Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Remont pustostanów lokali mieszkalnych (8 pustostanów ? 8 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.44.2019

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
560149939-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
03-719 Warszawa
Ulica
Jagiellońska
Nr telefonu
+48228186741
Email
zamow@zgn-praga-pn.pl
Strona www
www.zgn-praga-pn.waw.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 560149939-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.
Warszawa: Remont pustostanów lokali mieszkalnych (8 pustostanów - 8 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.44.2019
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 551045-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: ? 510135778-N-2019.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy, Krajowy numer identyfikacyjny 01151334300000, ul. Jagiellońska  23, 03-719  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48228186741, e-mail zamow@zgn-praga-pn.pl, faks +48228186741.
Adres strony internetowej (url): www.zgn-praga-pn.waw.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont pustostanów lokali mieszkalnych (8 pustostanów - 8 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.44.2019
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
DNZP.261.44.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje remont lokali mieszkalnych (pustostany) - Część I - lokal przy Pl. Hallera 6 m 47 w Warszawie; Część II - lokal przy ul. Równej 19 m 9 w Warszawie; Część III - lokal przy ul. Strzeleckiej 38 m 13 w Warszawie; Część IV - lokal przy ul. Szwedzka 6 m 52 w Warszawie; Część V - lokal przy ul. Środkowej 3 m 17 w Warszawie; Część VI - lokal przy ul. Środkowej 21 m 39 w Warszawie; Część VII - lokal przy ul. Wileńskiej 25 m 10 w Warszawie; Część VIII - lokal przy ul. Wileńskiej 59 m 33A w Warszawie w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych. Szczegółowy zakres robót został określony w załącznikach stanowiących integralną część siwz tj. przedmiarach robót dla poszczególnych lokali, szkicach lokali dla poszczególnych lokali, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, projekcie umowy i siwz.

II.4) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:
45000000-7,
45400000-1,
45450000-6,
45410000-4,
45442100-8,
45420000-7,
45310000-3,
45330000-9
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Część I - lokal przy Pl. Hallera 6 m 47 w Warszawie Termin realizacji od dnia 02.07.2019 r. do dnia 01.08.2019 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1    NAZWA: Część I - lokal przy Pl. Hallera 6 m 47 w Warszawie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 02/07/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
PS-BUD Piotr Śmietański,  p.smietanski@gmail.com,  ul. Brazylijska 5A/38, ,  03-946,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 19056.94 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWESEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
19/07/2019
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmiana wynagrodzenia wykonawcy
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W związku z wystąpieniem konieczności wykonania robót nieprzewidzianych, wynikłych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia nastąpiła konieczność zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Zmiana wynagrodzenia wykonawcy do kwoty netto 22 717,81 PLN - brutto 24 535,24 PLN
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: