Ogłoszenie

Roboty budowlane związane z modernizacją Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w Gliwicach

śląskie, GLIWICE

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510150422-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
44-121 GLIWICE
Ulica
RUBINOWA
Nr telefonu
+48322708804
Email
sekretariat@zsp13.gliwice.eu

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510150422-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 13: Roboty budowlane związane z modernizacją Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w Gliwicach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 554918-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 13, Krajowy numer identyfikacyjny 380678377, ul. RUBINOWA  16a, 44-121  GLIWICE, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48322708804, e-mail sekretariat@zsp13.gliwice.eu, faks .
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane związane z modernizacją Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w Gliwicach
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zamówieniem publicznym objęte są roboty remontowo-budowlane związane z modernizacją sal, pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 w Gliwicach przy ul. Rubinowej 16a.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45214200-2

Dodatkowe kody CPV: 45400000-1, 45453000-7, 45400000-1, 45300000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 440673.23
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo usługowe MATEO Wójcicki Zbigniew
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ozorkowska 39
Kod pocztowy: 95-073
Miejscowość: Ustronie
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 477641.16
Oferta z najniższą ceną/kosztem 477641.16
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 477641.16
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: