Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

ZAKUP I DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH ORAZ WYPOSAŻENIA

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510149733-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-844 Warszawa
Ulica
Plac Europejski
Nr telefonu
22 262 06 28
Email
zampub@cupt.gov.pl
Strona www
www.cupt.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510149733-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.
Centrum Unijnych Projektów Transportowych: ZAKUP I DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH ORAZ WYPOSAŻENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków UE, Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Polska Wschodnia
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 534361-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Krajowy numer identyfikacyjny 14100714500000, ul. Plac Europejski  2, 00-844  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 262 06 28, e-mail zampub@cupt.gov.pl, faks 22 262 05 01.
Adres strony internetowej (url): www.cupt.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowa Jednostka Budżetowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZAKUP I DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH ORAZ WYPOSAŻENIA
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
NR 7.2019.ZAM
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa mebli biurowych oraz wyposażenia dla CUPT. 2. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie części: 1) Część I - Dostawa mebli biurowych 2) Część II - Dostawa wyposażenia 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną lub dwie części zamówienia. 4. Szczegółowy opis i zakres Przedmiotu zamówienia opisany został w Załączniku nr 1 do SIWZ (w tym, w Załączniku nr 1.1 dla Części I oraz w Załączniku nr 1.2 dla Części II).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 39150000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zakup i dostawę mebli biurowych oraz wyposażenia Część I - Nr 7.2019.ZAM.
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Części I niniejszego postępowania została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), ponieważ przedmiotowe postępowanie w Części I obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia. Wadliwość postępowania polega na wymaganiu przez Zamawiającego, zgodnie z zapisami Rozdziału VII ust. 2 pkt 4) SIWZ, złożenia przez Wykonawców, na potwierdzenie że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, dokumentów (np. atestów, certyfikatów, zaświadczeń) wystawionych przez uprawniony, niezależny podmiot, potwierdzających spełnianie przez oferowany Przedmiot zamówienia min. wymagań dla normy PN-EN 1730:2014 04. Norma ta nie istnieje na rynku. Prawidłową normą jakiej powinien wymagać Zamawiający to norma PN-EN 1730:2013 04. W efekcie zaistniałej sytuacji, wymaganie dokumentu potwierdzającego posiadanie powyższej normy nie było możliwe do spełnienia przez Wykonawców. Działania Zamawiającego mają bezpośredni wpływ na wynik postępowania wobec czego Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie w Części I.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zakup i dostawę mebli biurowych oraz wyposażenia Część II - Nr 7.2019.ZAM.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 269626.58
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  2
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowe LOBOS A.Łobos, M. Łobos spółka jawna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. M. Medweckiego 17
Kod pocztowy: 31-870
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 288431.95
Oferta z najniższą ceną/kosztem 235909.08
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 288431.95
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie