Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie budynku Gimnazjum nr 2 położonego przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Zespołu...

pomorskie, Sopot

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510150137-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
81-704 Sopot
Ulica
ul. Tadeusza Kościuszki
Nr telefonu
585 213 750
Email
przetargi@sopot.pl
Strona www
www.sopot.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510150137-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.
Gmina Miasta Sopotu: Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie budynku Gimnazjum nr 2 położonego przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Zespołu Szkół Handlowych"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Projekt pn.: Remont, modernizacja i wyposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie oraz Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie jako elementów regionalnej sieci szkolnictwa zawodowego, który uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 539983-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540111332-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasta Sopotu, Krajowy numer identyfikacyjny 59849200000000, ul. ul. Tadeusza Kościuszki  , 81-704  Sopot, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 585 213 750, e-mail przetargi@sopot.pl, faks 585 510 133.
Adres strony internetowej (url): www.sopot.pl
Adres profilu nabywcy: www.sopot.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie budynku Gimnazjum nr 2 położonego przy ul. Wejherowskiej 1 na potrzeby Zespołu Szkół Handlowych"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.14.IN.2019.BC
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie budynku Gimnazjum nr 2 położonego przy ul. Wejherowskiej 1 w Sopocie na potrzeby Zespołu Szkół Handlowych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób jego realizacji zawarty jest w niniejszym Rozdziale siwz, załącznikach do siwz oraz w treści Rozdziału 13 siwz_wzór umowy. 3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie budynku Zespołu Szkół Handlowych położonego przy ul. Wejherowskiej 1 w Sopocie. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie całości robót budowlanych wchodzących w zakres Etapu I zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (zwaną dalej STWiORB) stanowiącą załącznik nr 2 do umowy (Rozdział 13 siwz_wzór umowy) i wszelkich czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz oddania obiektów do użytkowania. 4. Wykonanie robót budowlanych obejmuje, w szczególności: 1) roboty rozbiórkowe; 2) wykonanie szybu windowego; 3) wykonanie nadproży w ścianach; 4) wykonanie otworu na czerpnie; 5) wykonanie dodatkowych okien; 6) odtworzenie dawnego portalu wejściowego w pomieszczeniu auli; 7) izolację poziomą i pionową zewnętrznych ścian fundamentowych; 8) wykonanie drenażu opaskowego; 9) świetlików nad pomieszczeniem biblioteki, remont dachu nad biblioteką i ustępami; 10) gruntowny remont lub przebudowa pomieszczeń wskazanych w dokumentacji projektowej: a/ przebudowa ustępów (pom. 0.15-0.17, 0.18 oraz 0.19-0.22); b/ utworzenie ustępów dla osób niepełnosprawnych (poziom +1, +2); c/ remont ustępów (poziom +1, +2); d/ przebudowa pomieszczenia biblioteki (pom. 0.6); e/ adaptacja modelarni na potrzeby pokoju nauczycielskiego; f/ remont pomieszczeń (pom. 0.1, 0.2, 1.5, 1.7, 2.1 3.7, 3.3); g/ adaptacja pomieszczeń konserwatora na pomieszczenie administracyjne, gabinet pielęgniarki, magazyn i korytarz (pom. 0.7-0.10, 0.31); h/ adaptacja gabinetu stomatologicznego na pomieszczenie informatyka; i/ adaptacja gabinetu pielęgniarki i ustępu na sale lekcyjną; 11) dostawa i montaż dźwigu osobowego; 12) podwyższenie istniejących balustrad na klatkach schodowych; 13) wymiana wybranych drzwi wewnętrznych; 14) przebudowa instalacji sanitarnych: a/ instalacji wodno-kanalizacyjnej, w tym hydrantowej, b/ instalacji wentylacji mechanicznej, 15) przebudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych: 16) inne roboty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu Zamówienia i oddania budynków do użytkowania, w tym, o ile zajdzie potrzeba, wykonanie projektów montażowych i warsztatowych, które Wykonawca wykona własnym staraniem i na własny koszt oraz przygotowanie dokumentacji powykonawczej. 5. Zamawiający informuje, iż wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. ? Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 917 ze zm.), w tym w szczególności: a/ pracownicy niższego dozoru technicznego np. brygadziści, mistrzowie - w zakresie nadzoru i realizacji robót budowlanych; b/ pracownicy fizyczni - wykonujący bezpośrednio wszystkie czynności fizyczne związane z robotami budowlanymi działający pod kierownictwem Wykonawcy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 42416100-6

Dodatkowe kody CPV: 45300000-0, 45320000-6, 45430000-0, 45431000-7, 45440000-3, 45442100-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2082398.33
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Usług Remontowo-Budowlanych RODBUD Robert Dykiel
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Końcowa 6
Kod pocztowy: 25-706
Miejscowość: Kielce
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2091000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2091000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2313568.50
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: