Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Przebudowa trasy tramwajowej na odcinku od os. Lecha do ronda Żegrze (odcinek II)" - zamówienie podobne

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510149791-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-831 Poznań
Ulica
Plac Wiosny Ludów
Nr telefonu
618842010
Email
zamowienia.publiczne@pozim.pl
Strona www
www.pozim.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510149791-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.
Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.: Przebudowa trasy tramwajowej na odcinku od os. Lecha do ronda Żegrze (odcinek II)" - zamówienie podobne

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zadanie podstawowe (zakres ZTM) realizowane jest w ramach projektu "Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej", który uzyskał dotację z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ramach działania 6.1 "Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach" (Fundusz Spójności). Zadanie inwestycyjne "Przebudowa trasy tramwajowej na odcinku od os. Lecha do ronda Żegrze (odcinek II)" podlega dofinansowaniu ze środków UE.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe:
Inwestor Zastępczy - Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu działa w imieniu i na rzecz Miasta Poznania na podstawie Zarządzenia nr 407/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonywania aktem założycielskim spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, a także pełnomocnictw udzielonych spółce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadań inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji przekazanego przez Zarząd Transportu Miejskiego - Dysponenta środków z budżetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego. W zakresie przygotowania i przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego Inwestor Zastępczy działa jako Pełnomocnik na podstawie art. 15 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dla potrzeb niniejszego postępowania przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych i niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszeniach dot. postępowania, odwołania do "Zamawiającego", dot. każdorazowo Inwestora Zastępczego - Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. za wyjątkiem Beneficjenta wadium i ZNWU wnoszonych w formie innej niż pieniężna (Beneficjent - Miasto Poznań).

I. 1) NAZWA I ADRES:
Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 30268953900000, ul. Plac Wiosny Ludów  2, 61-831  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618842010, e-mail zamowienia.publiczne@pozim.pl, faks 618666004.
Adres strony internetowej (url): www.pozim.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa trasy tramwajowej na odcinku od os. Lecha do ronda Żegrze (odcinek II)" - zamówienie podobne
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PIM/06/19/ZP34/2014-11
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zamówienie podobne obejmuje prace podobne w zakresie: 1) Renowacji słupów trakcyjnych (piaskowanie i malowanie wraz z robotami towarzyszącymi) oraz montażu osłon słupów trakcyjnych; 2) Wykonania montażu szaf ze zwiernikiem tyrystorowym, uszynienia grupowego słupów trakcyjnych przy pomocy przewodu LgY1x240mm2 w rurze ochronnej oraz montażu przewodów jezdnych sieci płaskiej; 3) Wykonania przebudowy chodnika na odcinku koniecznej regulacji wysokościowej w pobliżu ronda Żegrze oraz przebudowy chodnika na odcinku od ul. Kurlandzkiej do zjazdu do stacji benzynowej; 4) Wykonania wycinki drzew i krzewów w rejonie ronda Żegrze oraz drzewa w rejonie ul. Piłsudskiego. Wykonania pogłębienia korytowanie do wymiany gruntu na ziemię urodzajną oraz zakup ziemi urodzajnej pod krzewy w rejonie ronda Żegrze. Wykonania obudowy fundamentu pylonu reklamowego. 5) Wykonanie nowego obwodu zasilania sterownika sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Żegrze - Kurlandzka - Inflancka, CPV: ? 45234121-0 - roboty w zakresie kolei tramwajowej ? 45234126-5 - roboty związane z liniami tramwajowymi ? 45000000-7 - roboty budowlane, ? 45100000-8 - przygotowanie terenu pod budowę, ? 45110000-8 - roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne, ? 45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, ? 45231000-5 - roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych, ? 45233120-6 - roboty budowlane w zakresie budowy dróg, ? 45233252-0 - roboty w zakresie nawierzchni ulic, ? 45233290-8 - instalowanie znaków drogowych, ? 45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych, ? 45314310-7 - układanie kabli, ? 45315700-5 - instalacje stacji rozdzielczych, ? 77310000-6 - usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych,
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45234121-0

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 851133.81
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ZUE S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. K. Czapińskiego 3
Kod pocztowy: 30-048
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 851133.81
Oferta z najniższą ceną/kosztem 851133.81
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 851133.81
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiający udzielił zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "Pzp" lub "Ustawą" (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) ponieważ zachodzą następujące przesłanki: - w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego (Umowa nr RU-147/PIM/18/TP/2014-11/2017-128 z dnia 17/07/2018 r.), - dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych (ZUE S.A. ul. K. Czapińskiego 3 30-048 Kraków), - zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych - zamówienie podobne obejmuje prace podobne w zakresie: 1) Renowacji słupów trakcyjnych (piaskowanie i malowanie wraz z robotami towarzyszącymi) oraz montażu osłon słupów trakcyjnych; 2) Wykonania montażu szaf ze zwiernikiem tyrystorowym, uszynienia grupowego słupów trakcyjnych przy pomocy przewodu LgY1x240mm2 w rurze ochronnej oraz montażu przewodów jezdnych sieci płaskiej; 3) Wykonania przebudowy chodnika na odcinku koniecznej regulacji wysokościowej w pobliżu ronda Żegrze oraz przebudowy chodnika na odcinku od ul. Kurlandzkiej do zjazdu do stacji benzynowej; 4) Wykonania wycinki drzew i krzewów w rejonie ronda Żegrze oraz drzewa w rejonie ul. Piłsudskiego. Wykonania pogłębienia korytowanie do wymiany gruntu na ziemię urodzajną oraz zakup ziemi urodzajnej pod krzewy w rejonie ronda Żegrze. Wykonania obudowy fundamentu pylonu reklamowego. 5) Wykonanie nowego obwodu zasilania sterownika sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Żegrze - Kurlandzka - Inflancka, - zamówienie podstawowe obejmowało w szczególności (pogrubione zakresy analogiczne do zamówienia podobnego): ZAKRES ZTM Odcinek II - Przebudowa trasy tramwajowej na odcinku od os. Lecha do ronda Żegrze: a. Projekt Budowlany I.1. Projekt zagospodarowania terenu - Część opisowa i rysunki 2. Projekt zagospodarowania terenu - Dokumentacja formalno-prawna II. 1. Układ komunikacyjny - projekt drogowy, 2. Układ komunikacyjny - projekt drogowy, III. 1. Energetyka trakcyjna - sieci trakcyjne, 2. Energetyka trakcyjna - kable trakcyjne wraz z kablami sterowniczymi, 3. Energetyka trakcyjna - sterowanie, ogrzewanie i monitoring zwrotnic, IV. 1. Sieci sanitarne - kanalizacja deszczowa, 2. Sieci sanitarne - przebudowa sieci gazowych, V. Sieci telekomunikacyjne, VI. 1. Sieci Elektroenergetyczne - oświetlenie ZDM, 2. Sieci Elektroenergetyczne - oświetlenie Enea Oświetlenie, 3. Sieci Elektroenergetyczne - przebudowa sieci elektroenergetycznych SN i nn, 4. Sieci Elektroenergetyczne - zasilanie infrastruktury przystankowej, 5. Sieci Elektroenergetyczne - zasilanie infrastruktury monitoringu wizyjnego, 6. Sieci Elektroenergetyczne - zasilanie stacji prostownikowej "Żegrze", VII. Sygnalizacja świetlna - część elektryczna, VIII. Stacja transformatorowa Enea, IX. Stacja prostownikowa trakcyjna "Żegrze", X. 1. Obiekty inżynierskie - rozbiórka przejścia podziemnego, 2. obiekty inżynierskie - remont muru oporowego - tunel Franowo, XI. Mała architektura, XII. Zieleń i gospodarka drzewostanem, XIII. 1. Opinia geotechniczna. Dokumentacja badań podłoża gruntowego, 2. Projekt geotechnicznych warunków posadowienia, XIV. Informacja dotycząca BiOZ, b. Projekt Wykonawczy I. Zbiorczy plan sytuacyjny, II. 1. Układ komunikacyjny - projekt drogowy, 2. Układ komunikacyjny - projekt drogowy, III. 1. Energetyka trakcyjna - sieci trakcyjne, 2. Energetyka trakcyjna - kable trakcyjne wraz z kablami sterowniczymi, 3. Energetyka trakcyjna - sterowanie, ogrzewanie i monitoring zwrotnic, IV. 1. Sieci sanitarne - kanalizacja deszczowa, 2. Sieci sanitarne - przebudowa sieci gazowych, V. 1. Sieci telekomunikacyjne - projekt kanalizacji teletechnicznej i kabli światłowodowych dla potrzeb WZKiB UM Poznania, 2. Sieci telekomunikacyjne - projekt kanalizacji teletechnicznej i kabla światłowodowego dla potrzeb MPK, VI. 1. Sieci Elektroenergetyczne - oświetlenie ZDM, 2. Sieci Elektroenergetyczne - oświetlenie Enea Oświetlenie, 3. Sieci Elektroenergetyczne - przebudowa sieci elektroenergetycznych SN i nn, 4. Sieci Elektroenergetyczne - zasilanie infrastruktury przystankowej, 5. Sieci Elektroenergetyczne - zasilanie infrastruktury monitoringu wizyjnego, 6. Sieci Elektroenergetyczne - zasilanie stacji prostownikowej "Żegrze", VII. Sygnalizacja świetlna - część elektryczna, VIII. Stacja transformatorowa Enea, IX. Stacja prostownikowa trakcyjna "Żegrze", X. 1. Obiekty inżynierskie - rozbiórka przejścia podziemnego, 2. obiekty inżynierskie - remont muru oporowego - tunel Franowo, XI. Mała architektura, XII. Zieleń i gospodarka drzewostanem, XIII. Stała organizacja ruchu i sterowanie sygnalizacją świetlną, XIV. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót. c. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych d. Przedmiary robót Odcinek II - Wykonanie zjazdu torowego umożliwiającego etapowe prowadzenie robót budowlanych w torowisku tramwajowym przy ul. Żegrze: a. Projekt Wykonawczy I. Branża torowa, II. Sieci trakcyjne, b. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych c. Przedmiary robót Odcinek II-W - Budowa wewnętrznej sieci wodociągowej na potrzeby utrzymania zieleni przydrożnej: a. Projekt Budowlany I. Projekt zagospodarowania terenu z częścią architektoniczno-budowlaną, b. Projekt Wykonawczy III. Budowa wewnętrznej sieci wodociągowej na potrzeby utrzymania zieleni przydrożnej, Odcinek II-W - Budowa sieci wodociągowej w obrębie ronda Żegrze: a. Projekt Budowlany I. Projekt zagospodarowania terenu z częścią architektoniczno-budowlaną, II. Opinia geotechniczna. Dokumentacja badań podłoża gruntowego, III. Informacja dotycząca BiOZ, b. Projekt Wykonawczy IV. Sieci sanitarne - sieć wodociągowa wraz z przyłączami, ZAKRES ZDM Odcinek II-S - Przebudowa skrzyżowań ulic Chartowo/Wiatraczna oraz Żegrze/Bobrzańska w Poznaniu: a. Projekt Budowlano-Wykonawczy - projekt wielobranżowy Przebudowa skrzyżowań ulic Chartowo/Wiatraczna oraz Żegrze/Bobrzańska w Poznaniu b. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - zgodnie ze STWiORB dla zakres ZTM c. Przedmiary robót - jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego (pkt II.2.4) Opis zamówienia ppkt 4 ogłoszenia nr 2018/S 051-112131 z dnia 14/03/2018 r.) i jest zgodne z jego przedmiotem - zamówienie podobne: ? 45234121-0 - roboty w zakresie kolei tramwajowej ? 45234126-5 - roboty związane z liniami tramwajowymi ? 45000000-7 - roboty budowlane, ? 45100000-8 - przygotowanie terenu pod budowę, ? 45110000-8 - roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne, ? 45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, ? 45231000-5 - roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych, ? 45233120-6 - roboty budowlane w zakresie budowy dróg, ? 45233252-0 - roboty w zakresie nawierzchni ulic, ? 45233290-8 - instalowanie znaków drogowych, ? 45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych, ? 45314310-7 - układanie kabli, ? 45315700-5 - instalacje stacji rozdzielczych, ? 77310000-6 - usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych, - a zamówienie podstawowe: ? 45234121-0 - roboty w zakresie kolei tramwajowej ? 45234126-5 - roboty związane z liniami tramwajowymi ? 45000000-7 - roboty budowlane, ? 45100000-8 - przygotowanie terenu pod budowę, ? 45110000-8 - roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne, ? 45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, ? 45111300-1 - roboty rozbiórkowe, ? 45230000-8 - roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu, ? 45231000-5 - roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych, ? 45231220-3 - roboty budowlane w zakresie gazociągów, ? 45231300-8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, ? 45232310-8 - roboty budowlane w zakresie przebudowy sieci telekomunikacyjnej, ? 45233120-6 - roboty budowlane w zakresie budowy dróg, ? 45233252-0 - roboty w zakresie nawierzchni ulic, ? 45233290-8 - instalowanie znaków drogowych, ? 45234000-6 - roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu, ? 45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych, ? 45314310-7 - układanie kabli, ? 45315700-5 - instalacje stacji rozdzielczych, ? 45316110-9 - instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego, ? 45400000-1 - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, ? 77310000-6 - usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych, - oraz całkowita wartość tego zamówienia (wartość zamówienia podobnego: 851.133,81 zł. / 197.400,98 euro) została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości (wartość zamówienia podstawowego: 127.411.964,18 zł, co stanowi równowartość 29.550.285,08 euro, w tym wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp została ustalona na kwotę 42.470.654,73 zł., co stanowi równowartość 9.850.095,03 euro - 50% wartości zamówienia podstawowego, zaś łączna wartość wcześniej udzielonych zamówień podobnych netto wyniosła: 63.050,72 zł. (<0,1%)).
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: