Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

"Przebudowa istniejącego boiska o nawierzchni z trawy sztucznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju"

świętokrzyskie, Busko-Zdrój

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510150175-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
28-100 Busko-Zdrój
Ulica
ul. Adama Mickiewicza
Nr telefonu
413 705 200
Email
urzad@umig.busko.pl
Strona www
http://bip.umig.busko.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510150175-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.
Burmistrz Miasta i Gminy: "Przebudowa istniejącego boiska o nawierzchni z trawy sztucznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zamawiający informuje, że przedmiotowe zadanie planowane jest do realizacji ze środków zewnętrznych z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 (Osi Priorytetowej 7 - "Sprawne usługi publiczne", Działanie 7.4 "Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej")
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 556189-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540119823-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Burmistrz Miasta i Gminy, Krajowy numer identyfikacyjny 52369500000000, ul. ul. Adama Mickiewicza  10, 28-100  Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 705 200, e-mail urzad@umig.busko.pl, faks 413 705 290.
Adres strony internetowej (url): http://bip.umig.busko.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Przebudowa istniejącego boiska o nawierzchni z trawy sztucznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RSID.271.25.2019.ZP
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa istniejącego boiska o nawierzchni z trawy sztucznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju realizowana w ramach zadania pn.: "Przebudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni dydaktycznych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju". Zamawiający informuje, że przedmiotowe zadanie planowane jest do realizacji ze środków zewnętrznych z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 (Osi Priorytetowej 7 - "Sprawne usługi publiczne", Działanie 7.4 "Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej") - w ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski konkursu zamkniętego jednoetapowego nr: RPSW.07.04.00-IZ.00-26-215/18. Realizacja przedmiotowego zadania odbywać się będzie na działkach ozn. nr ewid. 206/4 obręb ewidencyjny: 0010 Busko-Zdrój, miasto Busko-Zdrój. Zakres prac obejmuje: Przebudowę istniejącego boiska o nawierzchni z trawy sztucznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju, na którą składa się m.in.: 1) roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, 2) wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej zawierającego: ? - pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej, ? - dwa pełnowymiarowe boiska do koszykówki, ? - pełnowymiarowe boisko do siatkówki, ? - pełnowymiarowy kort tenisowy, ? - wyposażenie sportowe boiska; 3) wykonanie częściowej wymiany ogrodzenia boiska; 4) wykonanie elementów małej architektury (ławki, kosz na śmieci, stojak na rowery); 5) wykonie nawierzchni z kostki betonowej. wykonanie i umieszczenie tablic informacyjnych i tablic pamiątkowych informujących o źródłach dofinansowania zgodnie z wytycznymi programu w zakresie promowania projektu (link do strony internetowej http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu. Uwaga! 1) Lokalizacja/usytuowanie boisk sportowych oraz infrastrukturę techniczną - należy wykonywać zgodnie z planszą "Zagospodarowanie terenu"- rys. nr Z1 (opracowaną przez Biuro Projektowe "KOLPROJEKT"). 2) Zawarte w opisie technicznym do projektu budowlanego - pkt. 4. "Płyta boiska", pkt. 5. "Mała architektura" - wymagania dla zastosowanych urządzeń i wbudowywanych materiałów (nawierzchni i podbudowy boisk, osprzętu sportowego, ogrodzenia boiska, utwardzenia z kostki betonowej oraz obiektów małej architektury) należy przedłożyć do Zamawiającego na etapie realizacji przedmiotu zamówienia. 3) Prace budowlane należy prowadzić w sposób umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie terenu objętego przedmiotem niniejszego zamówienia. 2. Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w: a) dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik nr 10 SIWZ zawierającej: - Projekt budowlano-wykonawczy pn. "PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BOISKA O NAWIERZCHN Z TRAWY SZTUCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W BUSKU-ZDROJU; - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; b) Przedmiar robót - załącznik nr 9 SIWZ. Załączone do SIWZ przedmiary mają jedynie charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45112720-8

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45212221-1, 45342000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 321585.47
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "GRUMIX"
Email wykonawcy: justyna.grumix@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Szkolna 8A
Kod pocztowy: 42-512
Miejscowość: Preczów
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 283799.99
Oferta z najniższą ceną/kosztem 283799.99
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 640000.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie