Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych będących w zasobie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku, tj.:...

podlaskie, Białystok

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510149810-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
15-370 Białystok
Ulica
gen. J. Bema
Nr telefonu
857479457
Email
zp@zmk.bialystok.pl
Strona www
www.zmk.bialystok.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510149810-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.
Zarząd Mienia Komunalnego: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych będących w zasobie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku, tj.: Zadanie nr 1 - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych będących w zasobie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku. Zadanie nr 2 - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach użytkowych będących w zasobie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 560119-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Mienia Komunalnego, Krajowy numer identyfikacyjny 20024107400000, ul. gen. J. Bema  89/1, 15-370  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857479457, e-mail zp@zmk.bialystok.pl, faks 857479483.
Adres strony internetowej (url): www.zmk.bialystok.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych będących w zasobie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku, tj.: Zadanie nr 1 - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych będących w zasobie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku. Zadanie nr 2 - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach użytkowych będących w zasobie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
TR.263.43.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie nr 1: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych będących w zasobach Zarządu Mienia Komunalnego. Stolarka okienna: - Barszczańska 8 m. 1, - Barszczańska 14 m. 20, - Klepacka 2D m. 6, - Barszczańska 3 m.32, - Klepacka 2D m. 33, - Barszczańska 5 m. 46, - Barszczańska 5 m. 13, - Barszczańska 5 m. 109, - Barszczańska 8 m. 21, - Barszczańska 3 m. 54, - Barszczańska 3 m. 53, - Barszczańska 3 m. 19, - Barszczańska 3 m. 58, - Barszczańska 5 m. 55, - Barszczańska 8 m. 24, - Przędzalniana 4B m 7, - Barszczańska 1 - okna na II klatce schodowej Zakres robót w poszczególnych lokalach dotyczy wymiany zniszczonej stolarki okiennej, na nową polegającej na: Demontażu starej stolarki oraz dostarczenie, dostawa i montaż nowej stolarki, zgodnie z zakresem zamówienia i rysunkami (na schematach pokazano widok od wewnątrz). Konstrukcja: Okna i drzwi balkonowe PCV: 1) konstrukcja z profili PCV minimum 5-komorowych w kolorze białym, 2) okucia obwiedniowe rozwierane i rozwierano-uchylne zawierające zabezpieczenia podstawowe z funkcją mikrowentylacji, klamki metalowe w kolorze białym, 3) współczynnik przenikania ciepła min Uw=1,1 W/m2K dla całego okna, w oknach pakiet zespolony minimum dwu szybowy z ciepłą ramką, z szybą ciepłochronną niskoemisyjną z przestrzenią wypełnioną gazem szlachetnym, 4) w oknach zamontować nawiewniki ciśnieniowe samoregulujące pozwalające na uzyskanie współczynnika infiltracji powietrza dla otwieranych okien i drzwi balkonowych, nie większy niż 0,3 [m3/(m.h.daPa2/3]) w ilości 1 szt. na pomieszczenie (nie dotyczy okien na klatce schodowej nr II w budynku przy ul. Barszczańskiej 1 w Białymstoku), 5) stolarka musi spełniać wymagania obowiązujących Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Stolarka drzwiowa: - drzwi wejściowe do lokali mieszkalnych: I. Malmeda 8 m. 12, Barszczańska 8 m. 24, Barszczańska 8 m. 25, Św. Proroka Eliasza 3A m 49 - drzwi do piwnicy: Barszczańska 5 kl.I - skrzydło drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego: J. Tuwima 1A m. 44 Zakres robót w poszczególnych lokalach dotyczy wymiany zniszczonej stolarki drzwiowej, na nową polegającej na: Demontażu starej stolarki oraz dostarczenie, dostawa i montaż nowej stolarki, zgodnie z zakresem zamówienia i rysunkami (na schematach pokazano widok od wewnątrz). Konstrukcja: Drzwi wejściowe wewnętrzne do lokali mieszkalnych i skrzydła drzwiowe wewnętrzne: - skrzydło płytowe pełne, rama z płyty mdf pokryta okładziną z płyty HDF, w kolorze białym, ościeżnica metalowa, otwierane do wewnątrz. W komplecie skrzydło, zawiasy, ościeżnica, klamka, wizjer, komplet 2 zamków i wkładek, próg. - dostarczyć po 3 klucze do każdego zamka Drzwi piwniczne: - skrzydło płytowe pełne w kolorze białym, wyposażone w klamkę, zawiasy, ościeżnica metalowa zamek na wkładkę patentową przełożyć z istniejącego skrzydła drzwiowego. W skład usługi wchodzą n/w czynności: - ustalenie z najemcami terminu pomiaru i wymiany, - dokonanie pomiarów rzeczywistych wymiarów okien i drzwi zgodnie z Prawem Budowlanym i Warunkami technicznymi dla w/w budynków, uzgodnienie z zamawiającym kierunku otwierania, (załączone schematy mają charakter poglądowy, wykonawca sam dokona pomiaru istniejącej stolarki), - przedstawienie przed zamontowaniem typu drzwi, profili, szklenia do akceptacji przez Zamawiającego - ostrożny demontaż stolarki drewnianej i drzwi, 1) montaż okien PCV, stolarki drewnianej, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, skrzydeł drzwiowych obejmujący zamocowanie w otworach na dyble lub kotwy i uszczelnienie pianką, 2) naprawa ścian, sufitów i posadzek po demontażu i montażu stolarki, uzupełnienie tynków, szpachlowanie i pomalowanie naprawionych powierzchni, odtworzenie pierwotnego stanu ścian, sufitu i ościeży zewnętrznych i wewnętrznych, montaż i uszczelnienie parapetu zewnętrznego, naprawa posadzki, 3) wywóz zdemontowanej stolarki do utylizacji. 2. Przedmiotem zamówienia jest zadanie nr 2: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach użytkowych będących w zasobach Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku. Drzwi wewnętrzne drewniane: Sienkiewicza 22 lok. Nr 6/2 Konstrukcja: Drzwi drewniane (2 szt) skrzydła pełne, klasyczne drewniane, płycinowe, nawiązujące kolorem i wzornictwem do istniejącego skrzydła w drzwiach wejściowych, ościeżnica drewniana regulowana, drzwi wyposażone w zamek, klamkę, wkładkę patentową z kompletem 3 kluczy. Drzwi wewnętrzne typowe: Proletariacka 11 Konstrukcja: skrzydło płytowe pełne, rama z płyty mdf pokryta okładziną z płyty HDF, w kolorze białym, ościeżnica metalowa, otwierane do wewnątrz, wyposażone w zawiasy, klamkę, wizjer, komplet 2 zamków i wkładek, próg, dostarczyć po 3 klucze do każdego zamka Drzwi zewnętrzne aluminiowe: Skłodowskiej 13 lok nr 3 Drzwi aluminiowe z ościeżnicą jednoskrzydłowe, przeszklone z poprzeczką, zewnętrzne, otwierane na zewnątrz - profil aluminiowy ciepły z przegrodą termiczną, kolor biały, wyposażone w dwa zamki patentowe antywłamaniowe klasy C, pochwyt obustronny biały metalowy, samozamykacz z możliwością zablokowania tak aby drzwi były otwarte, min. 3 zawiasy. Szklenie pakietem szybowym o współczynniku U?1.1 W/m2K z szybą antywłamaniową P4 od zewnątrz (44.4). - dostarczyć po 3 klucze do każdego zamka Stolarka okienna drewniana: Waryńskiego 4 lok. 2U Okna rozwierno-uchylne, okucia obwiedniowe, wzmocnione antywłamaniowe, z profili drewnianych, w kolorze białym, wykonać na wzór oryginalnych, z zachowaniem charakteru stolarki okiennej, z odtworzeniem cech charakterystycznych oryginalnej stolarki tj. gabarytów i kształtu, proporcji oraz formy samego otworu okiennego, na który składa się podział kwatery, rodzaj, kształt i wielkość poszczególnych szyb, płycin oraz profili podobnych, jak przeznaczone do demontażu stare okna drewniane, szprosy podziałów kwaterkowych - konstrukcyjne. Szklenie okien pakietem dwukomorowym, szyby termoizolacyjne z tzw. ciepłą ramką, o współczynniku przenikania ciepła dla wyrobu (okna) U?1.1 W/m2K, szkło typu FLOAT, bezpieczne (33.1 od zewnątrz), zapewnić wydzielenie akustyczne/ izolacyjność akustyczną RA1 min 38-42 dB (wg normy DIN 4109(RW,R), szyby w kolorze bezbarwnym-neutralnym. Zapewnić obsługę tj. otwieranie i uchylanie okien z poziomu podłogi (hau-tau) Zakres robót w poszczególnych lokalach dotyczy wymiany zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej, na nową polegającej na: Demontażu starej stolarki oraz dostawie i montażu nowej stolarki, zgodnie z zakresem zamówienia i rysunkami (na schematach pokazano widok od wewnątrz) W skład usługi wchodzą n/w czynności: - ustalenie z najemcami terminu pomiaru i wymiany, - dokonanie pomiarów rzeczywistych wymiarów okien i drzwi zgodnie z Prawem Budowlanym i Warunkami technicznymi dla w/w budynków, - uzgodnienie z zamawiającym kierunku otwierania, (załączone schematy mają charakter poglądowy, wykonawca sam dokona pomiaru istniejącej stolarki - z wyjątkiem stolarki w budynku przy ul. Waryńskiego 4 w Białymstoku), - przedstawienie przed zamówieniem typu drzwi, profili, szklenia do akceptacji przez zamawiającego, - ostrożny demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, - montaż stolarki okiennej drewnianej, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych obejmujący zamocowanie w otworach na dyble lub kotwy i uszczelnienie pianką, - montaż skrzydła drzwiowego wraz z regulacją, - naprawa ścian, sufitów i posadzek po demontażu i montażu stolarki, uzupełnienie tynków, szpachlowanie i pomalowanie naprawionych powierzchni, odtworzenie pierwotnego stanu ścian, sufitu i ościeży zewnętrznych i wewnętrznych, montaż i uszczelnienie istniejącego parapetu zewnętrznego, naprawa posadzki, - wywóz zdemontowanej stolarki do utylizacji. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla zadnia nr 1,2.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45421000-4

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych będących w zasobie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku, tj.: Zadanie nr 1 - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych będących w zasobie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 47112.85
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: STOLBIT M. Kulikowski, G. Duchnowski Spółka Jawna
Email wykonawcy: biuro@stolbit.pl
Adres pocztowy: ul. Zambrowska 54
Kod pocztowy: 16-001
Miejscowość: Kleosin
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 57192.94
Oferta z najniższą ceną/kosztem 57192.94
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 99819.71
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych będących w zasobie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku, tj.: Zadanie nr 2 - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach użytkowych będących w zasobie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie zadania nr 2 cena ofertowa znacznie przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 25 000,00 zł. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej, złożonej przez wykonawcę w zadaniu nr 2: MEGADOM Adam Kowalewski, ul. Puchalskiego 6, 15-197 Białystok z ceną ofertową brutto: 64 008,75 zł. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej w zakresie zadnia nr 2.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: