Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i sanitarnym w budynku XXVI Liceum Ogólnokształcącego, Łódź, ul. Wileńska 22A

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510149636-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
94-029 Łódź
Ulica
ul. Wileńska
Nr telefonu
426 868 615
Email
poczta@lo26.pl
Strona www
www.bip.lo26lodz.wikom.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510149636-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.
XXVI Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego: Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i sanitarnym w budynku XXVI Liceum Ogólnokształcącego, Łódź, ul. Wileńska 22A

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 566970-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
XXVI Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 73145900000000, ul. ul. Wileńska  , 94-029  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 426 868 615, e-mail poczta@lo26.pl, faks 426 890 925.
Adres strony internetowej (url): www.bip.lo26lodz.wikom.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i sanitarnym w budynku XXVI Liceum Ogólnokształcącego, Łódź, ul. Wileńska 22A
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
1/LO26/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i sanitarnym w budynku XXVI Liceum Ogólnokształcącego, Łódź, ul. Wileńska 22A 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w: a) opis przedmiotu zamówienia -załącznik nr 10 do SIWZ, b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 11 do SIWZ, c) przedmiar robót - załącznik 12 do SIWZ
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111100-9, 45223800-4, 45262100-2, 45262520-2, 45310000-3, 45320000-6, 45330000-9, 45410000-4, 45421000-4, 45432100-5, 45432113-9, 45442100-8, 45431200-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i sanitarnym w budynku XXVI Liceum Ogólnokształcącego, Łódź, ul. Wileńska 22A
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
XXVI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r, poz. 1986 ze zm.) uprzejmie zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i sanitarnym w budynku XXVI Liceum Ogólnokształcącego, Łódź, ul. Wileńska 22A Uzasadnienie. Cena najkorzystniejszej oferty firmy P.H.U. "AHA" Cezary Albingier przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 475 000,00 zł, natomiast cena najkorzystniejszej oferty wynosi: 559 650,00 zł.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: