Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

"Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego" - etap I...

podkarpackie, Tarnobrzeg

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510149630-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
39-400 Tarnobrzeg
Ulica
ul. Kościuszki
Nr telefonu
158 226 570
Email
strategia@tarnobrzeg.tpnet.pl
Strona www
www.tarnobrzeg.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510149630-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.
Prezydent Miasta Tarnobrzega: "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego" - etap I współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 554513-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540116793-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Prezydent Miasta Tarnobrzega, Krajowy numer identyfikacyjny 83041350900000, ul. ul. Kościuszki  32, 39-400  Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 158 226 570, e-mail strategia@tarnobrzeg.tpnet.pl, faks 158 222 504.
Adres strony internetowej (url): www.tarnobrzeg.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych miasta Tarnobrzega poprzez zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Tarnobrzeskiego" - etap I współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BZP-I.271.34.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Wykonanie robót budowlanych oraz inwentaryzacji powykonawczej w zakresie: 1. Branża architektoniczno-konstrukcyjna: - budynki gastronomiczne z wyposażeniem - 4 szt - budynek wielofunkcyjny z wyposażeniem - toaleta publiczna z wyposażeniem - park linowy - place zabaw - 3 szt - boisko do siatkówki - altany grillowe - 3 szt - schody terenowe - 7 szt - ławki - stojaki na rowery - kosze na śmieci - przebieralnie 2. Branża drogowa: - parking - utwardzenie terenu - ciąg pieszo-jezdny - odwodnienie - wycinka i nasadzenia drzew 3. Branża elektryczna: - linie zasilające - budowa kabli - wykonanie instalacji - zabudowa wolnostojących rozdzielni, - budowa oświetlenia. 4. Branża sanitarna: - instalacje wodne - instalacje kanalizacji sanitarnej - instalacje kanalizacji deszczowej, - przewody wodociągowe - montaż wyposażenia sanitarnego 5. Inne prace wynikające z przyjętych rozwiązań projektowych, uzyskanych warunków technicznych, opinii i decyzji formalno-prawnych
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45410000-4, 45320000-6, 45432130-4, 45430000-0, 45442100-8, 45421146-9, 45262000-1, 45261213-0, 45261210-9, 45261320-0, 45321000-3, 45111200-0, 45262210-6, 45262500-6, 45262311-4, 45261100-5, 45223210-1, 45442200-9, 45243600-8, 45330000-9, 45331100-7, 45331000-6, 45231300-8, 45315700-5, 45310000-3, 45312310-3, 45315100-9, 45315300-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnienia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: