Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

DOSTAWA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

mazowieckie, Płock

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510149721-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
09-402 Płock
Ulica
ul. Kościuszki
Nr telefonu
24 3645100, 3645124
Email
zamowienia_publiczne@plockizoz.pl
Strona www
www.szpitalplock.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510149721-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.
Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.: DOSTAWA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego - nr umowy o dofinansowanie RPMA.09.02.02-14-a113/17-00
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 507396-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540023837-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 61141659000000, ul. ul. Kościuszki  28, 09-402  Płock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 24 3645100, 3645124, e-mail zamowienia_publiczne@plockizoz.pl, faks 24 3645102, 3645249.
Adres strony internetowej (url): www.szpitalplock.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PZOZ/DZP/382/05PN/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu rehabilitacyjnego dla Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Spółki z o.o. zgodnie z OPZ tj. rozdział III siwz oraz załącznikiem nr 1 do siwz -formularzem ofertowym.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 37440000-4

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Pakiet nr 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 8380.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Eres Medical Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Płouszowice Kol. 64 B,
Kod pocztowy: 21-008
Miejscowość: Tomaszowice
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 9354.15
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1538.18
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9354.15
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Pakiet nr 3
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 8990.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Eres Medical Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Płouszowice Kol. 64 B
Kod pocztowy: 21-008
Miejscowość: Tomaszowice
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 9993.75
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2556.18
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9993.75
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Pakiet nr 4
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
na podstawie art. 93. ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) tj. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający dwukrotne zwrócił się do Wykonawców z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą (zgodnie z ustawą Zamawiający może zwrócić się tylko raz). Powyższe stanowi naruszenie art. 85 ust. 2 ustawy PZP. W związku z tym, że Zamawiający po nieprawidłowym (ponownym) wezwaniu do przedłużenia terminu związania ofertą odrzucił ofertę wykonawcy Has Med sp. z o.o. i tym samym wyeliminował go z postępowania, zachodzi podstawa do zastosowania art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp, zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W wyroku z dnia 17 marca 2016 r. (KIO 314/16) KIO wyraziła stanowisko, że katalog przesłanek unieważnienia procedury udzielenia zamówienia publicznego ma charakter zamknięty, a samą instytucję unieważnienia należy traktować jak wyjątek. Tym niemniej, przesłanki z art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp, ze względu na sposób jej sformułowania, nie można wyrazić zamkniętym katalogiem okoliczności uzasadniających unieważnienie postępowania, oraz nie jest uzasadniona taka interpretacja wspomnianego przepisu, w świetle której nie jest de facto możliwe unieważnienie postępowania na jego podstawie. Natomiast w wyroku z dnia 12 grudnia 2013 r. (KIO 2730/13) KIO orzekła, że wada postępowania, o której mowa w art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp jest wadą o charakterze nieusuwalnym i jednocześnie powodującym, iż umowa zawarta w wyniku takiego postępowania będzie wskutek wystąpienia wady podlegała unieważnieniu. W przywołanym powyżej wyroku KIO o sygn. akt KIO 314/16 orzeczono również, że "pod pojęciem niemożliwej do usunięcia wady uniemożliwiającej zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego kryje się każde uchybienie przepisom Pzp, którego skutków nie można usunąć przy zastosowaniu procedur z nich wynikających". Pod pojęciem niemożliwej do usunięcia wady uniemożliwiającej zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego kryje się każde uchybienie przepisom Pzp, którego skutków nie można usunąć przy zastosowaniu procedur z nich wynikających (zob. wyrok z dnia 17 marca 2016 r. sygn. KIO 314/16). Jednocześnie to usunięcie może nastąpić w dowolny sposób, byleby nie był on sprzeczny z ustawą Pzp, a w szczególności nie prowadził do wypaczenia wyniku postępowania. Zamawiający może unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp na każdym jego etapie. Powinno to nastąpić w chwili, gdy powziął wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę unieważnienia. Nie ma znaczenia, czy ma to miejsce przed dokonaniem wyboru oferty najkorzystniejszej, czy już po wyborze. Zamawiający może sam unieważnić swoją pierwotną czynność, może również dokonać kolejnej czynności w postępowaniu zawsze wtedy, gdy uzna, że jest to konieczne dla prawidłowego jego przeprowadzenia. W opisanej sytuacji, czynność wyboru oferty najkorzystniejszej nie stanowi przeszkody dla czynności unieważnienia postępowania. Zamawiający nie musi unieważniać czynności wyboru tylko po to, żeby unieważnić postępowanie. Zamawiający może dokonać czynności unieważnienia postępowania, w każdym czasie do czasu zawarcia umowy. W związku powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie Pakietu nr 4 na podstawie art. 93 ust. 7) Pzp.

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Pakiet nr 5
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp: "Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zmówienia, jeżeli: postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie Zamówienia publicznego". Uzasadnienie faktyczne: Bezpośrednią przesłanką unieważnienia przedmiotowego postępowania jest zaistnienie okoliczności stwierdzenia przez Zamawiającego niemożliwej do usunięcia wady postępowania uniemożliwiającej zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie Zamówienia publicznego. Wada polega na tym, iż w pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia pominięto istotne elementy z punktu widzenia potrzeb Zamawiającego, wynikających z rezultatów dotychczasowych ćwiczeń, diagnostyki wykonanej w ramach kwalifikacji uczestników. Zostały pominięte: funkcja zamontowanych pedałów na prowadnicy skośnej oraz dwóch rodzajów uchwytów (jeden stały natomiast drugi powinien być ruchomy). Bardzo istotną funkcją steppera z punktu widzenia rehabilitacji jest możliwość wytrenowania ruchu, który jest ruchem fizjologicznym. Bez funkcji przemieszczania w płaszczyźnie skośnej nie ma naturalnej pracy mięśniowej takiej jak przy chodzeniu po schodach. Nie ma możliwości pracy mięśniowej w pełnym zakresie, czyli nie ma możliwości prawidłowego wzmacniania mięśni. Bez funkcji ruchomych uchwytów nie ma prawidłowej pracy globalnej, brak jest również możliwości pracy nad koordynacją ruchową. Powyższe wskazuje, że elementy pierwotnie pominięte w SIWZ są kluczowe do przeprowadzenia skutecznej rehabilitacji pacjenta, i z tego powodu zawarcie umowy na sprzęt, który ich nie zawiera nie zaspokoiłoby potrzeb Zamawiającego. W obliczu stwierdzonych okoliczności Zamawiający zobligowany jest do dokonania czynności unieważnienia, gdyż w innym wypadku doszłoby do naruszenia zasad Prawa zamówień publicznych. Należy wskazać, iż celem prowadzenia postępowania jest zawarcie umowy służącej zaspokojeniu potrzeby zamawiającego. W rozpoznawanym przypadku może pojawić się zarzut, że wykonawcy mogli składać oferty, godząc się na wykonanie przedmiotu zamówienia nieprzydatnego zamawiającemu lub nie w pełni przydatnego, generując u zamawiającego powstanie zbędnych kosztów. Niniejszym, zaistniała nieusuwalna, wada postępowania, co ma wpływ na wynik postępowania, co uniemożliwia także zawarcie nie podlegającej unieważnieniu umowy.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: