Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Roboty budowlane polegające na remoncie węzłów cieplnych wraz ze zmianą sposobu podgrzewania wody w:Przedszkolu nr 1 przy ul. Jana Kilińskiego 9 w...

dolnośląskie, Oleśnica

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510149780-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
56-400 Oleśnica
Ulica
ul. Wojska Polskiego
Nr telefonu
713 980 911
Email
zbkol@pnet.pl
Strona www
www.bip.zbk.olesnica.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510149780-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.
Gmina Miasto Oleśnica - Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy: Roboty budowlane polegające na remoncie węzłów cieplnych wraz ze zmianą sposobu podgrzewania wody w:Przedszkolu nr 1 przy ul. Jana Kilińskiego 9 w Oleśnicy- część 1;Przedszkolu nr 3 przy ul. Jana Kochanowskiego 7 w Oleśnicy-część 2;Przedszkolu nr 4 przy ul. Kazimierza Wielkiego 4 w Oleśnicy-część 3;Przedszkolu nr 6 przy ul. Kazimierza Wielkiego 7 w Oleśnicy-część 4; oraz budowa węzła cieplnego dwufunkcyjnego w:Sali gimnastycznej przy ul. Stefana Żeromskiego 13 w Oleśnicy, należącej do Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. 11 Listopada 10 w Oleśnicy-część 5.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 557808-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasto Oleśnica - Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy, Krajowy numer identyfikacyjny 93102216200000, ul. ul. Wojska Polskiego  13, 56-400  Oleśnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 980 911, e-mail zbkol@pnet.pl, faks 713 980 912.
Adres strony internetowej (url): www.bip.zbk.olesnica.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane polegające na remoncie węzłów cieplnych wraz ze zmianą sposobu podgrzewania wody w:Przedszkolu nr 1 przy ul. Jana Kilińskiego 9 w Oleśnicy- część 1;Przedszkolu nr 3 przy ul. Jana Kochanowskiego 7 w Oleśnicy-część 2;Przedszkolu nr 4 przy ul. Kazimierza Wielkiego 4 w Oleśnicy-część 3;Przedszkolu nr 6 przy ul. Kazimierza Wielkiego 7 w Oleśnicy-część 4; oraz budowa węzła cieplnego dwufunkcyjnego w:Sali gimnastycznej przy ul. Stefana Żeromskiego 13 w Oleśnicy, należącej do Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. 11 Listopada 10 w Oleśnicy-część 5.
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Roboty budowlane polegające na remoncie węzłów cieplnych wraz ze zmianą sposobu podgrzewania wody w:Przedszkolu nr 1 przy ul. Jana Kilińskiego 9 w Oleśnicy- część 1;Przedszkolu nr 3 przy ul. Jana Kochanowskiego 7 w Oleśnicy-część 2;Przedszkolu nr 4 przy ul. Kazimierza Wielkiego 4 w Oleśnicy-część 3;Przedszkolu nr 6 przy ul. Kazimierza Wielkiego 7 w Oleśnicy-część 4; oraz budowa węzła cieplnego dwufunkcyjnego w:Sali gimnastycznej przy ul. Stefana Żeromskiego 13 w Oleśnicy, należącej do Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. 11 Listopada 10 w Oleśnicy-część 5.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45331100-7

Dodatkowe kody CPV: 45400000-1, 45311200-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Roboty budowlane polegające na remoncie węzłów cieplnych wraz ze zmianą sposobu podgrzewania wody w:Przedszkolu nr 1 przy ul. Jana Kilińskiego 9 w Oleśnicy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 62640.65
Waluta złoty
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Techniki Grzewczej i Sanitarnej "HORN" Andrzej Horn
Email wykonawcy: biuro@horn-ztg.pl
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 52c
Kod pocztowy: 56-400
Miejscowość: Oleśnica
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 81091.21
Oferta z najniższą ceną/kosztem 81091.21
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 118283.02
Waluta: złoty
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Roboty budowlane polegające na remoncie węzłów cieplnych wraz ze zmianą sposobu podgrzewania wody w: Przedszkolu nr 3 przy ul. Jana Kochanowskiego 7 w Oleśnicy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 62640.65
Waluta złoty
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ZAKŁAD TECHNIKI GRZEWCZEJ I SANITARNEJ "HORN" Andrzej Horn
Email wykonawcy: biuro@horn-ztg.pl
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 52c,
Kod pocztowy: 56-400
Miejscowość: Oleśnica
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 69574.64
Oferta z najniższą ceną/kosztem 69574.64
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 106729.14
Waluta: złoty
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Roboty budowlane polegające na remoncie węzłów cieplnych wraz ze zmianą sposobu podgrzewania wody w Przedszkolu nr 4 przy ul. Kazimierza Wielkiego 4 w Oleśnicy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 62640.65
Waluta złoty
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ZAKŁAD TECHNIKI GRZEWCZEJ I SANITARNEJ "HORN" Andrzej Horn
Email wykonawcy: biuro@horn-ztg.pl
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 52c,
Kod pocztowy: 56-400
Miejscowość: Oleśnica
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 81528.78
Oferta z najniższą ceną/kosztem 81528.78
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 112740.73
Waluta: złoty
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Roboty budowlane polegające na remoncie węzłów cieplnych wraz ze zmianą sposobu podgrzewania wody w: Przedszkolu nr 6 przy ul. Kazimierza Wielkiego 7 w Oleśnicy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 62640.65
Waluta złoty
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ZAKŁAD TECHNIKI GRZEWCZEJ I SANITARNEJ "HORN" Andrzej Horn
Email wykonawcy: biuro@horn-ztg.pl
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 52c,
Kod pocztowy: 56-400
Miejscowość: Oleśnica
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 76062.03
Oferta z najniższą ceną/kosztem 76062.03
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 107656.06
Waluta: złoty
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Roboty budowlane polegające na budowie węzła cieplnego dwufunkcyjnego w:Sali gimnastycznej przy ul. Stefana Żeromskiego 13 w Oleśnicy, należącej do Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. 11 Listopada 10 w Oleśnicy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 38250.41
Waluta złoty
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ZAKŁAD TECHNIKI GRZEWCZEJ I SANITARNEJ "HORN" Andrzej Horn
Email wykonawcy: biuro@horn-ztg.pl
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 52c,
Kod pocztowy: 56-400
Miejscowość: Oleśnica
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 57602.97
Oferta z najniższą ceną/kosztem 57602.97
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 66921.82
Waluta: złoty
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: