Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Naprawa pokrycia dachowego i ramp załadunkowych w budynku nr 33 na terenie kompleksu wojskowego w Kłaju

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510149781-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
30-901 Kraków
Ulica
Rząska, ul. Krakowska
Nr telefonu
+48 261135116, +48 261133017
Email
35wog.szpk@ron.mil.pl
Strona www
http://35wog.wp.mil.pl/pl/37_1031.html

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510149781-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.
35 Wojskowy Oddział Gospodarczy: Naprawa pokrycia dachowego i ramp załadunkowych w budynku nr 33 na terenie kompleksu wojskowego w Kłaju

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 566170-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
35 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Krajowy numer identyfikacyjny 12150664500000, ul. Rząska, ul. Krakowska  2, 30-901  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 261135116, +48 261133017, e-mail 35wog.szpk@ron.mil.pl, faks +48 261135059, +48 261135165.
Adres strony internetowej (url): http://35wog.wp.mil.pl/pl/37_1031.html
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka budżetowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Naprawa pokrycia dachowego i ramp załadunkowych w budynku nr 33 na terenie kompleksu wojskowego w Kłaju
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
28/INFR/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa pokrycia dachowego wraz z instalacją odgromową oraz remont ramp załadunkowych budynku nr 33 na terenie kompleksu wojskowego w Kłaju. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU Nr 33: ? przeznaczenie budynku: magazyn amunicji ? rok budowy: 1953 ? kubatura: 5946 m3 ? powierzchnia użytkowa: 785 m2 ZAKRES ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH: Zakres robót branży budowlanej: ? rozebranie pokrycia dachowego z papy ? rozebranie deskowania połaci ? rozebranie deskowania okapu ? deskowanie okapu ? pokrycie polaci dachowych papą termozgrzewalną 2x ? wykonanie obróbek blacharskich ? wymiana rynien i rur spustowych z blachy 0,50 mm ? remont ramp załadunkowych Zakres robót branży elektrycznej: ? demontaż instalacji odgromowej ? wykonanie i pomiary instalacji uziemiającej i odgromowej na dachu budynku SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRECYZUJĄ N/W DOKUMENTY: a) Kosztorysy inwestorskie: ? OGÓLNOBUDOWLANY b) Przedmiary robót: ? OGÓLNOBUDOWLANY c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót: - Tytuł, Spis zawartości ? 1. Warunki ogólne ? 2. Roboty pokrywcze ? 3. Roboty żelbetowe ? 4. Instalacje elektryczne 3.2. Szczegółowy zakres robót został zawarty w "Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót" zał. nr 7 do SIWZ, "Przedmiarach robót" zał. nr 8 do SIWZ . 3.3. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia jest terenem zamkniętym w rozumieniu art. 4 ust. 2a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 Nr 193, poz.1287 z późn. zm.). 3.4. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót, prawem budowlanym, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi normami budowlanymi i rozporządzeniami. 3.6. Nakłady robocizny, materiały i sprzęt w pozycjach analogicznych należy przyjąć tak jak wskazał w poszczególnych pozycjach Zamawiający. 3.7. Dopuszcza się zastosowanie materiału, sprzętu o parametrach równoważnych bądź wyższych w stosunku do wskazanego. W przypadku oferowania produktów równoważnych, Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiału lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie Zamawiającego i stanowić będą podstawę decyzji o akceptacji zaoferowanych materiałów lub urządzeń lub odrzuceniu oferty. Uwaga! Realizacja prac remontowych będzie odbywała się na czynnym obiekcie, w dni robocze w godzinach od godz. 7:30 do 15:30 lub w terminach uzgodnionych z Użytkownikiem tj. Dowódcą Jednostki Wojskowej lub z upoważnionym przedstawicielem oraz Zamawiającym. Uwaga! Wykonawca na własny koszt zabezpiecza kontenery socjalne i sanitarne dla swoich pracowników. Zamawiający wskaże miejsce ich tymczasowej lokalizacji oraz wskaże miejsca poboru energii elektrycznej, doprowadzenia wody zimnej i odprowadzenia ścieków. 3.8. Wykonawca udzieli Zamawiającemu Gwarancji wykonania robót - (zał. nr 10 do umowy), na okres wskazany w zał. nr 11 do umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45260000-7

Dodatkowe kody CPV: 45312310-3, 45262311-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Naprawa pokrycia dachowego i ramp załadunkowych w budynku nr 33 na terenie kompleksu wojskowego w Kłaju
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający na przedmiot zamówienia przeznacza kwotę: 306 679,60 zł brutto Do Zamawiającego w terminie określonym w SIWZ tj. do 16.07.2019 r. do godz. 09:00 w przedmiotowym postepowaniu wpłynęła jedna oferta od nw. Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Ergal-S ul. Wiśniowieckiego 11 31-978 Kraków Oferta nr 1 złożona na kwotę: 426 858,18 zł brutto Okres gwarancji jakości wykonania: 60 miesięcy od dnia podpisania bezusterkowego protokołu gwarancji W oparciu o zapis art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) (Dz. U. 2018 poz. 1986 j.t. z późn. zmianami) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Naprawa pokrycia dachowego i ramp załadunkowych w budynku nr 33 na terenie kompleksu wojskowego w Kłaju" - Sygn. 28/INFR/19 Uzasadnienie unieważnienia: Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Ergal-S, ul. Wiśniowieckiego 11, 31-978 Kraków opiewa na kwotę: 426 858,18 zł brutto, a Zamawiający na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia przeznacza kwotę: 306 679,60 zł brutto. W związku z powyższym oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Ergal-S, ul. Wiśniowieckiego 11, 31-978 Kraków znacznie przekracza możliwości finansowe Zamawiającego. Mając powyższe na uwadze Zamawiający w oparciu o zapis art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Naprawa pokrycia dachowego i ramp załadunkowych w budynku nr 33 na terenie kompleksu wojskowego w Kłaju - Sygn. 28/INFR/19, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i której to nie może zwiększyć.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: