Ogłoszenie/a powiązane

To ogłoszenie jest powiązane z następującym(i) ogłoszeniem/-ami dodatkowym(i):

Ogłoszenie

Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw na terenie Gminy Stęszew z materiału Wykonawcy

wielkopolskie, Stęszew

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
510149622-N-2019
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
19-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
62-060 Stęszew
Ulica
ul. Poznańska
Nr telefonu
8197141
Email
przetargi@steszew.pl
Strona www
steszew.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 510149622-N-2019 z dnia 19-07-2019 r.
Gmina Stęszew: Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw na terenie Gminy Stęszew z materiału Wykonawcy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 564447-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
tak

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Stęszew, Krajowy numer identyfikacyjny 63125852000000, ul. ul. Poznańska  11, 62-060  Stęszew, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 8197141, e-mail przetargi@steszew.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): steszew.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw na terenie Gminy Stęszew z materiału Wykonawcy
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IN.271.11.27.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Część 1 - Wyposażenie placów zabaw Lokalizacja: Miejscowość: Będlewo, Drożdżyce, Piekary, Rybojedzko, Strykowo, gmina Stęszew powiat poznański, województwo wielkopolskie. Zakres prac: 1. Drożdżyce A. Huśtawka ważka na podstawie metalowej o długości około 3,00m 2. Rybojedzko A. Zestaw na plac zabaw a) wieża główna b) pomost średni c) ścianka wspinaczkowa d) zjeżdżalnia B. Ławka o długości około 2,00 m na stelażu metalowym z oparciem 3. Piekary A. Karuzela a) Karuzela krzyżowa b) 4-osobowa B. 2 Ławki o długości około 2,00m na stelażu metalowym z oparciem 4. Strykowo A. Podwójna huśtawka ważka na podstawie metalowej o długości około 3,00m 5. Będlewo A. Zjazd linowy (tyrolka) Opis Zabawka typu zjazd na linie z liną rozciągniętą między dwoma stalowymi wieżami oraz ruchomym orczykiem o długości 24 m. Urządzenie winno zawierć: 1 siedzisko, 1 linę, 2 stalowe wieże Zabezpieczenie przed niepożądanym napinaniem, luzowaniem, liny przez osoby postronne Dane techniczne Maksymalne wymiary urządzenia (Dł-Szer-Wys): 24 x 4 x 4 m (dopuszczalna tolerancja SZEROKOŚCI +0,2m) Maksymalna wysokość upadku: 1,3 m Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176 Materiały Konstrukcja w formie rur stalowych galwanizowanych, malowanych proszkowo; Platforma startowa z blachy aluminiowej ryflowanej (nie dopuszcza się drewnianych elementów), Drabinka wejściowa na platformę ze stali galwanizowanej, malowanej proszkowo, Stalowa lina, Siedzisko o średnicy 255 mm wykonane z gumy z wkładem aluminiowym na łańcuchu ze stali galwanizowanej, Element jezdny "wózek" - stal nierdzewna, Odbijak - stal nierdzewna. MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE DOT. ZESTAWÓW ZABAWOWYCH Zabezpieczenia: Drewno klejone impregnowane metodą próżniowo - ciśnieniową; Drewno klejone malowane farbami impregnacyjno-dekoracyjnymi; stal zabezpieczona przez odtłuszczenie i cynkowanie kąpielowe; śruby ocynkowane, nakrętki samohamowne zakryte zaślepkami dwuczęściowymi; metalowe zabawki (np. Karuzela) - konstrukcja w formie rur stalowych, elementów stalowych, galwanizowanych, malowanych proszkowo; Materiały: Nogi konstrukcyjne - drewno klejone min 100x100mm, malowane farbami impregnacyjno-dekoracyjnymi; konstrukcja elementów pozostałych drewniana, HDPE lub sklejki wodoodpornej; siedziska metalowe pokryte gumą zgodną z polskimi normami; śruby maszynowe ocynkowane M12, zaślepki z tworzywa; metalowe zabawki (np. Karuzela) - konstrukcja w formie rur stalowych, elementów stalowych, galwanizowanych, malowanych proszkowo; fundamenty - beton klasy B-15; wykonanie zgodne z obowiązującymi normami i prawem. Część 2 - Wyposażenie terenów aktywności sportowej Lokalizacja: Miejscowość: Łódź, Strykowo, gmina Stęszew powiat poznański, województwo wielkopolskie. Zakres prac: 1. Łódź A. Orbitrek 2. Strykowo A. Zewnętrzny stół do ping ponga na podstawie betonowej wraz z wyłożeniem podłoża kostką brukową B 2 Zewnętrzne stoły szachowe betonowe MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE DOT. URZĄDZEŃ AKTYWNOŚCI SPORTOWEJ Zabezpieczenia: stal zabezpieczona przez odtłuszczenie i cynkowanie kąpielowe; śruby ocynkowane, nakrętki samohamowne zakryte zaślepkami dwuczęściowymi; konstrukcja w formie rur stalowych, elementów stalowych, galwanizowanych, malowanych proszkowo; beton płukany C25/30, na powierzchni blatu gładzony i malowany farbą odporną na warunki atmosferyczne oraz uderzenia; Materiały: siedziska metalowe pokryte gumą zgodną z polskimi normami; śruby maszynowe ocynkowane M16, zaślepki z tworzywa; konstrukcja w formie rur stalowych, elementów stalowych, galwanizowanych, malowanych proszkowo; fundamenty - beton klasy B-20; wykonanie zgodne z obowiązującymi normami i prawem. Nogi stołu do ping-ponga wykonane z betonu płukanego C25/30 Blat stołu do ping-ponga gładzony i malowany farbą odporną na warunki atmosferyczne oraz uderzenia Aluminiowy profil wokół blatu stołu do ping-ponga Siatka o grubości 4 mm wykonana ze stali czarnej, malowana proszkowo Stół szachowy wykonany na bazie surowców naturalnych, zbrojony prętem żebrowanym oraz mikro-włóknami Blat stołu szachowego wykonany w technologii betonu płukanego, pole gry szlifowane i lakierowane Całość pokryta impregnatem zabezpieczając dodatkowo powierzchnię przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych Nogi stołu szachowego wykonane na bazie kruszyw naturalnych Siedziska drewniane, malowane impregnatem oraz zabezpieczone lakierem ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dotyczy wszystkich części! Technologia wykonania prac: 1. Prace związane z wykonaniem inwestycji należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego, przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych, ochrony środowiska naturalnego, zgodnie z zasadami BHP oraz wiedzą techniczną. 2. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty oraz być zgodne z Polskimi Normami. Ponadto każdy zastosowany materiał należy uzgodnić z Zamawiającym, brak w/w uzgodnienia skutkować będzie wymianą na odpowiedni, koszt wymiany w pełni poniesie Wykonawca. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do polecenia, Zamawiający zleci wykonanie powyższych czynności osobie trzeciej i potrąci poniesione przez siebie koszty z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, będzie dochodził jej zwrotu na zasadach ogólnych. 3. Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, winien podjąć wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji sąsiadujących z placem budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 4. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe w wyniku realizacji przedmiotu umowy w stosunku do osób trzecich. 5. Parametry techniczne, rozwiązanie konstrukcyjne, materiałowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową uzgodnioną i zatwierdzoną przez Zamawiającego. 6. Teren okoliczny oraz ruch pieszy i kołowy należy w sposób trwały zabezpieczyć przed oddziaływaniem robót. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Klauzula społeczna: Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawię umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040 t.j. z dnia 2019.06.05) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: pracowników fizycznych bezpośrednio wykonujących roboty budowlane Wykonawca: 1) Zobowiązuje się, że pracownicy świadczący usługi będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040 t.j. z dnia 2019.06.05) 2) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi/roboty budowlane. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 3) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi/roboty budowlane w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt. 2 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi/roboty budowlane na podstawie umowy o pracę. 4) Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumienie przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości określonej w załączonym do SIWZ projekcie umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 37535200-9

Dodatkowe kody CPV: 45212140-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Wyposażenie placów zabaw
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie kwotę 25.715,00 zł. Najkorzystniejsza oferta która wpłynęła do Zamawiającego wyceniona została na kwotę 31.903,74 zł. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Wyposażenie terenów aktywności sportowej
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie kwotę 11.800,00 zł. Najkorzystniejsza oferta która wpłynęła do Zamawiającego wyceniona została na kwotę 18.425,40 zł. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
drukuj ogłoszenie