Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4336E ul. Niska w Tomaszowie Mazowieckim

łódzkie, Tomaszów Mazowiecki

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510150164-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. św. Antoniego
Nr telefonu
447103314
Email
drogi@powiat-tomaszowski.pl
Strona www
www.bip.powiat-tomaszowski.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510150164-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.
Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim: Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4336E ul. Niska w Tomaszowie Mazowieckim

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 548980-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim, Krajowy numer identyfikacyjny 59065355300000, ul. ul. św. Antoniego  41, 97-200  Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447103314, e-mail drogi@powiat-tomaszowski.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.bip.powiat-tomaszowski.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4336E ul. Niska w Tomaszowie Mazowieckim
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZDP.3801.13.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zadania jest remont chodnika wraz ze zjazdami w ciągu drogi powiatowej nr 4347E ul. Niska na odcinku od ul. Pięknej do ul. Nowy Port (strona lewa) oraz na odcinku od ul. Prostej do ostatniego zabudowania jednorodzinnego. W chwili obecnej chodnik o nawierzchni z płyt betonowych chodnikowych, zjazdy bitumiczne, trylinka. Roboty drogowe tj. remont chodnika wraz ze zjazdami w następującym zakresie: - wykonanie robót rozbiórkowych: krawężników, obrzeży, nawierzchni zjazdów chodników. Materiał z rozbiórki wykonawca na własny koszt odwiezie i podda utylizacji. - roboty pomiarowe, wykonanie zasadniczych robót ziemnych, korytowanie pod nawierzchnie, - profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nawierzchnie, - ustawienie krawężników i obrzeży, - wykonanie warstwy odsączającej, - wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych pod zjazdy i chodniki, - wykonanie nawierzchni zjazdów, chodników, - uzupełnienie szczeliny pomiędzy krawężnikiem a nawierzchnią jezdni drogi MMA, - wykonanie zieleńcy - humusowanie z obsianiem, - wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, - opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV: 45111220-0, 45111200-0, 45233260-9, 45233220-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 248910.78
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  10
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  10
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MAJSTER BRUK , Sebastian Sputowski ,
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Wąwał , ul. Cegielniana33
Kod pocztowy: 97-200
Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 163356.30
Oferta z najniższą ceną/kosztem 163356.30
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 232470.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie