wykonania robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym - w ramach wynagrodzenia, 20) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów, 21) nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych, 22) udział w komisyjnym pobieraniu próbek do badań oraz powiadamiania Zamawiającego na 3 dni przed o zamiarze ich pobrania, 23) zlecania Wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość, co do ich jakości, 24) sprawdzania i formułowania zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności wszelkich certyfikatów, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, tytułów własności sprzętu itp., 25) zatwierdzania rysunków wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę robót budowlanych w zakresie spełnienia wymagań Zamawiającego określonych w umowie z Wykonawcą tych robót, 26) zalecenia sporządzania wszelkich koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, które mogą okazać się konieczne lub zalecane w trakcie budowy, 27) weryfikowania "rysunków powykonawczych" sporządzanych przez Wykonawcę robót budowlanych, 28) odbioru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy robót zanikających i ulegających zakryciu, 29) sprawdzanie ilości i wartości wykonanych robót, będących podstawą do rozliczeń finansowych Zamawiającego z Wykonawcą robót, w oparciu o obowiązujący harmonogram rzeczowo-finansowy i dokumenty przedstawione przez Wykonawcę robót, 30) sprawdzenia zgodności faktury Wykonawcy robót budowlanych z dokumentami odbioru i wcześniejszymi dokumentami rozliczeniowymi, zatwierdzenia, opisania i zwrotu faktury w terminie 3 dni od jej otrzymania, 31) doradzania Zamawiającemu na temat możliwych sposobów obniżenia kosztów realizowanego przez Wykonawcę robót budowlanych zamówienia, 32) sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienia Wykonawcy robót budowlanych o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych oraz wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych kar umownych w przypadku nie usunięcia tych wad, 33) poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę robót budowlanych, 34) przygotowania odbioru częściowego i odbioru końcowego robót, przygotowania protokołu odbioru, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru (w szczególności sprawdzenia harmonogramu finansowo-rzeczowego) oraz uczestnictwa w odbiorze robót podstawowych, i robót dodatkowych, 35) powiadomienia komisji odbioru o terminie i miejscu odbioru, 36) poświadczenia terminu zakończenia robót, 37) identyfikowania wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, ryzyka powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy robót budowlanych i stron trzecich oraz informowania o tym Zamawiającego wraz z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom, 38) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych po zakończeniu robót, 39) zapobiegania roszczeniom Wykonawcy robót budowlanych, 40) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót budowlanych oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy i podania Zamawiającemu sposobu ich rozwiązania, 41) rozpatrywania roszczeń Wykonawcy robót budowlanych i przedstawienia stanowiska w odniesieniu do nich, 42) w przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych dotyczący realizacji zadania inwestycyjnego, reprezentowanie Zamawiającego w zakresie technicznym, poprzez przedstawianie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego, co do przedmiotu sporu, 43) wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją zadania inwestycyjnego wymaganych przez Zamawiającego jak i dla potrzeb rozliczeniowo - kontrolnych dla jednostek zewnętrznych, 44) prowadzenia bieżącej kontroli realizowanego zadania inwestycyjnego, 45) odpowiednio wyprzedzającego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach, problemach jakie napotkał w trakcie realizacji robót, 46) sprawdzenia ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy robót budowlanych, 47) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia, 48) wydania polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót, 49) przegląd kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie dostarczenie jej do Zamawiającego oraz dokumentacji związanej z nadzorowaną budową w formie i terminie ustalonym wspólnie z Zamawiającym, 50) przygotowywania niezbędnych dokumentów do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, o ile jest wymagane, 51) dokonywania inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia wad, 52) odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 53) wspierania Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów, 54) dokonania odbioru końcowego i przekazanie obiektu do eksploatacji po uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy, 55) przygotowania końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego i sporządzenia sprawozdania końcowego z jego realizacji. 6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Projektantem będzie decydować o: 1) dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót, 2) zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robót, 3) wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej z Wykonawcą robót, 4) wprowadzeniu zmian w dokumentacji projektowej. O powyższych decyzjach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie niezwłocznie informować Zamawiającego. 7. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie wnioskować do Zamawiającego o: 1) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca robót budowlanych nie usunie ich w wyznaczonym terminie, 2) zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedbań Wykonawcy robót budowlanych, 3) udzielenie robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego, zgodnie z ustawą Pzp. 8. Etap po zakończeniu robót Po zakończeniu robót budowlanych Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego, potwierdzi gotowość obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru końcowego. Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego wyegzekwuje od Wykonawcy robót przygotowanie Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem i zadba o dostarczenie przez Wykonawcę robót wszelkich niezbędnych dokumentów, a także sprawdzi i potwierdzi gotowość obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru końcowego. W okresie rękojmi, Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego jest zobowiązany i upoważniony do: 1) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z przeglądami wykonanych robót oraz usuwaniem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi, 2) prowadzenia regularnych przeglądów wykonanych robót (jeżeli zajdzie taka konieczność, co najmniej 1 raz w roku) z udziałem Zamawiającego i przedstawicieli Wykonawcy robót budowlanych i sporządzania protokołów z przeglądów oraz przekazywania protokołów wykonawcy robót i Zamawiającemu w ciągu 5 dni od daty dokonania przeglądu, 3) wystawiania Wykonawcy robót budowlanych polecenia usunięcia wad, które zostaną ujawnione w trakcie przeglądów i wyznaczania terminów ich usunięcia, 4) nadzoru nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad, 5) odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 6) wnioskowania do Zamawiającego o zlecenie zastępczego usunięcia wad w przypadku, gdy nie zostaną usunięte przez Wykonawcę robót budowlanych w wyznaczonym terminie, 7) sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego) wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów, 8) sporządzenia protokołu odbioru ostatecznego po okresie rękojmi i potwierdzenia usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi, 9) wspierania Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów. 9. Współpraca z Zamawiającym. Na każdym etapie realizacji zadania inwestycyjnego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zapewni Zamawiającemu wszelką niezbędną pomoc. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, nie może zwolnić którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z umowy o roboty budowlane. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego niniejszego zamówienia zorganizuje pracę swojego Zespołu w taki sposób, aby zadanie inwestycyjne było realizowane zgodnie ze szczegółowym harmonogramem czasowym, rzeczowym i finansowym. 10. Wymagania od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - personel Personel Wykonawcy niniejszego zamówienia będzie wykonywał swoje obowiązki z należytą starannością, a w szczególności będzie: a) dokumentował decyzje i rozstrzygnięcia mające wpływ na potwierdzone kwoty, b) przestrzegał prawidłowości rozliczeń rachunkowych, c) dbał o kompletność korespondencji i prawidłowość przedstawianej dokumentacji, d) potwierdzał wyłącznie kwoty, które bezspornie są należne Wykonawcy robót budowlanych, a wszelkich kalkulacji dokonywał w oparciu o warunki umowy i zasady oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, e) nie dopuszczał do sytuacji, w których jego działania lub zaniechania będą stanowiły podstawę roszczeń Wykonawcy robót budowlanych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może przewidzieć zatrudnienie dodatkowych osób, których wynagrodzenie należy uwzględnić w wynagrodzeniu personelu podstawowego. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenia wszystkich inspektorów o przyjęciu obowiązku pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a także kopię uprawnień budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby. 11. Forma wynagrodzenia oraz warunki płatności: ryczałtowe. 1) Płatność wynagrodzenia: przewiduje się płatność fakturami częściowymi w proporcjonalnym rozliczeniu w odniesieniu do wartości wykonanych robót i fakturą końcową, płatną po wykonaniu i odbiorze pełnego zakresu robót objętych zamówieniem, dostarczoną Zamawiającemu, po dokonanym odbiorze końcowym. 2) Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w ciągu 30 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

II.5) Główny kod CPV: 71520000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71540000-5
71247000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-12-13

II.9) Informacje dodatkowe: Zespół Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego zobowiązany będzie pełnić funkcję przez cały czas trwania gwarancji i rękojmi określonej w umowie z Wykonawcą robót budowlanych.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dla części 1: 1.1. Doświadczenie Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: - co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zarządzającego Kontraktem dla inwestycji obejmującej budowę/rozbudowę/ przebudowę drogi o klasie technicznej min. D, o długości nie mniejszej niż 360mb lub powierzchni nie mniejszej niż 1800 m2 o nawierzchni z betonu asfaltowego. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu usług oraz dokumentów potwierdzających ich należyte wykonane. 1.2. Osób zdolnych do wykonania zamówienia: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobą zdolną do wykonania zamówienia. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobą/osobami niezbędną/niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj. posiadającą/ymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie: Kwalifikacje Zespołu Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego: a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branży drogowej/koordynator - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót drogowych lub inspektora nadzoru w zakresie objętym dokumentacją projektową. Wskazana osoba musi być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego. Wyżej wymienione osoby powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 r lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do w/w zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ustawy Prawo budowlane. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia, że osoby te posiadają wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe; na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający dopuszcza łączenie specjalności wskazanych wyżej osób. Osoba wskazana do pełnienia obu funkcji musi spełniać wymagania dla obu łączonych funkcji. Dla części 2: 2.1.Doświadczenie: Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: - co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zarządzającego Kontraktem dla inwestycji obejmującej budowę/rozbudowę/ przebudowę drogi o klasie technicznej min. D, o długości nie mniejszej niż 250mb lub powierzchni nie mniejszej niż 1250 m2 o nawierzchni z betonu asfaltowego, Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu usług oraz dokumentów potwierdzających ich należyte wykonane. 2.2. Osób zdolnych do wykonania zamówienia: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobą zdolną do wykonania zamówienia. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobą/osobami niezbędną/niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj. posiadającą/ymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie: Kwalifikacje Zespołu Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego: a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branży drogowej/koordynator - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót drogowych lub inspektora nadzoru w zakresie objętym dokumentacją projektową. Wskazana osoba musi być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego. Wyżej wymienione osoby powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 r. lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do w/w zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ustawy Prawo budowlane. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia, że osoby te posiadają wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe; na zasadzie spełnia/nie spełnia. Dla części 3: 3.1. Doświadczenie Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: - co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zarządzającego Kontraktem dla inwestycji obejmującej budowę/rozbudowę/ przebudowę drogi o klasie technicznej min. D, o długości nie mniejszej niż 150mb lub powierzchni nie mniejszej niż 750 m2 o nawierzchni z betonu asfaltowego Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu usług oraz dokumentów potwierdzających ich należyte wykonane. 3.2. Osób zdolnych do wykonania zamówienia: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobą zdolną do wykonania zamówienia. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobą/osobami niezbędną/niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj. posiadającą/ymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie: Kwalifikacje Zespołu Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego: a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branży drogowej/koordynator - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót drogowych lub inspektora nadzoru w zakresie objętym dokumentacją projektową. Wskazana osoba musi być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego. Wyżej wymienione osoby powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 r. lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do w/w zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ustawy Prawo budowlane. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia, że osoby te posiadają wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe; na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający dopuszcza łączenie specjalności wskazanych wyżej osób. Osoba wskazana do pełnienia obu funkcji musi spełniać wymagania dla obu łączonych funkcji. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty ich zdolności techniczne i zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22 i ust.5. Jeżeli zdolności techniczne i zawodowe podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże sytuację techniczną i zawodową, o której mowa powyżej. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (załącznik nr 7); 2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 6). Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VIII w pkt 3.1; ppkt 3.1.1., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem Zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 1. Na ofertę składają się: 1) wypełniony załącznik nr 1 - Formularz ofertowy; 2) wypełniony załącznik Nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 3) wypełniony załącznik Nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania; 4) wypełniony załącznik nr 3a - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (dot. podmiotów trzecich i podwykonawców); 5) wypełniony/e załącznik/i Nr 4 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby wykonawcy (jeżeli występują); 6) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp (informację z sesji otwarcia ofert) przekaże Zamawiającemu, oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp ( załącznik nr 5 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - wg wzoru załącznika nr 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że: 1) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi podstawa do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp; 2) łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznych lub zawodowych; 3) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzą przesłanki do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
jakość - czas przybycia na plac budowy40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej umowy. 2. Zmiana postanowień umowy w formie pisemnego aneksu może nastąpić na zasadach określonych w art. 144 ust 1 pkt 2-6 ustawy Pzp, w tym przypadku: 1) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązujących, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron; 2) zmiany warunków gospodarczych; 3) zaistnienia obiektywnych, niezależnych od stron przeszkód w realizacji umowy zawartej w wyniku udzielonego zamówienia; 4) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia - jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, pod warunkiem, że nowe osoby wskazane przez Wykonawcę spełniają warunki określone w Rozdziale VI SIWZ. 5) terminu realizacji przedmiotu umowy, wyłącznie w przypadku: a) występowania niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. długotrwałe niskie dobowe temperatury, długotrwałe opady deszczu lub śniegu itp.) uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z technologią określoną w dokumentacji projektowej - fakt ten musi być potwierdzony odpowiednimi dokumentami oraz wpisem w dzienniku budowy. W takim przypadku dopuszcza się zmianę terminu o czas występowania niesprzyjających warunków atmosferycznych; b) działania siły wyższej. W takim przypadku dopuszcza się zmianę terminu przez okres trwania siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się okoliczności niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, niezależnie od stron, na których powstanie strony nie miały wpływu i których powstaniu nie mogły zapobiec; za siłę wyższą uważa się również klęski żywiołowe, katastrofy, mające wpływ na terminowość wykonania robót; c) konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej, których wartość nie przekroczy wartości rozwiązań podstawowych, dokonania zamiany kolejności wykonania robót, zmiany rozwiązań technicznych i/lub technologicznych wykonania elementów robót, przy czym są one dopuszczalne wyłącznie w przypadku gdy proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie opisuje dokumentacja jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 6) zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia odpowiednio do zmienionych stawek; 7) zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu o pracę. 8) okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 9) zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy. 10) zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku zmiany terminu wykonania robót budowlanych. 3. Zmiany, o których mowa w ust.2 mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-26, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, zgodnie z art. 93 ust.1a ustawy Pzp. 1. Zamawiający informuje, że zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej RODO, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, ul. Ks. Piotra Skargi 7; 89 - 100 Nakło nad Notecią; tel.(52) 386 79 01, fax (52) 386 79 02; 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego" prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.3 ustawy Pzp; 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 5) obowiązek podania przez Panią/ Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G090306C od km 0+0010 do km 0+610 w miejscowości Karnówko łączącej się z drogą powiatową Nr 1922C"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2.1. Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G090306C od km 0+0010 do km 0+610 w miejscowości Karnówko łączącej się z drogą powiatową Nr 1922C". Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr G090306C od km 0+010 do km 0+610 w miejscowości Karnówko łączącej się z drogą powiatową Nr 1922C". Termin realizacji robót budowlanych określony został na dzień 19.11.2019 r. Zakres robót drogowych nad, którymi będzie sprawowany nadzór inwestorski: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi gminnej Nr G090306C od km 0+010 do km 0+610 w miejscowości Karnówko łączącej się z drogą powiatową Nr 1922C, na działce o numerze ewidencyjnym 13 obręb Karnówko. Zakres robót drogowych obejmuje: Przebudowę odcinka drogi gminnej w miejscowości Karnówko, gm. Nakło nad Notecią, polegająca na odbudowie zniszczonej nawierzchni jezdni. Droga o nr G090306C Drążonek - Karnówko stanowi obsługę komunikacyjną przyległych do drogi zabudowań gospodarskich oraz do zlokalizowanych wzdłuż drogi użytków rolnych. Stanowi połączenie pomiędzy miejscowościami Karnówko i Drążonek. Początek drogi stanowi połączenie z drogą powiatową 1922C Kosowo - Ślesin - początek opracowania w km 0+010, koniec opracowania w km 0+610. Istniejąca nawierzchnia szerokości 5 m wykonana jest z kruszywa łamanego, destruktu betonowego, zdeformowana w przekroju podłużnym i poprzecznym. W okresie suszy nawierzchnia intensywnie pyli, a podczas opadów deszczu, następuje rozmywanie nawierzchni przez potoki wody opadowej. Droga po opadach wymaga napraw bieżących, polegających na wyrównaniu zdeformowanej nawierzchni. Droga intensywnie eksploatowana - wywóz drewna pozyskanego z wiatrołomów - wichura w dniach 11 - 12 sierpnia 2017 r. 1) Parametry techniczne drogi: Projektowana droga charakteryzuje się następującymi parametrami: ? Klasa drogi - D, ? Teren - równinny, ? Kategoria obciążenia ruchem KR1, ? Prędkość projektowa: 30 km/h, ? Szerokość jezdni o nawierzchni bitumicznej: 5 m teren zabudowy, ? Pobocza - kruszywo: szer. 0,75 m, spadek poprzeczny 8%, Projektuje się wykonanie nawierzchni drogi po istniejącym śladzie, w granicach działki drogowej i projektowanej szerokości 5 m. W związku z degradacją nawierzchni konieczne jest wykonanie przebudowy drogi polegającej na wykonaniu koryta oraz ułożeniu nowych warstw konstrukcyjnych. Włączenie do drogi powiatowej w km 0+000 uzgodniono z zarządcą drogi powiatowej - drogi powiatowej 1922C Kosowo -Ślesin - Dotyczy zmiany stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi gminnej i powiatowej. 2) Rozwiązanie wysokościowe - niweleta Rozwiązanie wysokościowe - nawiązuje do istniejącej nawierzchni, oraz istniejących zjazdów do posesji. Spadki podłużne oraz promienie łuków pionowych są zgodne wymaganiami rozporządzenia (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z poźn. zm.). Spadki niwelety oraz łukami pionowymi przedstawiono na rysunkach: plan zagospodarowania terenu, profile podłużne. 3) Rodzaj nawierzchni - konstrukcja, przekroje normalne ? Kategoria ruchu - KR1 uzgodniona z inwestorem ? Obciążenie obliczeniowe 80kN ? 20 letni okres żywotności nawierzchni - przebudowa Projektowany spadek poprzeczny - spadki nawierzchni pokazano na rysunkach: plan zagospodarowania terenu oraz przekroje normalne. 4) Warunki gruntowo - wodne Stwierdzone warunki gruntowo - wodne oceniono w dokumentacji geotechnicznej jako proste. W związku z powyższym zaliczono podłoże do I kategorii geotechnicznej. Ze względu na istniejące warunki gruntowo-wodne - zakwalifikowano podłoże do grupy nośności podłoża G1. Brak występowania wody gruntowej w wykonanych odwiertach do głębokości 2.0 m 5) Rodzaj nawierzchni - przekroje normalne Jezdnia, poszerzenia, zjazdy bitumiczna - nowa konstrukcja ? W-wa ścieralna AC8S gr. 4 cm ? W-wa wiążąca AC11W gr. 4 cm ? Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31.5 mm, gr. 20 cm - nowa konstrukcja ? Warstwa wzmacniająca podłoże - mieszanka związana z cementem C1,5/2 gr. 15 cm ? w-wa odsączająca z piasku gr. 10 cm ? Warstwa odcinająca: geotkanina separacyjno - filtracyjna. Minimalna grubość pakietu warstw asfaltowych ułożonych na warstwach pośrednich z materiału niezwiązanego asfaltem KR1 - 8 cm Grubość pakietu warstw bitumicznych zaprojektowanych na nowej konstrukcji: w-wa ścieralna AC11S gr. 4 cm + w-wa wiążąca AC16W gr. 4 cm= 8 cm Grubość pakietu warstw bitumicznych zaprojektowanych na nowej konstrukcji = 8 cm ? Minimalna grubość pakietu warstw asfaltowych ułożonych na warstwach pośrednich z materiału niezwiązanego asfaltem KR1 - 8 cm Sprawdzenie warunku mrozoodporności: Grupa nośności G1 - nie sprawdza się warunku mrozoodporności 6) Odwodnienie Zachowany zostaje istniejący powierzchniowy system odwodnienia poprzez projektowane pochylenia podłużne i poprzeczne nawierzchni na przyległy teren. Cała woda opadowa zostanie zagospodarowana w ramach działek drogowych inwestora. 7) Zestawienie powierzchni: Jezdnia - nawierzchnia bitumiczna 2 999,40 m2 8) Organizacja ruchu na czas budowy Prowadzenie robót drogowych powinno odbywać się z zachowaniem oznakowania zgodnego z obowiązującymi przepisami. 9) Zieleń oraz gospodarka drzewostanem W obrębie prowadzonych prac nie występuje drzewostan podlegający wycince, projekt zakłada wykonanie humusowania z obsianiem w ilości 1200 m2. 10) Uwagi końcowe Ze względu na możliwość występowanie uzbrojenia podziemnego należy zachować ostrożność podczas prowadzenia wszelkich robót w jego pobliżu. Lokalizacja uzbrojenia pokazana na naniesieniach sieci przewodów uzbrojenia terenu. W przypadku wątpliwości co do lokalizacji uzbrojenia należy wykonać przekopy kontrolne celem dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych (zgodnie z załączonymi uzgodnieniami). Wykopy kontrolne wykonywać sposobem ręcznym. Wszystkie prace budowlano - inżynieryjne wykonywać pod nadzorem osób uprawnionych i przeszkolonych Wykonawca zapewni po swojej stronie odpowiednie osoby, które posiadają niezbędną zdolność techniczną i zawodową - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności drogowej. Dokumentacja projektowa oraz STWiOR dotycząca inwestycji objętej usługą nadzoru inwestorskiego dostępna jest na stronie Zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gmina-naklo.pl w zakładce zamówienia publiczne - tytuł postępowania: "Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr G090306C od km 0+010 do km 0+610 w miejscowości Karnówko łączącej się z drogą powiatową Nr 1922C". Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy zapoznali się z dokumentacją projektową oraz STWiOR dla w/w zadania. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie realizować usługę nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi normami i wiedzą techniczną, określonymi m.in. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane przy zachowaniu należytej staranności, właściwej organizacji pracy oraz zasad BHP.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9, 71540000-5, 71247000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-13
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Jakość - czas przybycia na plac budowy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania "Przebudowa odcinków drogi gminnej od km 0+007 do km 0+063 i od km 0+075 do 0+458 na działkach 170 i 204/2 w miejscowości Polichno łączących się z drogą powiatową Nr 1921C",
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2.2. Opis przedmiotu zamówienia dla części 2 pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania "Przebudowa odcinków drogi gminnej od km 0+007 do km 0+063 i od km 0+075 do 0+458 na działkach 170 i 204/2 w miejscowości Polichno łączących się z drogą powiatową Nr 1921C", Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa odcinków drogi gminnej od km 0+007 do km 0+063 i od km 0+075 do 0+458 na działkach 170 i 204/2 w miejscowości Polichno łączących się z drogą powiatową Nr 1921C". Termin realizacji robót budowlanych określony został na dzień 19.11.2019r. Zakres robót drogowych nad, którymi będzie sprawowany nadzór inwestorski: Przebudowa odcinków drogi gminnej od km 0+007 do km 0+063 i od km 0+075 do 0+458 w miejscowości Polichno łączących się z drogą powiatową Nr 1921C, na działkach o numerach ewidencyjnych 170 i 204/2, obręb Polichno. Zakres robót drogowych obejmuje: Przebudowę odcinków drogi gminnej w miejscowości Polichno, gm. Nakło nad Notecią, polegającą na odbudowie zniszczonych nawierzchni jezdni. 1) Parametry techniczne drogi: ? klasa drogi D, ? szerokość jezdni - 5,0 m wraz z obustronnymi poboczami utwardzonymi o szerokości 0,75 m, ? kategoria ruchu KR1. 2) Rozwiązania sytuacyjne: Oś trasy nawiązuje do osi drogi istniejącej z dostosowaniem do pasa drogowego i konfiguracji terenu przyległego. Do przyległych działek w istniejącej lokalizacji na długości do granicy pasa drogowego zaprojektowano wjazdy utwardzone. 3) Rozwiązania wysokościowe: Uwarunkowane jest ono rzędnymi stałymi tj. rzędnymi istniejącego zjazdu drogi powiatowej, rzędnymi istniejących wjazdów. Pochylenie poprzeczne nawierzchni wynosi 2%. 4) Odwodnienie Zachowany zostaje istniejący system powierzchniowego odwodnienia drogi, poprzez pochylenia podłużne i poprzeczne na przyległy teren zielony na działce. 5) Konstrukcja nawierzchni ? jezdnia i wjazdy - wykonane z nawierzchni bitumicznej o pow. jezdni - 2.200,00 m2 (powierzchnia warstwy ścieralnej gr 4 cm), nawierzchnia wjazdów - 77 m2. ? pobocza utwardzone kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie. 6) Wycinka drzew Dla realizacji zadania jest konieczna wycinka 9 drzew z gatunku sosny i akacji. 7) Roboty towarzyszące Dla realizacji zadania konieczne jest wykonanie prac towarzyszących: ? plantowanie przyległego terenu - wykonanie trawnika, ? karczowanie drzew, ? przestawienie hydrantu, ? wykonanie stałej organizacji ruchu, ? regulacja pokryw i zabezpieczenie infrastruktury podziemnej. 8) Roboty ziemne Polegają na wykonaniu koryta pod konstrukcję nawierzchni oraz niwelację terenu przyległego w ramach działki drogowej. 9) Organizacja ruchu na czas budowy Prowadzenie robót drogowych powinno odbywać się z zachowaniem oznakowania zgodnego z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zapewni po swojej stronie odpowiednie osoby, które posiadają niezbędną zdolność techniczną i zawodową - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności drogowej. Dokumentacja projektowa oraz STWiOR dotycząca inwestycji objętej usługą nadzoru inwestorskiego dostępna jest na stronie Zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gmina-naklo.pl w zakładce zamówienia publiczne - tytuł postępowania: "Przebudowa odcinków drogi gminnej od km 0+007 do km 0+063 i od km 0+075 do 0+458 na działkach 170 i 204/2 w miejscowości Polichno łączących się z drogą powiatową Nr 1921C". Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy zapoznali się z dokumentacją projektową oraz STWiOR dla w/w zadania. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie realizować usługę nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi normami i wiedzą techniczną, określonymi m.in. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane przy zachowaniu należytej staranności, właściwej organizacji pracy oraz zasad BHP.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9, 71540000-5, 71247000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-13
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Jakość - czas przybycia na plac budowy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania "Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr G090339C od km 0+006 do km 0+256 w miejscowości Polichno łączącej się z drogą powiatową Nr 1921C".
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2.3. Opis przedmiotu zamówienia dla części 3 pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania "Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr G090339C od km 0+006 do km 0+256 w miejscowości Polichno łączącej się z drogą powiatową Nr 1921C". Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G090339C od km 0+006 do km 0+256 w miejscowości Polichno łączącej się z drogą powiatową Nr 1921C". Termin realizacji robót budowlanych określony został na dzień 19.11.2019 r. Zakres robót drogowych nad, którymi będzie sprawowany nadzór inwestorski: Dokumentacja techniczna obejmuje przebudowę odcinka o długości 500 m, z czego w ramach niniejszego zamówienia jest do wykonania 250 m drogi zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze robót i formularzu kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Parametry techniczne: ? klasa drogi D, ? szerokość jezdni - 5,0 m wraz z obustronnymi poboczami utwardzonymi o szerokości 0,75 m, ? kategoria ruchu KR1. 2) Rozwiązania sytuacyjne Oś trasy nawiązuje do osi drogi istniejącej z dostosowaniem do pasa drogowego i konfiguracji terenu przyległego. 3) Rozwiązania wysokościowe Uwarunkowane jest rzędnymi stałymi tj. rzędnymi istniejącego zjazdu drogi powiatowej, rzędnymi istniejących wjazdów. Pochylenie poprzeczne nawierzchni wynosi 2%. 4) Konstrukcja nawierzchni Projektowana jest następująca nawierzchnia : a) jezdnia ? warstwa ścieralna BA AC8S - grubość warstwy 4 cm - 1.325,00 m2 ? warstwa wiążąca BA AC 11W - grubość warstwy 4 cm - 1.355,00 m2 ? podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) warstwa grubości 20 cm - 1.308,88 m2 ? w- wa podsypkowa z piasku - warstwa o grubości 15 cm - 1.308,88 m2 b) pobocza Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie (0/31,5) warstwa grubości 10 cm c) wjazdy ? warstwa ścieralna BA AC8S - grubość warstwy 4 cm - 35,00 m2 ? warstwa wiążąca BA AC 11W - grubość warstwy 4 cm - 35,00 m2 ? podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) warstwa grubości 15 cm - 35,00 m2 ? w-wa podsypkowa z piasku - warstwa o grubości 10 cm - 35,00 m2 5) Odwodnienie Zachowany zostaje istniejący system powierzchniowego odwodnienia drogi, poprzez pochylenia podłużne i poprzeczne na przyległy teren zielony na działce. 6) Wycinka drzew Dla realizacji zadania jest konieczna wycinka 5 drzew z gatunku brzozy. 7) Roboty towarzyszące Dla realizacji zadania konieczne jest wykonanie prac towarzyszących: ? plantowanie przyległego terenu - wykonanie trawnika, ? wykonanie stałej organizacji ruchu, ? roboty zabezpieczające istniejącą infrastrukturę. 8) Roboty ziemne Polegają na wykonaniu koryta pod konstrukcję nawierzchni oraz niwelację terenu przyległego w ramach działki drogowej. 9) Organizacja ruchu na czas budowy Prowadzenie robót drogowych powinno odbywać się z zachowaniem oznakowania zgodnego z obowiązującymi przepisami Wykonawca zapewni po swojej stronie odpowiednie osoby, które posiadają niezbędną zdolność techniczną i zawodową - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności drogowej. Dokumentacja projektowa oraz STWiOR dotycząca inwestycji objętej usługą nadzoru inwestorskiego dostępna jest na stronie Zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.gmina-naklo.pl w zakładce zamówienia publiczne - tytuł postępowania: "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr G090339C od km 0+006 do km 0+256 w miejscowości Polichno łączącej się z drogą powiatową Nr 1921C". Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy zapoznali się z dokumentacją projektową oraz STWiOR dla w/w zadania. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie realizować usługę nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi normami i wiedzą techniczną, określonymi m.in. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane przy zachowaniu należytej staranności, właściwej organizacji pracy oraz zasad BHP.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9, 71540000-5, 71247000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-13
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Jakość - czas przybycia na plac budowy40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


drukuj ogłoszenie