Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Szkół Podstawowych Przedszkola nr 8 Gminy Miejskiej Tczew.

pomorskie, Tczew

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510149785-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
83-110 Tczew
Ulica
Kołłątaja
Nr telefonu
587759456
Email
ambroziak@cuw.tczew.pl
Strona www
cuwtczew.bipstrona.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510149785-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.
Centrum Usług Wspólnych: Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Szkół Podstawowych Przedszkola nr 8 Gminy Miejskiej Tczew.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 561092-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Usług Wspólnych, Krajowy numer identyfikacyjny 36621208100000, ul. Kołłątaja   9, 83-110  Tczew, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 587759456, e-mail ambroziak@cuw.tczew.pl, faks 587759484.
Adres strony internetowej (url): cuwtczew.bipstrona.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Szkół Podstawowych Przedszkola nr 8 Gminy Miejskiej Tczew.
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Zobowiązuje się wykonawcę do tego, aby jakość dostarczanych artykułów spożywczych, sposób ich pakowania, a także rodzaj używanych opakowań zbiorczych - z zastrzeżeniem określonym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz w stosowanych normach i powszechnie obowiązujących przepisach prawa - powodowały obniżenie ponoszonych przez zamawiającego kosztów przechowywania, przygotowania i dystrybucji dostarczanych artykułów i wytwarzanych z nich potraw oraz kosztów wywozu i utylizacji powstałych odpadów. 2. Podane szacunkowe potrzeby są zbliżone ilościami do planowanych potrzeb. Służyć one będą wyłącznie do porównania ofert i wybrania oferty najkorzystniejszej, bowiem w przybliżeniu odpowiadają strukturze zapotrzebowania. Oznacza to, że wielkości te nie stanowią ostatecznego rozmiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw. 3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar opisany w niniejszej specyfikacji, na warunkach w niej określonych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania korekt zamawianych ilości poszczególnych asortymentów w zależności od bieżących potrzeb. Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tego tytułu. 4. Zamówienia będą składane telefonicznie, faksem, e-mailem lub pisemnie. Każdorazowo Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego (e-mailem lub faksem) potwierdzenia otrzymania zamówienia. Termin realizacji zamówienia - 24 godziny od godziny zgłoszenia zapotrzebowania przez szkoły i przedszkole , dla zadania nr 14 dwa dni robocze od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez szkoły i przedszkole od poniedziałku do piątku na adres jednostek obsługiwanych w godzinach: od 06.00 do 09.30 na adres: Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Czyżykowska 69, Tczew od 06.00 do 09.30 na adres: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi; ul. Gdańska 2 oraz ul. Południowa 6, Tczew od 06.00 do 08.00 na adres: Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Wł. Jagiełły 8, Tczew od 06.00-07.00 na adres: Szkoła Podstawowa Nr 5; ul. Westerplatte 18, Tczew od 07.00-09.30 na adres: Szkoła Podstawowa Nr 7; ul. Stoczniowców 15a, Tczew od 06.00-09.00 na adres: Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Armii Krajowej 70, Tczew od 06.00-07.00 na adres: Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi; ul. Marii Konopnickiej 11, Tczew od 06.00-09.30 na adres: Szkoła Podstawowa Nr 11; ul. Saperska 12, Tczew od 06.00-09.00 na adres: Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Topolowa 23, Tczew od 06.30-07.10 - nabiał , mięso i wędliny, od 07.00 -10.00 pozostałe produkty na adres: Przedszkole nr 8 ul. Jodłowa 6, Tczew 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji dostaw w innych godzinach niż określone wyżej. 6. Dostarczone artykuły spożywcze winne być wytwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 z dn. 27 września 2006r.) i podległymi jej aktami wykonawczymi. Towar musi być pełnowartościowy , wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami i standardami z zachowaniem dobrych praktyk produkcyjnych (GMP) / dobrych praktyk higienicznych (GHP) oraz zasad systemu bezpieczeństwa żywności - systemu HACCP. 7. Wykonawca zabezpieczy należycie towar na czas przewozu i ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę i jakość dostarczonego towaru. 8. Wykonawca dostarczy towar transportem własnym lub innego przewoźnika spełniającym obowiązujące wymagania sanitarne. 9. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za braki i wady powstałe w czasie transportu towaru, oraz ponosi z tego tytułu wszelkie skutki prawne. 10. Zamawiający zamawia u Wykonawcy towar z dostawą na koszt i ryzyko Wykonawcy. 11. Dostarczany asortyment musi spełniać wymagania Polskich Norm (PN) lub Polskich Norm zharmonizowanych z Normami Europejskimi (PN-EN) oraz wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia 12. Ilościowy i jakościowy odbiór towaru będzie dokonywany przez Zamawiającego w szkołach i przedszkolu, w oparciu o złożone zamówienie. Dostarczone produkty muszą być oznaczone w sposób umożliwiający jego identyfikację bez konieczności naruszania opakowania (ilość, rodzaj) 13. Zrealizowanie zamówienia oznacza: 1. faktyczne dostarczenie zamówionego towaru, 2. dostarczenie w chwili dostawy faktury lub rachunku zgodnego z dostarczonym asortymentem według zamówienia. 14. Jeżeli w trakcie przyjęcia dostawy, podczas oceny ilościowej zostaną stwierdzone uchybienia ilościowe dostarczonego asortymentu, Zamawiający ma prawo: 1. nie przyjąć danego asortymentu dostawy i zobowiązać Wykonawcę do skorygowania dowodu zapłaty w przedmiotowym zakresie w chwili dostawy droga faksową lub e- mailową, 2. przyjąć niższą od zamówionej ilość asortymentu dostawy i zobowiązać Wykonawcę do skorygowania ilości przedmiotowego asortymentu na dowodzie zapłaty w chwili dostawy drogą faksową lub e-mailowa, 3. w przypadku stwierdzenia nadwyżki dostarczanego asortymentu przyjąć tylko ilość zgodną ze złożonym zamówieniem i zobowiązać Wykonawcę do skorygowania ilości przedmiotowego asortymentu na dowodzie zapłaty w chwili dostawy droga faksową lub e- mailową. 15. Jeżeli w trakcie przyjęcia dostawy podczas oceny jakościowej zostaną stwierdzone uchybienia jakościowe Zamawiający ma prawo: 1.zobowiązać Wykonawcę do wymiany zakwestionowanego asortymentu w czasie 1 godziny od zgłoszenia przez Zamawiającego drogą e-mailowa lub faksową, a w razie nie spełnienia powyższego obowiązku, Zamawiający ma prawo zakupić przedmiotowy asortyment u innego Wykonawcy, a kosztami zakupu obciążyć Wykonawcę. 2. nie przyjąć zakwestionowanego asortymentu dostawy i zobowiązać Wykonawcę do skorygowania dowodu zapłaty w przedmiotowym zakresie w chwili dostawy drogą faksowa lub e- mailowa. 16. O uchybieniach stwierdzonych w trakcie realizacji oraz o podjętej decyzji przez Zamawiającego, Wykonawca zostanie niezwłocznie zawiadomiony telefonicznie, w formie e- mailowej lub faksowej oraz pisemnie.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 15000000-8

Dodatkowe kody CPV: 03142500-3, 03311000-2, 15100000-9, 15112100-7, 15114000-0, 15130000-8, 15500000-3, 15800000-6, 15896000-5, 15300000-1, 15330000-0, 15810000-9, 15894200-3, 03212100-1, 03222321-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 101988.36
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ELBLĄSKIE CENTRUM MIĘSNE EL-HURT PRODUKCJA I HANDEL JOLANTA GRUDZIEŃ, ZBIGNIEW GRUDZIEŃ SP.J.
Email wykonawcy: g.krzeszewski@elhurt.elblag.pl
Adres pocztowy: ul. Kochanowskiego 11
Kod pocztowy: 82-300
Miejscowość: Elbląg
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 107087.78
Oferta z najniższą ceną/kosztem 107087.78
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 107087.78
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany był do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 3 % wartości (ceny łącznie z podatkiem VAT) zamówienia objętego ofertą.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Drób i podroby
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 64709.05
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ELBLĄSKIE CENTRUM MIĘSNE EL-HURT PRODUKCJA I HANDEL JOLANTA GRUDZIEŃ, ZBIGNIEW GRUDZIEŃ SP.J.
Email wykonawcy: g.krzeszewski @elhurt.elblag.pl
Adres pocztowy: ul. Kochanowskiego 11
Kod pocztowy: 82-300
Miejscowość: Elbląg
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 67944.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 67944.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 67944.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 3 % wartości (ceny łącznie z podatkiem VAT) zamówienia objętego ofertą.

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Pozostałe produkty mięsne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 13603.68
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ELBLĄSKIE CENTRUM MIĘSNE EL-HURT PRODUKCJA I HANDEL JOLANTA GRUDZIEŃ, ZBIGNIEW GRUDZIEŃ SP.J.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. kochanowskiego 11
Kod pocztowy: 82-300
Miejscowość: Elbląg
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 14283.86
Oferta z najniższą ceną/kosztem 14283.86
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 14283.86
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany był do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 3 % wartości (ceny łącznie z podatkiem VAT) zamówienia objętego ofertą

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Produkty mleczarskie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 53300.25
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ELBLĄSKIE CENTRUM MIĘSNE EL-HURT PRODUKCJA I HANDEL JOLANTA GRUDZIEŃ, ZBIGNIEW GRUDZIEŃ SP.J.
Email wykonawcy: g.krzeszewski@elhurt.elblag.pl
Adres pocztowy: ul. Kochanowskiego 11
Kod pocztowy: 82-300
Miejscowość: Elbląg
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 56049.09
Oferta z najniższą ceną/kosztem 56049.09
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 58820.15
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 3 % wartości (ceny łącznie z podatkiem VAT) zamówienia objętego ofertą

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Różne produkty spożywcze
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 105268.60
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: SENDI W i A sp.j.
Email wykonawcy: wojciechsandach@wp.pl
Adres pocztowy: ul. 30-go Stycznia 38c
Kod pocztowy: 83-110
Miejscowość: Tczew
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 120853.10
Oferta z najniższą ceną/kosztem 120853.10
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 123301.44
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 3 % wartości (ceny łącznie z podatkiem VAT) zamówienia objętego ofertą

CZĘŚĆ NR: 6   
NAZWA: Produkty mrożone
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 51399.14
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Hurtownia Lodów i Mrożonek Bambino s.c.
Email wykonawcy: bambiniarze@vp.pl
Adres pocztowy: ul. Malinowska 17
Kod pocztowy: 83-110
Miejscowość: Tczew
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 53969.10
Oferta z najniższą ceną/kosztem 53969.10
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 56178.38
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany był do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 3 % wartości (ceny łącznie z podatkiem VAT) zamówienia objętego ofertą.

CZĘŚĆ NR: 7   
NAZWA: Jabłka
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 5428.57
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 570.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5700.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5700.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany był do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 3 % wartości (ceny łącznie z podatkiem VAT) zamówienia objętego ofertą.

CZĘŚĆ NR: 8   
NAZWA: Ziemniaki
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 15368.57
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: SENDI W i A Sandach sp.j.
Email wykonawcy: wojciechsandach@wp.pl
Adres pocztowy: ul. 30-go Stycznia 38c
Kod pocztowy: 83-110
Miejscowość: Tczew
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 16137.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 16137.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 34230.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany był do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 3 % wartości (ceny łącznie z podatkiem VAT) zamówienia objętego ofertą.

CZĘŚĆ NR: 9   
NAZWA: Warzywa i owoce krajowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 46083.54
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: SENDI W i A. Sandach sp.j.
Email wykonawcy: wojciechsandach@wp.pl
Adres pocztowy: ul. 30-go Stycznia 38c
Kod pocztowy: 83-110
Miejscowość: Tczew
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 48651.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 48651.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 64619.40
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany był do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 3 % wartości (ceny łącznie z podatkiem VAT) zamówienia objętego ofertą.

CZĘŚĆ NR: 10   
NAZWA: Owoce tropikalne, warzywa i owoce przetworzone i zakonserwowane
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 104008.37
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 111031.10
Oferta z najniższą ceną/kosztem 111031.10
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 111031.10
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany był do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 3 % wartości (ceny łącznie z podatkiem VAT) zamówienia objętego ofertą.

CZĘŚĆ NR: 11   
NAZWA: Jaja
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 4816.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: SAD Hurtownia Owocowo-Warzywna
Email wykonawcy: zbyt@sad.net.pl
Adres pocztowy: ul. Wybudowanie b/n
Kod pocztowy: 83-110
Miejscowość: Tczew
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 5056.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5056.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6260.80
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany był do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 3 % wartości (ceny łącznie z podatkiem VAT) zamówienia objętego ofertą.

CZĘŚĆ NR: 12   
NAZWA: Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
art.93 ust. 1.1 Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;

CZĘŚĆ NR: 13   
NAZWA: Wyroby garmażeryjne gotowe mączne, chłodzone
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 56230.45
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ELBLĄSKIE CENTRUM MIĘSNE EL-HURT PRODUKCJA I HANDEL JOLANTA GRUDZIEŃ, ZBIGNIEW GRUDZIEŃ SP.J.
Email wykonawcy: g.krzeszewski@elhurt.elblag.pl
Adres pocztowy: ul,Kochanowskiego 11
Kod pocztowy: 82-300
Miejscowość: Elbląg
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 59041.97
Oferta z najniższą ceną/kosztem 59041.97
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 60710.88
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany był do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 3 % wartości (ceny łącznie z podatkiem VAT) zamówienia objętego ofertą.

CZĘŚĆ NR: 14   
NAZWA: Ryby
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
art.93 ust. 1.1 Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie