Ogłoszenie

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej...

śląskie, Wodzisław Śląski

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510150382-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. Pszowska
Nr telefonu
324 539 393
Email
tkamczyk@straz.wodzislaw.pl
Strona www
https://www.straz.wodzislaw.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510150382-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Pszowskiej 68 w Wodzisławiu Śląskim"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 569085-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540136988-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Krajowy numer identyfikacyjny 27307250000000, ul. ul. Pszowska  68, 44-300  Wodzisław Śląski, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 539 393, e-mail tkamczyk@straz.wodzislaw.pl, faks 324 539 392.
Adres strony internetowej (url): https://www.straz.wodzislaw.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Pszowskiej 68 w Wodzisławiu Śląskim"
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę prac projektowych, przygotowanie placu pod budowę, wykonanie robót budowlanych i montażowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Pszowskiej 68 w Wodzisławiu Śląskim (44-300)" Obiekt składa się z dwóch odrębnych budynków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki: budynku głównego i budynku garażowo-magazynowego. Inwestycja realizowana będzie jako zaprojektuj i wybuduj. Zakres prac obejmuje: a) Uzyskanie podkładów mapowych, wykonanie inwentaryzacji budynku główny i garażowo-magazynowy, wykonanie ekspertyzy - inwentaryzacji przyrodniczej, wykonanie odkrywek, b) Wykonanie szczegółowej dokumentacji technicznej (projekt budowlany, wykonawczy) w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia. c) Termomodernizację - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynkach wraz z montażem nawiewników higrosterowanych oraz wymianę bram garażowych, d) Termomodernizacja ścian budynków głównego i magazynowego, e) Termomodernizację stropów, f) Poprawę sprawności systemu Centralnego Ogrzewania i systemu Ciepłej Wody Użytkowej, g) Wymianę instalacji oświetleniowej, h) Zabudowę instalacji fotowoltaicznej, i) Promocję projektu (tablica informacyjna i pamiątkowa). 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie funkcjonalno - użytkowym. Wykonawca dostarczy ujęte w umowie urządzenia fabrycznie nowe (rok produkcji 2018 lub 2019) kompletne, o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych i konstrukcyjnych. Wykonawca dostarczy także pełną dokumentację (w języku polskim) dotyczącą użytkowania i konserwacji oraz przeszkoli personel w zakresie użytkowania i konserwacji urządzeń, a po przeszkoleniu przekaże Zamawiającemu protokolarnie w pełni sprawne urządzenia. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty i zainstalowane urządzenia, w której w pełni zabezpiecza technicznie i użytkowo urządzenia w okresie gwarancji (minimum 2 lata). Inwestycja prowadzona będzie w czynnym obiekcie (funkcjonująca w pełni mobilna jednostka ratunkowo-gaśnicza). Sposób i realizację robót budowlanych należy przewidzieć w sposób umożliwiający bieżące funkcjonowanie obiektu z wyłączeniem czasowym jedynie niektórych obszarów, wyłącznie na niezbędny czas prowadzenia robót budowlanych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45216121-8

Dodatkowe kody CPV: 71221000-3, 45100000-8, 45000000-7, 45223200-8, 45321000-3, 45320000-6, 45260000-7, 45400000-1, 45231000-5, 45311000-0, 45261215-4, 09331200-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 4 lipca 2019 r. pod nr 569085-N-2019 oraz zmienione dnia 5 lipca 2019 r. nr 540136988-N-2019 i 15 lipca 2019 r. nr 540144653-N-2019 r.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie podlega unieważnieniu, zgodnie z art. 93 ust.1. pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - oferta z najniższą ceną (F.H.U Proinwest Adam Woźny ul. Pocztowa 2A m.1 41-103 Siemianowice Śląskie, cena: 990 000 zł netto, 1 217 700 zł brutto) przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie