Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Poprawa dostępności komunikacyjnej w Wejherowie poprzez budowę metropolitalnego węzła...

pomorskie, Wejherowo

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540148056-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
18-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
84-200 Wejherowo
Ulica
pl. Jakuba Wejhera
Nr telefonu
58 677 71 15
Email
wzpifz@um.wejherowo.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540148056-N-2019 z dnia 18-07-2019 r.
Wejherowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 573177-N-2019
Data: 12/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny -0000000000000, ul. pl. Jakuba Wejhera  8, 84-200  Wejherowo, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 677 71 15, e-mail wzpifz@um.wejherowo.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-22, godzina: 09:00.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-07-23, godzina: 09:00.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.6
W ogłoszeniu jest: 1.Oferty należy składać w Kancelarii Podawczej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul.12 Marca 195, do dnia 22.07.2019 r. do godz. 9:00. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 2. Otwarcie ofert nastąpi w budynku Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, w sali nr 103 dnia 22.07.2019 r. o godz. 9:30. 2.Oferta winna zawierać: 1) Formularz oferty zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ lub zawierający wszystkie informacje i oświadczenia wskazane w treści Załącznika nr 1 do SIWZ; 2) Oświadczenia zgodne ze wzorem stanowiącym Załączniki nr 2 i 2a do SIWZ; 3)Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca, wymagane postanowieniami rozdz. X SIWZ; 4)Zobowiązania wymagane postanowieniami rozdz. X ust. 1 lit. d) SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; 5)Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 6)Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.
W ogłoszeniu powinno być: 1.Oferty należy składać w Kancelarii Podawczej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul.12 Marca 195, do dnia 23.07.2019 r. do godz. 9:00. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 2. Otwarcie ofert nastąpi w budynku Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, w sali nr 103 dnia 23.07.2019 r. o godz. 9:30. 2.Oferta winna zawierać: 1) Formularz oferty zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ lub zawierający wszystkie informacje i oświadczenia wskazane w treści Załącznika nr 1 do SIWZ; 2) Oświadczenia zgodne ze wzorem stanowiącym Załączniki nr 2 i 2a do SIWZ; 3)Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca, wymagane postanowieniami rozdz. X SIWZ; 4)Zobowiązania wymagane postanowieniami rozdz. X ust. 1 lit. d) SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; 5)Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 6)Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: