Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Budowa placów zabaw i siłowni w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510150176-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
04-713 Warszawa
Ulica
Żegańska
Nr telefonu
22 443 69 72
Email
wawer.wzp@um.warszawa.pl
Strona www
www.wawer.warszawa.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510150176-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Urząd Dzielnicy Wawer: Budowa placów zabaw i siłowni w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 521604-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Urząd Dzielnicy Wawer, Krajowy numer identyfikacyjny 15259663001470, ul. Żegańska   1 pok. 513, 04-713  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 443 69 72, e-mail wawer.wzp@um.warszawa.pl, faks 22 443 70 45.
Adres strony internetowej (url): www.wawer.warszawa.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa placów zabaw i siłowni w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
UD-XIII-ZZP.271.10.2019.LCI
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące: Część 1: Realizacja projektu - "Liliowy zakątek - plac zabaw ul. Brodnicka"; Część 2: Realizacja projektu - "Modernizacja placu zabaw w Zespole Szkół nr 116" przy ul. Wichrowej; Część 3: Realizacja projektu - "Liliowy zakątek treningowy - siłownia plenerowa dla Małych i Dużych" przy ul. Brodnickiej; Część 4: Realizacja zadania - "Leśna polana - sport i biesiada" przy ul. Zespołowej; Część 5: Realizacja zadania "Siłownia Plenerowa ul. Harmonistów"; Część 6: Budowa siłowni plenerowej w ramach zadania z budżetu partycypacyjnego "Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 138" przy ul. Pożaryskiego; Część 7: Budowa siłowni plenerowej w ramach zadania z budżetu partycypacyjnego "Siłownia plenerowa w SP 109" przy ul. Przygodnej; Część 8: Budowa placu zabaw w ramach zadania z budżetu partycypacyjnego "Doposażenie Sadulskiego Zakątka" przy ul. Mirtowej; Część 9: Remont zasobów rekreacyjnych w Dzielnicy polegający na realizacji zadania z budżetu partycypacyjnego pn. "Leśny plac zabawo tematyce leśnej i ochronie środowiska" przy ul. Axentowicza 2; Część 10: Remont zasobów rekreacyjnych w Dzielnicy polegający na realizacji zadania z budżetu partycypacyjnego pn. "A może poszli do lasu - leśna alternatywa dla seniorów i młodzieży szkolnej" przy ul. Axentowicza 2. Część 11: Wymiana nawierzchni na boisku przy Szkole Podstawowej nr 204 przy ul. Bajkowej 17/21 "Betonowe kontuzje" Część 12: Wymiana nawierzchni przedszkolnego placu zabaw przy SP 195 przy ul. Króla Maciusia 5 w ramach zadania Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej przy szkołach podstawowych.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Realizacja projektu - "Liliowy zakątek treningowy - siłownia plenerowa dla Małych i Dużych" przy ul. Brodnickiej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 48600.45
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: AG-COMPLEX Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Płytowa 14
Kod pocztowy: 03-346
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 81743.36
Oferta z najniższą ceną/kosztem 69605.70
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 115606.04
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 7   
NAZWA: Budowa siłowni plenerowej w ramach zadania z budżetu partycypacyjnego "Siłownia plenerowa w SP 109" przy ul. Przygodnej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 65860.37
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: APIS POLSKA Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. 3-go Maja 85
Kod pocztowy: 37-500
Miejscowość: Jarosław
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 84386.66
Oferta z najniższą ceną/kosztem 78951.36
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 163344
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 9   
NAZWA: Remont zasobów rekreacyjnych w Dzielnicy polegający na realizacji zadania z budżetu partycypacyjnego pn. "Leśny plac zabawo tematyce leśnej i ochronie środowiska" przy ul. Axentowicza 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 32365.27
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: APIS POLSKA Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. 3-Maja 85
Kod pocztowy: 37-500
Miejscowość: Jarosław
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 33148.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 30688.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 51074.52
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 10   
NAZWA: Remont zasobów rekreacyjnych w Dzielnicy polegający na realizacji zadania z budżetu partycypacyjnego pn. "A może poszli do lasu - leśna alternatywa dla seniorów i młodzieży szkolnej" przy ul. Axentowicza 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 51041.66
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: APIS POLSKA Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. 3-Maja 85
Kod pocztowy: 37-500
Miejscowość: Jarosław
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 49134.71
Oferta z najniższą ceną/kosztem 47121.30
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 81924.77
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: