Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

dostawa i instalacja sprzętu komputerowego i multimedialnego, sieci informatycznej oraz oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w...

zachodniopomorskie, Wałcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510149962-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
78-600 Wałcz
Ulica
ul. Bydgoska
Nr telefonu
672 500 187
Email
zp@pwsz.eu
Strona www
http://www.pwsz.eu

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510149962-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu: dostawa i instalacja sprzętu komputerowego i multimedialnego, sieci informatycznej oraz oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 551345-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Adrian Sterańczak TSW Toboła Sterańczak Wysocki Adwokaci Spółka Cywilna, ul. Promienna 23/1, 64-920 Piła

I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu, Krajowy numer identyfikacyjny 33144771000000, ul. ul. Bydgoska  50, 78-600  Wałcz, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 672 500 187, e-mail zp@pwsz.eu, faks 672 500 187.
Adres strony internetowej (url): http://www.pwsz.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: publiczna uczelnia wyższa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
dostawa i instalacja sprzętu komputerowego i multimedialnego, sieci informatycznej oraz oprogramowania dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz oprogramowania, a także przygotowanie projektu oraz wykonanie sieci informatycznej wraz z przyłączem internetowym w sali nr 4 o powierzchni użytkowej 40,6 m2 (w tym zaplecze o powierzchni 6 m2)usytuowanej w budynku nr 7 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu (ul. Wojska Polskiego 99, 78-600 Wałcz) dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu. Część B obejmuje dostawę komputerów typu desktop z monitorem (10 szt.).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1

Dodatkowe kody CPV: 30213000-5, 30213100-6, 30213300-8, 30230000-0, 30231300-0, 30237200-1, 31213300-5, 32510000-1, 48620000-0, 48624000-8, 51600000-8, 72265000-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: B
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 40250.00
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.
Email wykonawcy: przetargi@cezarkomputery.pl
Adres pocztowy: ul. Wolność 8 lok. 4
Kod pocztowy: 26-600
Miejscowość: Radom
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 40250
Oferta z najniższą ceną/kosztem 40250
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 40250
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie