Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

"Serwis i nadzór autorski nad systemami administracyjnymi- Infomediki Asseco- FK, Kadry, Płace, GM na lata 2019-2020 r."

dolnośląskie, Wałbrzych

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
26-07-2019
Numer ogłoszenia
575508-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
18-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
58-309 Wałbrzych
Ulica
ul. Sokołowskiego
Nr telefonu
746 489 742
Email
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

SzczegółyOgłoszenie nr 575508-N-2019 z dnia 2019-07-18 r.

Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego: "Serwis i nadzór autorski nad systemami administracyjnymi- Infomediki Asseco- FK, Kadry, Płace, GM na lata 2019-2020 r."
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zawarcia umowy ramowej
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
"Serwis i nadzór autorski nad systemami administracyjnymi- Infomediki Asseco- FK, Kadry, Płace, GM na lata 2019-2020 r."
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego, krajowy numer identyfikacyjny 89004744600000, ul. ul. Sokołowskiego  4 , 58-309  Wałbrzych, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 746 489 742, e-mail szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl, faks 746 489 746.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.zdrowie.walbrzych.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.bip.zdrowie.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bip.zdrowie.walbrzych.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
siedziba zamawiającego, Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Serwis i nadzór autorski nad systemami administracyjnymi- Infomediki Asseco- FK, Kadry, Płace, GM na lata 2019-2020 r."
Numer referencyjny: Zp/41/PN-39/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres obsługi Oprogramowania Aplikacyjnego: 1. Usługi serwisowe wykonywane w ramach pakietu, bez limitu godzin serwisowych: 1) udzielanie z Konsultacji, przy czym: Konsultacja to udzielenie informacji, w formie telefonicznej lub elektronicznej, w kwestiach dotyczących: działania Oprogramowania Aplikacyjnego, porad technicznych, porad wdrożeniowych, w zakresie sposobów rozwiązania zgłoszonych problemów, w zakresie uszczegółowienia informacji, które zostały umieszczone w zgłoszeniu Błędu, przy czym konsultacje nie obejmują: a) udzielania informacji z zakresu doradztwa księgowego, finansowego, kadrowo-płacowego, prawnego, ani konsultacji związanych z decyzjami biznesowymi; b) świadczenia "usługi wdrożeniowej przez telefon" (szkolenia / wdrożenia / skrypty / formularze / wydruki itp.); c) rozwiązywania problemów, których identyfikacja wymaga zalogowania się do Oprogramowania Aplikacyjnego lub sprawdzenia zapisów baz danych; d) udzielania informacji nie dotyczących bezpośrednio działania Oprogramowania Aplikacyjnego; e) udzielania porad/informacji/pomocy dotyczącej oprogramowania innej firmy. 2) gotowość do świadczenia usług serwisowych, z gwarantowanym czasem przystąpienia do wykonywania przyjętych do realizacji prac w ciągu ??? dni roboczych od chwili otrzymania zlecenia; 3) podjęcie działań serwisowych/naprawczych w ciągu 1 dnia roboczego w przypadku zatrzymania systemu, uniemożliwiającego jego działanie. 4) udzielanie pomocy technicznej oraz wykonywanie zleconych przez Zamawiającego, drobnych prac programistycznych, prac instalacyjnych, konfiguracyjnych, diagnostycznych lub instruktarzowych, w zakresie związanym z obsługą i administrowaniem Oprogramowania Aplikacyjnego, w siedzibie Zamawiającego, Wykonawcy lub Autoryzowanego Przedstawiciela Serwisowego Wykonawcy, w tym: a) przygotowanie środowiska testowego i baz testowych do aktualizacji bazy danych Oprogramowania Aplikacyjnego i Oprogramowania Aplikacyjnego, b) aktualizacja bazy danych Oprogramowania Aplikacyjnego, c) aktualizacja Oprogramowania Aplikacyjnego oraz modyfikacja konfiguracji Oprogramowania Aplikacyjnego wymagana przeprowadzoną aktualizacją (w tym formularze, szablony wydruków, raporty i zestawienia), d) przekazanie informacji na temat Nowych Funkcji i zmian wprowadzonych w nowych wersjach Oprogramowania Aplikacyjnego, e) udzielanie pomocy w zakresie obsługi i administrowania Oprogramowania Aplikacyjnego, f) pomoc w usuwaniu Awarii (tj. sytuacji, w której nie jest możliwe prawidłowe używanie Oprogramowania Aplikacyjnego z powodu uszkodzenia lub utraty zbiorów niezbędnych do działania oprogramowania, struktur danych lub zawartości bazy danych Oprogramowania Aplikacyjnego objętego Umową), powstałej z winy Zamawiającego lub wskutek wypadków losowych, przy pomocy kopii Oprogramowania Aplikacyjnego lub narzędzi oprogramowania systemowego i bazodanowego, udostępnionego przez Zamawiającego g) konfigurowanie Oprogramowania Aplikacyjnego na potrzeby wymagań sprawozdawczych do jednostek nadrzędnych i współpracujących (np. Ministerstwo Finansów, Urząd Skarbowy, Organ Założycielski, Narodowy Fundusz Zdrowia, Wydział Zdrowia, urzędy, banki itp.), h) instalacja i konfiguracja nowych modułów Oprogramowania Aplikacyjnego, i) konfiguracja Oprogramowania Aplikacyjnego na potrzeby nowych wymagań sprawozdawczych do jednostek nadrzędnych i współpracujących (np. Ministerstwo Finansów, Urząd Skarbowy , Organ Założycielski, Narodowy Fundusz Zdrowia, Wydział Zdrowia, urzędy, banki itp.), j) tworzenie dodatkowych (niewbudowanych w Oprogramowaniu Aplikacyjnym) wydruków, raportów i zestawień oraz wprowadzanie zmian w dodatkowych wydrukach, raportach i zestawieniach. k) Modyfikacje programistyczne funkcji Oprogramowania Aplikacyjnego, l) modyfikacja parametrów pracy Oprogramowania Aplikacyjnego poprzez moduł administracyjny, m) analiza zgłoszeń użytkowników dotyczących pracy Oprogramowania Aplikacyjnego oraz wprowadzanych danych w Oprogramowaniu Aplikacyjnym, n) usuwanie błędnie wprowadzonych przez użytkowników danych - z poziomu bazy danych, na podstawie pisemnego zlecenia, o) poprawa błędnie wprowadzonych przez użytkowników danych - z poziomu bazy danych, na podstawie pisemnego zlecenia, p) pomoc przy generowaniu raportów statystycznych / rozliczeniowych, q) doradztwo w zakresie rozbudowy środków informatycznych, dokonywanie ponownych instalacji Oprogramowania Aplikacyjnego objętego niniejszą Umową w przypadkach rozbudowy infrastruktury informatycznej Zamawiającego. r) odtwarzanie zgromadzonych w Oprogramowaniu Aplikacyjnym danych, na podstawie danych archiwalnych poprawnie zabezpieczonych przez Zamawiającego (Zamawiający jest odpowiedzialny za wykonywanie kopii baz danych i sprawdzenie poprawności ich odtworzenia na odpowiednich nośnikach, s) pomoc w generowaniu danych przekazywanych przez Zamawiającego do jednostek nadrzędnych i współpracujących (np. Ministerstwo Finansów, Urząd Skarbowy, Organ Założycielski, Narodowy Fundusz Zdrowia, Wydział Zdrowia, urzędy, banki itp.), t) przeprowadzenie niezbędnych szkoleń dodatkowych z obsługi i administrowania Oprogramowaniem Aplikacyjnym i bazodanowym

II.5) Główny kod CPV: 72000000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
72611000-6
72267000-4
72266000-7
72250000-2
72253100-4
72252000-6
72220000-3
72600000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Główny kod CPV : 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia Dodatkowe kody CPV : 72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego 72267000-4 - Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 72266000-7 - Usługi doradcze w zakresie oprogramowania 72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów 72253100-4 - Usługi pomocy komputerowej i podobne 72252000-6 - Usługi komputerowe w zakresie archiwizowania 72220000-3 - Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne 72600000-6 - Usługi doradcze i dodatkowe w zakresie sprzętu komputerowego
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia oraz dokumentów do których przekazania zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zgodnie z art. 26 ustawy p.z.p. lub Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z art. 24aa ustawy p.z.p. tj. : posiadanie odpisu z właściwego rejestru - na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Na podstawie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (usługi informatyczne) na sumę gwarancyjną minimum 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych),
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia oraz dokumentów do których przekazania zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zgodnie z art. 26 ustawy p.z.p. lub Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z art. 24aa ustawy p.z.p. tj. : 1)posiadanie zdolności technicznych i zawodowych w zakresie świadczenia usług serwisowych w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia: a) na podstawie wykazu wykonanych usług serwisowych w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi serwisowe zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi serwisowe były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu tj. wykonanie co najmniej jednej usługi serwisowej w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia na kwotę minimum 80 000,00 zł każda z usług. b) na podstawie wykazu osób, którymi dysponują Wykonawca, a które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, które posiadają następujące kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie: minimum. cztery osoby, które posiadają wykształcenie o kierunku informatycznym. Zamawiający wymaga również, aby te osoby posiadały minimum 24 miesięczne doświadczenie w obsłudze i serwisowaniu systemów InfoMedica i AMMS Asseco, w tym dwie z tych osób muszą posiadać ważne uprawnienia w zakresie instalowania, wdrażania, serwisowania i szkolenia użytkowników końcowych oprogramowania InfoMedica i AMMS Asseco wydane przez producenta tego oprogramowania
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. Wykaz wykonanych usług serwisowych w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi serwisowe zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi serwisowe były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu tj. wykonanie co najmniej jednej usługi serwisowej w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia na kwotę minimum 80 000,00 zł każda z usług. Polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (usługi informatyczne) na sumę gwarancyjną minimum 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych). Wykaz osób którymi dysponuje Wykonawca, a które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, które posiadają następujące kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie: minimum. cztery osoby, które posiadają wykształcenie o kierunku informatycznym. Zamawiający wymaga również, aby te osoby posiadały minimum 24 miesięczne doświadczenie w obsłudze i serwisowaniu systemów InfoMedica i AMMS Asseco, w tym dwie z tych osób muszą posiadać ważne uprawnienia w zakresie instalowania, wdrażania, serwisowania i szkolenia użytkowników końcowych oprogramowania InfoMedica i AMMS Asseco wydane przez producenta tego oprogramowania. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
czas przystąpienia do realizacji usług serwisowych 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-26, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania ze standardami akredytacyjnymi Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz standardami ISO 9001:2015 dotyczącymi przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się do realizowania umowy z zachowaniem tych standardów. Treść standardów dot. przedmiotu zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdrowie.walbrzych.pl - BIP w zakładce ? System Zarządzania Jakością ?. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: ? administratorem danych osobowych jest Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu ? inspektorem ochrony danych osobowych w Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego jest Jarosław Golec, mail: iod@zdrowie.walbrzych.pl, tel. 0/74 648-96-96; Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na : "Serwis i nadzór autorski nad systemami administracyjnymi- Infomediki- FK, Kadry, Płace, GM na lata 2019-2020 r." - Zp/41/PN-39/19 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; ? odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018.1986), dalej "ustawa Pzp"; ? dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; ? obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; ? w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; ? Wykonawca posiada : - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych*; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO; ? Wykonawcy nie przysługuje: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. *Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. **Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: "Serwis i nadzór autorski nad systemami administracyjnymi- Infomediki- FK, Kadry, Płace, GM na lata 2019-2020 r."
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres obsługi Oprogramowania Aplikacyjnego: 1. Usługi serwisowe wykonywane w ramach pakietu, bez limitu godzin serwisowych: 1) udzielanie z Konsultacji, przy czym: Konsultacja to udzielenie informacji, w formie telefonicznej lub elektronicznej, w kwestiach dotyczących: działania Oprogramowania Aplikacyjnego, porad technicznych, porad wdrożeniowych, w zakresie sposobów rozwiązania zgłoszonych problemów, w zakresie uszczegółowienia informacji, które zostały umieszczone w zgłoszeniu Błędu, przy czym konsultacje nie obejmują: a) udzielania informacji z zakresu doradztwa księgowego, finansowego, kadrowo-płacowego, prawnego, ani konsultacji związanych z decyzjami biznesowymi; b) świadczenia "usługi wdrożeniowej przez telefon" (szkolenia / wdrożenia / skrypty / formularze / wydruki itp.); c) rozwiązywania problemów, których identyfikacja wymaga zalogowania się do Oprogramowania Aplikacyjnego lub sprawdzenia zapisów baz danych; d) udzielania informacji nie dotyczących bezpośrednio działania Oprogramowania Aplikacyjnego; e) udzielania porad/informacji/pomocy dotyczącej oprogramowania innej firmy. 2) gotowość do świadczenia usług serwisowych, z gwarantowanym czasem przystąpienia do wykonywania przyjętych do realizacji prac w ciągu ??? dni roboczych od chwili otrzymania zlecenia; 3) podjęcie działań serwisowych/naprawczych w ciągu 1 dnia roboczego w przypadku zatrzymania systemu, uniemożliwiającego jego działanie. 4) udzielanie pomocy technicznej oraz wykonywanie zleconych przez Zamawiającego, drobnych prac programistycznych, prac instalacyjnych, konfiguracyjnych, diagnostycznych lub instruktarzowych, w zakresie związanym z obsługą i administrowaniem Oprogramowania Aplikacyjnego, w siedzibie Zamawiającego, Wykonawcy lub Autoryzowanego Przedstawiciela Serwisowego Wykonawcy, w tym: a) przygotowanie środowiska testowego i baz testowych do aktualizacji bazy danych Oprogramowania Aplikacyjnego i Oprogramowania Aplikacyjnego, b) aktualizacja bazy danych Oprogramowania Aplikacyjnego, c) aktualizacja Oprogramowania Aplikacyjnego oraz modyfikacja konfiguracji Oprogramowania Aplikacyjnego wymagana przeprowadzoną aktualizacją (w tym formularze, szablony wydruków, raporty i zestawienia), d) przekazanie informacji na temat Nowych Funkcji i zmian wprowadzonych w nowych wersjach Oprogramowania Aplikacyjnego, e) udzielanie pomocy w zakresie obsługi i administrowania Oprogramowania Aplikacyjnego, f) pomoc w usuwaniu Awarii (tj. sytuacji, w której nie jest możliwe prawidłowe używanie Oprogramowania Aplikacyjnego z powodu uszkodzenia lub utraty zbiorów niezbędnych do działania oprogramowania, struktur danych lub zawartości bazy danych Oprogramowania Aplikacyjnego objętego Umową), powstałej z winy Zamawiającego lub wskutek wypadków losowych, przy pomocy kopii Oprogramowania Aplikacyjnego lub narzędzi oprogramowania systemowego i bazodanowego, udostępnionego przez Zamawiającego g) konfigurowanie Oprogramowania Aplikacyjnego na potrzeby wymagań sprawozdawczych do jednostek nadrzędnych i współpracujących (np. Ministerstwo Finansów, Urząd Skarbowy, Organ Założycielski, Narodowy Fundusz Zdrowia, Wydział Zdrowia, urzędy, banki itp.), h) instalacja i konfiguracja nowych modułów Oprogramowania Aplikacyjnego, i) konfiguracja Oprogramowania Aplikacyjnego na potrzeby nowych wymagań sprawozdawczych do jednostek nadrzędnych i współpracujących (np. Ministerstwo Finansów, Urząd Skarbowy , Organ Założycielski, Narodowy Fundusz Zdrowia, Wydział Zdrowia, urzędy, banki itp.), j) tworzenie dodatkowych (niewbudowanych w Oprogramowaniu Aplikacyjnym) wydruków, raportów i zestawień oraz wprowadzanie zmian w dodatkowych wydrukach, raportach i zestawieniach. k) Modyfikacje programistyczne funkcji Oprogramowania Aplikacyjnego, l) modyfikacja parametrów pracy Oprogramowania Aplikacyjnego poprzez moduł administracyjny, m) analiza zgłoszeń użytkowników dotyczących pracy Oprogramowania Aplikacyjnego oraz wprowadzanych danych w Oprogramowaniu Aplikacyjnym, n) usuwanie błędnie wprowadzonych przez użytkowników danych - z poziomu bazy danych, na podstawie pisemnego zlecenia, o) poprawa błędnie wprowadzonych przez użytkowników danych - z poziomu bazy danych, na podstawie pisemnego zlecenia, p) pomoc przy generowaniu raportów statystycznych / rozliczeniowych, q) doradztwo w zakresie rozbudowy środków informatycznych, dokonywanie ponownych instalacji Oprogramowania Aplikacyjnego objętego niniejszą Umową w przypadkach rozbudowy infrastruktury informatycznej Zamawiającego. r) odtwarzanie zgromadzonych w Oprogramowaniu Aplikacyjnym danych, na podstawie danych archiwalnych poprawnie zabezpieczonych przez Zamawiającego (Zamawiający jest odpowiedzialny za wykonywanie kopii baz danych i sprawdzenie poprawności ich odtworzenia na odpowiednich nośnikach, s) pomoc w generowaniu danych przekazywanych przez Zamawiającego do jednostek nadrzędnych i współpracujących (np. Ministerstwo Finansów, Urząd Skarbowy, Organ Założycielski, Narodowy Fundusz Zdrowia, Wydział Zdrowia, urzędy, banki itp.), t) przeprowadzenie niezbędnych szkoleń dodatkowych z obsługi i administrowania Oprogramowaniem Aplikacyjnym i bazodanowym Sposób realizacji usług 1. Usługi serwisowe realizowane będą w Dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku włącznie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8:00 do 16:00. 2. Usługi serwisowe, będą realizowane w odpowiedzi na pisemne zlecenie przedstawione przez wskazane przez Zamawiającego osoby. 3. Usługi wykonywane będą w pomieszczeniach Zamawiającego lub za pomocą zdalnego szyfrowanego dostępu. 4. W przypadku zgłoszenia drobnych prac programistycznych - Modyfikacji - w terminie 15 dni roboczych (czas reakcji) Wykonawca określi możliwość ich realizacji, a w ciągu 30 dni roboczych dokona oceny rodzaju zleconych prac, opracuje wstępny projekt, sporządzi jego wycenę i zaproponuje czas realizacji prac. 5. Wykonawca zobowiązany jest do przesyłania cotygodniowych raportów z wykonanych i zleconych prac z informacją zawierającą conjamniej dane osoby zlecającej, podjętych działaniach, czasie naprawy. Posiadane licencje Infomedica Asseco. Nazwa modułu/zakres funkcjonalny Ilości Obsługa finansów i księgowości Open Obsługa sprzedaży Open Obsługa zakupów Open Wycena kosztów normatywnych świadczeń 5 Obsługa i rozliczanie kosztów 5 Obsługa zamówień wewnętrznych Open Obsługa zamówień i przetargów 5 Obsługa środków trwałych 5 Obsługa wyposażenia Open Obsługa Kadr Open Ewidencja czasu pracy Open RCP- interfejs komunikacji z rozwiązaniami zewnętrznymi 1 Obsługa płac Open Obsługa stanowiska kasowego 8 Obsługa budżetowania 5 Obsługa magazynów Open Obsługa usług komercyjnych Open Ewidencja Aparatury Medycznej 3
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 72000000-5, 72611000-6, 72267000-4, 72266000-7, 72250000-2, 72253100-4, 72252000-6, 72220000-3, 72600000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
czas przystąpienia do realizacji usług serwisowych 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


drukuj ogłoszenie