Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zakup biletów miesięcznych na przewóz uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w okresie od 01.09.2019 r. do ...

podlaskie, Dąbrowa Białostocka

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510150415-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Południowa
Nr telefonu
85 71 22 403
Email
m_kalisz@interia.pl
Strona www
www.dabrowa-bial.pl, zakładka: Biuro Obsługi Szkół Samorzadowych

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510150415-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.
Biuro Obsługi Szkół Samorządowych: Zakup biletów miesięcznych na przewóz uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w okresie od 01.09.2019 r. do 24.06.2022 r. w dni nauki szkolnej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 561615-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Biuro Obsługi Szkół Samorządowych, Krajowy numer identyfikacyjny 05039949200000, ul. Południowa   13, 16-200  Dąbrowa Białostocka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 71 22 403, e-mail m_kalisz@interia.pl, faks 85 71 22 403.
Adres strony internetowej (url): www.dabrowa-bial.pl, zakładka: Biuro Obsługi Szkół Samorzadowych
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup biletów miesięcznych na przewóz uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w okresie od 01.09.2019 r. do 24.06.2022 r. w dni nauki szkolnej.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BOSS.271.2.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe (komunikacyjne) świadczone w dniach nauki szkolnej polegające na codziennym dowożeniu uczniów do podanych w zamówieniu szkół z wymienionych miejscowości i odwożeniu ich trasą powrotną po zakończeniu nauki szkolnej na podstawie biletów miesięcznych. a)zakup biletów miesięcznych na przewóz uczniów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej, b)zakup biletów miesięcznych na przewóz uczniów dojeżdżających do Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Różanymstoku, c)zakup biletów miesięcznych na przewóz uczniów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu Wielkim.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 60100000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 456583.33
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MPJ TRANSPORT PAWEŁ RAGIEL JÓZEF BAŁAKIER SP.J.
Email wykonawcy: BIURO@MPJTRANSPORT.PL
Adres pocztowy: SKŁADOWA 11
Kod pocztowy: 15-399
Miejscowość: BIAŁYSTOK
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 493110
Oferta z najniższą ceną/kosztem 493110
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 493110
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie