Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Dzierżawa mobilnego rezonansu magnetycznego

śląskie, Katowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510150367-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
40-752 Katowice
Ulica
ul. Medyków
Nr telefonu
(032)2071532
Email
zp@gczd.katowice.pl
Strona www
www.gczd.katowice.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510150367-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: Dzierżawa mobilnego rezonansu magnetycznego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 553202-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 00141500000000, ul. ul. Medyków  16, 40-752  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. (032)2071532, e-mail zp@gczd.katowice.pl, faks (032)2071546.
Adres strony internetowej (url): www.gczd.katowice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dzierżawa mobilnego rezonansu magnetycznego
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PN/41/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa przez okres od 01 lipca 2019 r. do 30 listopada 2019 r. mobilnego systemu rezonansu magnetycznego o indukcji stałego pola magnetycznego 1,5 T wraz z automatyczną strzykawką do podawania kontrastu, lekarską konsolą opisową wyposażoną w dwa monitory diagnostyczne i oprogramowanie dedykowane do opisywania badań. Zamawiający wymaga zintegrowania na czas realizacji zamówienia zaoferowanych urządzeń medycznych z posiadanym oprogramowanie PACS - Synektik. Szczegółowy opis zamówienia zawarto w Załączniku nr 2 do SIWZ oraz we wzorze umowy -załącznik nr 4 do SIWZ. 1.2 Zamawiający przewiduje wykonywanie 300 badań miesięcznie. Przewidywane rodzaje badań: ? Głowa bez kontrastu 88.900, ? Głowa z kontrastem 88.901, ? Przysadka z kontrastem88.979.1, ? Angio bez kontrastu 88.977, ? Glowa bez kontrastu +Angio głowy 88.900 + 88.977, ? Glowa z kontrastem +Angio głowy 88.901 + 88.977, ? Oczodoły z kontrastem 88.974.1, ? Oczodoły bez kontrastu 88.974 , ? Twarzoczaszka bez kontrastu 88.972, ? Twarzoczaszka z kontrastem 88.972.1, ? Szyja bez kontrastu 88.973, ? Szyja z kontrastem 88.975, ? Twarzoczaszka + szyja bez kontrastu 88.972+88.973, ? Twarzoczaszka + szyja z kontrastem 88.972.1+88.975, ? Klatka piersiowa z kontrastem dynamicznie, ? Kręgosłup C bez kontrastu 88.931, ? Kręgosłup C z kontrastem 88.936, ? Kręgosłup L, L-S bez kontrastu 88.932, ? Kręgosłup L, L-S z kontrastem 88.937, ? Kręgosłup T-h bez kontrastu 88.933, ? Kręgosłup T-h z kontrastem 88.938, ? Kończyna górna bez kontrastu 88.902, ? Kończyna górna z kontrastem 88.903, ? Kończyna dolna bez kontrastu 88.904, ? Kończyna dolna z kontrastem 88.905, ? Jama brzuszna (cholanografia) 88.971, ? Jama brzuszna z kontrastem dynamicznie 88.976, ? Jama brzuszna z kontrastem z cholanografią 88.976.2, ? Miednica , pęcherz moczowy, prostata bez kontrastu 88.95, ? Miednica , pęcherz moczowy, prostata z kontrastem dynamicznie 88.95.1, ? Spektroskopia ? Stawy krzyżowo -biodrowe bez kontrastu 88.95, ? Stawy krzyżowo -biodrowe z kontrastem 88.95.1.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 33111610-0

Dodatkowe kody CPV: 33113000-5, 33113110-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 290000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: EURODIAGNOSTIC Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Rzymowskiego 53
Kod pocztowy: 02-697
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 338250
Oferta z najniższą ceną/kosztem 338250
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 338250
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie