Ogłoszenie posiada wykonawcę

Wykonawca
Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A., ul. Nowy Świat 2, 00-497 Warszawa kraj/woj. mazowieckie

Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej

mazowieckie, Legionowo

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
29-07-2019
Numer ogłoszenia
574848-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
18-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
05-119 Legionowo
Ulica
ul. gen. Władysława Sikorskiego
Nr telefonu
227 840 872
Email
przetargi@powiat-legionowski.pl

SzczegółyOgłoszenie nr 574848-N-2019 z dnia 2019-07-18 r.

Powiat Legionowski: Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Legionowski, krajowy numer identyfikacyjny 13269858000000, ul. ul. gen. Władysława Sikorskiego  11 , 05-119  Legionowo, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 840 872, e-mail przetargi@powiat-legionowski.pl, faks 227 742 551.
Adres strony internetowej (URL): bip.powiat-legionowski.pl zakładka Zamówienia publiczne
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
bip.powiat-legionowski.pl zakładka Zamówienia publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.powiat-legionowski.pl zakładka Zamówienia publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Biuro podawcze na parterze, stanowisko Nr 1 Starostwa Powiatowego w Legionowie, ul. gen. Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legonowo

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej
Numer referencyjny: ZPU.272.45.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac geodezyjno - kartograficznych związanych z przekształceniem treści mapy zasadniczej z formy hybrydowej do postaci numerycznej mapy zasadniczej wraz z utworzeniem baz danych: o obiektach sieci uzbrojenia terenu GESUT, obiektów topograficznych BDOT500 oraz bazy danych osnowy geodezyjnej BDSOG dla 12 obrębów ewidencyjnych położonych w jednostce ewidencyjnej Jabłonna 140802_0, tj. Jabłonna 140802_20001, Boża Wola 140802_20002, Chotomów 140802_20003, Dąbrowa Chotomowska 140802_20004, Jabłonna PAN 140802_20005, Janówek Drugi 140802_20006, Józefów II 140802_20007, Rajszew 140802_20008, Skierdy 140802_20009, Suchocin 140802_20010, Trzciany 140802_20011, Wólka Górska 140802_20012. 2. Celem usługi geodezyjno - kartograficznej jest dostosowanie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie mapy zasadniczej do standardów ujętych w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 roku w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r. poz. 1938) oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015r. poz. 2028), a także do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych i dostosowanie formatu baz danych do oprogramowania użytkowanego w PODGiK w Legionowie, tj. do programu EWMAPA v. 12.28. 3. Zakres prac będzie obejmował: 1) W ramach zamówienia Wykonawca zrealizuje w powiecie legionowskim prace geodezyjne mające na celu przekształcenie mapy zasadniczej do postaci cyfrowej oraz utworzenie zbiorów danych przestrzennych i opisowych: a) osnowy geodezyjnej na podstawie materiałów znajdujących się w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym (BDSOG), b) bazy danych obiektów topograficznych BDOT500 na podstawie materiałów o których mowa w § 9 ust. 1 i zał. nr 3 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. c) bazy danych obiektów sieci uzbrojenia trenu GESUT na podstawie materiałów o których mowa w § 10 ust. 1 pkt.1 i zał. nr 3 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r., 2) Utworzenie mapy zasadniczej na podstawie zbiorów danych wymienionych § 12 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej z zastrzeżeniem, że obiekty bazy danych EGiB, PRG, PRPOG, Wykonawca pozyska z istniejących zbiorów EGiB, PRG, PRPOG. 3) Zasady dotyczące wprowadzania obiektów do bazy danych GESUT opisane są w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT. 4) Zasady dotyczące wprowadzania obiektów do bazy danych BDOT opisane są w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. 5) Prace związane z realizacją zadań, o których mowa w "Warunkach technicznych" stanowiących Załącznik nr 1 do SIWZ w ust. 6.1, ust. 6.2, ust. 6.3. Wykonawca powiąże z przeliczeniem zbiorów danych źródłowych metodą transformacyjną współrzędnych geodezyjnych płaskich z układu lokalnego Warszawa-75 do układu PL-2000 oraz do geodezyjnego układu wysokościowego PL-KRON86-NH. 6) Wykonawca przekaże wynik wykonanej pracy do PODGiK w Legionowie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 7) Szczegółowy sposób realizacji prac zawierają "Warunki Techniczne" stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Ilość i rodzaj Województwo: mazowieckie Powiat: legionowski Identyfikator jednostki ewidencyjnej: 140802_2 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 6. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 7. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 9. Określenie wymagań zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, tj.: - czynności pomiarowe w zespole pomiarowym, - czynności operatora systemu informatycznego dla kameralnego opracowania wyników pomiaru, wprowadzenia operatów archiwalnych i przetworzenia mapy zasadniczej do postaci numerycznej. Czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia polegające na wykonaniu pomiarów terenowych, będą wykonywane i nadzorowane przez osoby posiadające uprawnienia do samodzielnego wykonywania funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii stosownie do art. 42.1 i 43.1) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2019.725 z późn. zm.). Realizacja w/w czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 ustawy z dnia 22 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040) z wyłączeniem osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii stosownie do art. 42.1 i 43.1) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2019.725 z późn. zm.). Wymóg powyższy nie dotyczy również samego Wykonawcy lub Podwykonawcy, który osobiście realizować będzie w/w czynności na zasadzie jednoosobowej działalności gospodarczej (samozatrudnienie). Ustalenie wymiaru zatrudnienia Zamawiający zostawia w gestii Wykonawcy. 10. Na wykonaną dokumentacje, Wykonawca udzieli rękojmi na okres 36 miesięcy. Okres rękojmi liczony będzie od daty podpisania przez strony protokołu odbioru zdawczo-odbiorczego.

II.5) Główny kod CPV: 71222200-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71354100-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 126
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 18 tygodni (126 dni) i liczony jest od dnia podpisania umowy. 2. Zaproponowanie w ofercie wykonania zamówienia w czasie krótszym niż 18 tygodni (126 dni) będzie dodatkowo punktowane zgodnie z zapisami rozdziału XVIII SIWZ pt:. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 3. Zaproponowanie w ofercie wykonania zamówienia w czasie dłuższym niż 18 tygodni (126 dni) będzie podstawą do odrzucenia oferty Wykonawcy. 4. Jeżeli w ofercie Wykonawca nie wskaże proponowanego terminu wykonania, Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie maksymalnym, bez przyznawania dodatkowych punktów.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 258 000,00 zł. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego, w oparciu o informacje zawarte: - w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, - potwierdzeniu, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 258 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegające na przetworzeniu mapy zasadniczej do postaci numerycznej. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana (tylko wobec Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza) przez Zamawiającego, w oparciu o informacje zawarte: - w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, - w wykazie wykonanych usług oraz w dowodach określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy, b) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi wykazać, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: - minimum jedną osobą, posiadającą uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43.1 w zw z art. 42 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2019.725 ze zm.); - minimum jedną osobą, posiadającą dwuletnie doświadczenie, która będzie wykonywać prace pomiarowe w zespole terenowym; - minimum czterema osobami posiadającymi co najmniej dwuletnie doświadczenie, które będą wykonywać prace operatorów systemu informatycznego jako pracowników kameralnych opracowujących wyniki pomiarów terenowych, zasilających tworzoną bazę o operaty archiwalne oraz przekształcających mapę zasadniczą do postaci numerycznej. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana (tylko wobec Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza) przez Zamawiającego, w oparciu o informacje zawarte: - w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, - w wykazie zawierającym imiona i nazwiska osób, kwalifikacje zawodowe oraz informacje o uprawnieniach ww. osób, doświadczeniu i zakresie wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz zawierający co najmniej dwie usługi polegające na przetworzeniu mapy zasadniczej do postaci numerycznej z podaniem wartości, daty i miejsca wykonania wraz z dokumentem potwierdzającym, że usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy, b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zawierający imię i nazwisko oraz informację na temat pełnionej funkcji, doświadczenia i zakresu wykonywanych czynności, oraz podstawę do dysponowania tymi osobami. Dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga wykazania się dysponowaniem co najmniej: - jedną osobą, posiadającą uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43.1 w zw z art. 42 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2019.725 ze zm.); - jedną osobą, posiadającą dwuletnie doświadczenie, która będzie wykonywać prace pomiarowe w zespole terenowym; - czterema osobami posiadającymi co najmniej dwuletnie doświadczenie, które będą wykonywać prace operatorów systemu informatycznego jako pracowników kameralnych opracowujących wyniki pomiarów terenowych, zasilających tworzoną bazę o operaty archiwalne oraz przekształcających mapę zasadniczą do postaci numerycznej. c) potwierdzenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 258 000,00 zł.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust 2 ustawy, jeżeli Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia (tylko, jeśli dotyczy), b) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (tylko, jeśli dotyczy). Dokument zobowiązania w swej treści musi zawierać, co najmniej następujące informacje: dane podmiotu udostępniającego zasób, dane podmiotu przyjmującego zasób, zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 6 290,00 zł (słownie: sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu - przelewem na rachunek Zamawiającego - oznacza to, że w terminie składania ofert wniesione wadium musi znaleźć się na rachunku Zamawiającego; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej; z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.). 3. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. 4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Legionowie nr 92 8013 0006 2001 0000 2424 0008. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium także na cały okres związania ofertą, zostanie odrzucona. 6. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 510 na V piętrze - Wydział Finansowo - Księgowy. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień publicznych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
termin wykonania przedmiotu umowy 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Warunki umowy zostały określone we wzorze stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach określonych we wzorze umowy. 3. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności i muszą być akceptowane przez obie strony umowy. 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp w przypadku: 1) konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne za wystąpienie których nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi, 2) konieczności zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku gdy: a) zostały przekroczone terminy określone w Kpa dla procedur administracyjnych i innych terminów formalno-prawnych urzędowych mających wpływ na czas realizacji zamówienia, b) Zamawiający nie dopełnił obowiązków: ? niezwłocznego po zgłoszeniu pracy przez Wykonawcę w PODGiK w Legionowie przygotowania i przekazania Wykonawcy materiałów i zbiorów danych z PZGiK zgodnie z ustalonym harmonogramem, ? niezwłocznego (nie później niż w terminie trzech dni roboczych) po przekazaniu przez Wykonawcę, do sprawdzenia, etapów pilotażowych pracy, dokonać ich sprawdzenia i przekazać Wykonawcy opinii na temat ich wykonania, ? zapewnienia koordynatorów w zakresie realizacji obowiązków umowy, ? zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy; c) nastąpiło wstrzymanie lub zawieszenie robót z winy Zamawiającego, d) wystąpiły nieprzewidywalne i niezawinione przez Wykonawcę okoliczności, uniemożliwiające zakończenie wykonania przedmiotu umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-29, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


drukuj ogłoszenie