Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Dostawa i wymiana filtrów w centralach wentylacyjnych oraz czyszczenie i odgrzybianie central wentylacyjnych na potrzeby Uniwersytetu Medycznego...

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510149687-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-367 Wrocław
Ulica
Wybrzeże L.Pasteura
Nr telefonu
71 7841174
Email
monika.komorowska@am.wroc.pl
Strona www
www.umed.wroc.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510149687-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich: Dostawa i wymiana filtrów w centralach wentylacyjnych oraz czyszczenie i odgrzybianie central wentylacyjnych na potrzeby Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 545154-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540094231-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Krajowy numer identyfikacyjny 00028898100000, ul. Wybrzeże L.Pasteura  1, 50-367  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 7841174, e-mail monika.komorowska@am.wroc.pl, faks 71 7840045.
Adres strony internetowej (url): www.umed.wroc.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa i wymiana filtrów w centralach wentylacyjnych oraz czyszczenie i odgrzybianie central wentylacyjnych na potrzeby Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
UMW/IZ/PN-37/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i wymiana filtrów w centralach wentylacyjnych - zgodnie z wykazem filtrów wg załącznika nr 1 i 2 oraz czyszczenie i odgrzybianie central wentylacyjnych - zgodnie z wykazem central wentylacyjnych wg załącznika nr 3 i 4 na potrzeby Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. 2. Miejsce wykonywania usług: 1) Ośrodek Badawczo-Naukowo-Dydaktyczny Dolnośląskiej Farmacji, ul. Borowska 211 50-556 Wrocław 2) Zintegrowane Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego, ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław 3. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z póż. zm.) osób wykonujących czynności, objęte przedmiotem zamówienia. Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do Siwz. Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży oświadczenie w zakresie wskazanym w niniejszym punkcie - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do Siwz. 4. Wykonawca winien podać w Formularzu ofertowym (wzór - zał. nr 9 do Siwz) cenę brutto realizacji przedmiotu zamówienia. 5. Wykonawca na filtry (wymienione w załącznikach nr 1 i 2 do Siwz) udzieli minimum 6 miesięcy gwarancji. Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert. 6. Wykonawca przed terminem otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu może dokonać wizji lokalnej miejsca, gdzie mają być prowadzone prace. Zamawiający umożliwi wszystkim zainteresowanym Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu. Wizja lokalna odbędzie się w dniu 10.05.2019 r. o godz. 09:00., ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław (zbiórka osób zainteresowanych wzięciem udziału w wizji lokalnej w budynku Ośrodka Badawczo-Naukowo-Dydaktycznego Dolnośląskiej Farmacji pod adresem jw. przy portierni). Osobą upoważnioną do przeprowadzenia wizji lokalnej jest kierownik Działu Serwisu Technicznego - Pan Czesław Olczyk. 7. Wykonawca w przeddzień podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu szczegółowy harmonogram prac objętych przedmiotem zamówienia z podaniem poszczególnych prac oraz terminów ich wykonania tj. dzień / miesiąc / rok.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 50000000-5

Dodatkowe kody CPV: 50730000-1, 42913500-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 128000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Proserwis Sp. z o.o.
Email wykonawcy: sekretariat@wesolowski.org.pl
Adres pocztowy: ul. Dożynkowa 15/1U
Kod pocztowy: 52-311
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 93455.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 73800.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 244032.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie