Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

"Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Nowosiółki"

lubelskie, Telatyn

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510149983-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
22-652 Telatyn
Ulica
ul. Fryderyka Chopina
Nr telefonu
846 613 110
Email
zamowienia@telatyn.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510149983-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.
Gmina Telatyn: "Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Nowosiółki"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 568540-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Telatyn, Krajowy numer identyfikacyjny 95036899000000, ul. ul. Fryderyka Chopina  10, 22-652  Telatyn, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 846 613 110, e-mail zamowienia@telatyn.pl, faks 846 613 200.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Nowosiółki"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
KNR.271.10.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest "Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Nowosiółki" 2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót: budowa dwóch monolitycznych zbiorników wyrównawczych o pojemności 100m³ każdy; wykonanie przewodów technologicznych wodociągowych; wykonanie przewodów technologicznych kanalizacyjnych; wykonanie instalacji elektrycznej dla nowych zbiorników. 3. Na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ, opisujący zakres wykonywanych robót będących przedmiotem zamówienia składają się: Projekty budowlane, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), Przedmiary robót.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45247270-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na "Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Nowosiółki" do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 19.07.2019r. do godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. Stosownie do przepisów art. art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) - dalej "ustawą Pzp" Zamawiający zobowiązany jest do unieważnienia postępowania.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie