Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem i przebudową lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Haffnera 31 w Sopocie wraz z remontem...

pomorskie, Sopot

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510150058-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
81-704 Sopot
Ulica
ul. Tadeusza Kościuszki
Nr telefonu
585 213 750
Email
przetargi@sopot.pl
Strona www
www.sopot.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510150058-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.
Gmina Miasta Sopotu: Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem i przebudową lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Haffnera 31 w Sopocie wraz z remontem drewnianej werandy i budowa wewnętrznej instalacji gazowej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 545767-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasta Sopotu, Krajowy numer identyfikacyjny 59849200000000, ul. ul. Tadeusza Kościuszki  , 81-704  Sopot, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 585 213 750, e-mail przetargi@sopot.pl, faks 585 510 133.
Adres strony internetowej (url): www.sopot.pl
Adres profilu nabywcy: www.sopot.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem i przebudową lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Haffnera 31 w Sopocie wraz z remontem drewnianej werandy i budowa wewnętrznej instalacji gazowej.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.19.WL.2019.MSt
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem i przebudową lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Haffnera 31 w Sopocie wraz z remontem drewnianej werandy i budowa wewnętrznej instalacji gazowej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie budowlanym, wytycznych konserwatorskich dotyczących remontu drewnianej werandy oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiących załącznik do siwz. 3. Przedmiar robót stanowiący załącznik do siwz jest dokumentem informacyjnym o charakterze pomocniczym i jako taki może, ale nie musi być wykorzystany do przygotowania kalkulacji ceny oferty. 4. Zamawiający posiada decyzję nr UA.6740.17.3.2019.MKK.6 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 10.04.2019 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę na remont i przebudowę lokalu mieszkalnego nr 4 wraz z remontem werandy i budową wewnętrznej instalacji gazowej na potrzeby lokalu nr 4 w budynku przy ul. Haffnera 31 w Sopocie oraz decyzję nr KZ.4120.1396.2018.DZ/OB z dnia 16.01.2019 r. Prezydenta Miasta Sopotu na mocy której Konserwator Zabytków Miasta Sopotu pozwala na remont i konserwację werandy na elewacji frontowej budynku przy ul. Haffnera 31 w Sopocie - załączniki do siwz. 5. Roboty będą wykonywane na podstawie siwz.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45400000-1

Dodatkowe kody CPV: 45450000-6, 45330000-9, 45310000-3, 45421141-4, 45421146-9, 45410000-4, 45421000-4, 45422000-1, 45430000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 141637.99
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Usług Stolarsko-Budowlanych OKAZ K.Okoniewski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Jana Pawła II 7
Kod pocztowy: 83-422
Miejscowość: Nowy Barkoczyn
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 182842.17
Oferta z najniższą ceną/kosztem 182842.17
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 334800.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: